Dohled nad finančním trhem

Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 342 kB), orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice. ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku. Stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a sektoru penzijních fondů. Systematicky reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.

Kapitola Co nového v dohledu upozorňuje na nově zveřejněné informace a materiály v jednotlivých dalších kapitolách na stránkách dohledu nad finančním trhem s výjimkou informací, které jsou prezentovány prostřednictvím speciálních aplikací (tj. Seznamy a evidence, Pravomocná rozhodnutí, Informace zveřejňované emitenty).

V kapitole Legislativní základna lze nalézt nejen platné právní předpisy v oblasti finančního trhu, ale i další metodické a regulatorní materiály, výklady, odpovědi na časté metodické dotazy apod.

Kapitola Výkon dohledu obsahuje strukturované údaje týkající se praktických informací především pro subjekty finančního trhu, ale i pro odbornou a laickou veřejnost. Jde zejména o informace charakterizující postavení dohledu, podmínky povolovacích a schvalovacích řízení, informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči České národní bance, mezinárodní aktivity vč. mezinárodních dohod o spolupráci. Naleznete zde i zobecněná upozornění na rizika na finančním trhu, pravomocná rozhodnutí a porovnání legislativní základny a způsobu výkonu dohledu mezi evropskými zeměmi v rámci tzv. supervisory disclosure.

V kapitole Seznamy a evidence jsou k dispozici seznamy subjektů působících na českém finančním trhu, které podléhají povolovací či registrační činnosti České národní banky, a jsou zveřejňovány prostřednictvím programové aplikace, která kromě vlastních seznamů umožňuje i vyhledání subjektů podle názvu nebo jména a zobrazovat též statistiku počtů a pohybu subjektů finančního trhu.

Kapitola Souhrnné informace o finančním trhu poskytuje základní zejména kvantitativní agregované informace o finančním sektoru a jeho vývoji, a to ve formě pravidelně aktualizovaných tabulek se základními údaji nebo ve formě pravidelných či mimořádných publikací.

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu je Česká národní banka povinna uveřejňovat tzv. regulované informace zasílané emitenty kótovaných cenných papírů a jinými povinnými osobami. Jedná se zejména o výroční a pololetní zprávy, oznamování podílů na hlasovacích právech, vnitřní informace, manažerské transakce apod. Od listopadu 2012 Česká národní banka uveřejňuje údaje o významných čistých krátkých pozicích v akciích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání.

Samostatně v kapitole Centrální registr úvěrů jsou k dispozici základní informace o Centrálním registru úvěrů, který spravuje Česká národní banka a který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích právnických osob a fyzických osob podnikatelů.