Výkaznictví a sběr dat

Česká národní banka pro svoji činnost zajišťuje sběr dat a jejich prvotní zpracování následujícími způsoby:

1) Prostřednictvím informačního systému SDAT, který poskytuje

Systém SDAT nahrazuje postupně dosavadní sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS; přechod probíhá dle harmonogramu. Dokumentaci SDAT tvoří sada souborů technické specifikace a uživatelská příručka.

2) Prostřednictvím automatizovaného informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS, který je určen pro sběr strukturovaných dat od vykazujících subjektů. Tento způsob sběru dat je základní a z hlediska objemu dat převažující. Výkazy, které se předkládají tímto způsobem, a pravidla jsou stanovena v příslušných právních předpisech. Vykazující subjekty pro předávání dat využívají následující možnosti:

  • a) Vlastní aplikace vykazujícího subjektu umožňující výměnu informací prostřednictvím kanálu EDI/EDIFACT,
  • b) Aplikace SDNS založená na internetových technologiích, přičemž vykazující subjekt nemusí vyvíjet nebo instalovat speciální programové vybavení. Zároveň tato aplikace slouží rovněž jako univerzální elektronický prostředek pro prezentaci metodik výkaznictví ČNB ve strukturované podobě; přístup k metodikám je veřejný.
  • c) Vlastní aplikace vykazujícího subjektu používající aplikační rozhraní SDNS-WS, které je realizované technologií Web-Services.

Bližší informace o sběru dat prostřednictvím systému MtS-ISL-SUD-SDNS jsou v materiálu Pravidla předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných České národní bance (pdf,  450 kB) nebo je lze získat na sdns@cnb.cz .

ad b) SDNS
Vykazující subjekty, které používají aplikaci SDNS, mohou přípravu dat na své straně automatizovat vytvořením či pořízením vhodné aplikace.

ExcelToXML

V jednoduchých situacích či po přechodnou dobu lze jako podpůrný prostředek využít aplikaci ExcelToXML, která umožňuje zkonvertovat data z xls/xlsx formátu programu MS Excel do formátu XML, v němž je lze načíst do SDNS. Tím lze odstranit dlouhé ruční typování dat. Program ExcelToXML má charakter funkčního zárodku provozní aplikace (mj. neřeší transformaci primárních dat vykazujícího subjektu do vykazovaných hodnot, a není realizována vazba na metodiku výkazů). Program je volně k dispozici včetně zdrojových kódů (licence LGPL), takže je možné jej dále přizpůsobovat a integrovat do aplikačního vybavení vykazujícího subjektu. ČNB neplánuje jeho podstatnější rozvíjení.

Zde si lze stáhnout nejnovější verzi programu 1.08.3 z 19. 2. 2019 (podpora formátů xls/xlsx - Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010; možnost zpracování kartotékových datových oblastí):

Archív s předchozími verzemi programu.

Pro instalaci a spuštění je vyžadována Java ve verzi 1.5 nebo vyšší, pro překlad zdrojového kódu Java 5 nebo vyšší.

Pro vykazující subjekty, které používají nahrání dat do aplikace SDNS, je k dispozici dokument Aplikace SDNS - XML struktura pro nahrání dat ze souboru - příručka uživatele (programátora) (pdf, 193 kB).

ad c) SDNS-WS
Pro vykazující subjekty, které používají rozhraní SDNS-WS, jsou k dispozici následující dokumenty:

Od 1.5.2017 nebude možné pro spojení se serverem apl.cnb.cz používat protokol TLS 1.0. Zkontrolujte prosím, že Váš systém je nastaven pro použití vyššího protokolu (TLS 1.1 nebo 1.2).

3) Ostatní výkazy