Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích

(EBA/GL/2021/06)

Dne 2. července 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu[1] Obecné pokyny k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013 a čl. 4 odst. 1 bodu 26 směrnice 2014/65/EU (dále jen „MiFID“), institucím podle čl. 3 odst. 1 bodu 3 směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“) s přihlédnutím k čl. 3 odst. 3 CRD a investičním podnikům podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 MiFID.

Tyto pokyny v souladu s čl. 91 odst. 12 CRD a čl. 9 odst. 1 MiFID blíže upřesňují požadavky na vhodnost členů vedoucího orgánu, zejména specifikují pojmy věnování dostatečného času výkonu funkcí; čestné a bezúhonné jednání a používání vlastních názorů člena vedoucího orgánu; dostatečné kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti vedoucího orgánu a dostatečné lidské a finanční zdroje věnované pro zaškolení a odbornou přípravu těchto členů. V souladu s výše uvedenými články je rovněž upřesněn pojem rozmanitost zohledňovaný při výběru členů vedoucího orgánu.

Pokyny  nahradí dosud platné Obecné pokyny EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2017/12) (ESMA71-99-598). Potřeba aktualizace pokynů byla vyvolána přijetím směrnice (EU) 2019/878 (CRD5), přičemž hlavní oblasti změn jsou: i) explicitní začlenění povinnosti posuzovat u členů vedoucího orgánu také jejich (ne)vhodnost z hlediska AML/TF rizik; ii) dílčí doplnění pravidel posuzování požadavku na „nezávislosti úsudku“ každého člena vedoucího orgánu; a iii) upřesnění požadavku na zajištění rozmanitosti složení vedoucího orgánu.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 31. prosince 2021. S účinností ode dne použití těchto pokynů se zrušují obecné pokyny EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2017/12) (ESMA71-99-598). ČNB oznámila v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. 


[1] EBA - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES; ESMA - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.