RIAD

Aktuálně:

 • 24.6. Byla vystavena nová verze XSD souborů - doplnění zdroje SDAT do výčtu možných zdrojů (vypisováno, pokud je použit parametr showSource).
  Zároveň byla vystavena na prostředí RIAD Test nová verze aplikace RIAD využívající SDAT jako nový zdroj dat. Pokud se neobjeví komplikace nebo námitky, bude během následujících týdnů vystavena nová verze i na produkční prostředí. 
 • 20.3. V souvislosti s úpravou číselníků byla publikována nová verze souboru Referenční data.
 • 21.2. Nová verze web aplikace RIAD s funkcionalitou „Poznámky“ byla vystavena na produkci.
  Příklady poznámek subjektů jsou u stejných RIAD IDK jako na testu. Prosíme o vyzkoušení. 
 • 26.1. Na testovací prostředí byla vystavena nová verze web aplikace umožňující uživatelům zadávat k subjektům poznámky a dotazy. Ty jsou viditelné všem uživatelům navzájem a budou průběžně zpracovávány ČNB (VS RIAD), doplnění odpovědi je indikováno v horní liště (např. „Poznámky – 1“).
  Příklady RIAD IDK s poznámkami (RIAD Test): 0028557601, 0029193141, 0030815331.
  U subjektu je dále možné nastavit sledování poznámek (bez zadání poznámky). Více informací viz doplněná Technická specifikace.
  Jedná se o rozšíření funkcionality, pokud se neobjeví komplikace, bude vystaveno na prostředí RIAD Produkce během několika týdnů. 
 • 4.12. Byla vystavena nová verze souborů Nástroj pro generování vstupní zprávy XML a Referenční data (úpravy číselníků, snížení rozsahu požadovaných atributů typu CZ SVJ a RMS+CZ neziskové instituce sloužící domácnostem od 1.1.2024).
 • 23.11. Na testovacím prostředí byla upravena kontrola konzistence velikostních atributů (AS-048). Pro vyhodnocení kontroly nově není třeba, aby k příslušnému datu byly zaslány (nebo v RIAD dostupné) všechny čtyři atributy.
  Pokud budou zaslány pouze některé z atributů roční obrat, bilanční suma a počet zaměstnanců, nedojde k automatickému zamítnutí dat, ale k vyhodnocení kontroly pro dostupné atributy. Dostupnost všech atributů bude nadále vyžadována pouze v situaci, pokud banka zašle velikost podniku.

  Pro lepší interpretaci byla kontrola rozdělena na dvě části (podrobněji viz soubor Business kontroly):

  • AS-048: kontrola vzájemnosti hodnot velikostních atributů je provedena pouze pro ty atributy, které jsou k dispozici (ve vstupní zprávě nebo v RIAD) k validFrom každého ze zaslaných atributů, kontrola pro její provedení nově nevyžaduje dostupnost všech 4 atributů

  • AS-049: pokud je hlášen atribut velikost podniku, je třeba, aby k datu jeho validFrom byly zaslány nebo v RIAD dostupné ostatní tři velikostní atributy

   I když je zaváděna nová vstupní kontrola, jedná celkově o zmírnění úrovně kontroly.
   Pokud se neobjeví námitky, úprava kontrol bude 11.12.2023 nasazena na provozní prostředí.

Historii změn naleznete zde: RIAD historie změn

Informace a odkazy:

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému ČNB RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit.

V červnu 2021 byla do provozu uvedena nová verze s podporou FOP.

Přehled URL adres pro přístup do systému:

ČNB RIAD Webová aplikace Webové služby - WS
Ověřovací provoz
(TEST)
https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}
Produkční prostředí
(PROVOZ)
https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

 • Ve výstupní zprávě je subjekt IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE, co to znamená?

U CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle IČO, ale nesouhlasí zaslaný název, právní forma, LEI/BIC nebo datum narození FOP s již evidovaným údajem u dané vlastnosti v ČNB RIAD (nebo v ROS). Doporučujeme porovnat údaje pro tyto vlastnosti v zaslané vstupní a obdržené výstupní zprávě.

Pokud se jedná o CZ subjekt FOP, je výjimečně možné, že rodné číslo u zasílaného subjektu je již evidované u jiného subjektu v RIAD. Pro založení Vašeho subjektu zašlete v této situaci  jako identifikátor pouze IČO a datum narození, rodné číslo zašlete až formou aktualizace k získanému RIAD IDK. V případě pochybností ohledně evidence rodného čísla u existujícího subjektu nás kontaktujte.

U non-CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle hodnoty identifikátoru, ale nesouhlasí vykázaná země (při zaslání LEI/BIC) nebo došlo k jinému rozporu ve vykázaných a evidovaných identifikátorech v ČNB nebo ECB RIAD; případně pro FOP nesouhlasí datum narození FOP s již evidovaným v ČNB RIAD. Pošlete buď pouze jeden identifikátor, zkontrolujte vykázaná/vrácená data, nebo kontaktujte VS RIAD.

 

 • Pokouším se aktualizovat sektor a další atributy, výstupní zpráva vrací AKTUALIZOVAN, ale v ČNB RIAD zůstává stále původní záznam.

V takovém případě stav AKTUALIZOVAN znamená, že Vámi zaslaný údaj byl uložen, ale pro daný subjekt a vlastnost existuje záznam ze zdroje s vyšší prioritou, tedy není možné z Vaší strany přepsat autoritativní záznam. Pokud je údaj v ČNB RIAD chybný, kontaktujte VS RIAD.

 

 • Ve výstupní zprávě se mi vrátilo, že CZ subjekt NEEXISTUJE, jak dále postupovat?

Subjekt nebyl dohledán podle IČO v registru ROS. Je nutné kontaktovat VS RIAD, aby subjekt založila manuálně. K této situaci dochází typicky u svěřenských fondů nebo u již zaniklých subjektů FOP (v případě FOP prosím zvažte, zda je opravdu nutné subjekt do RIAD zavádět).

 

 • Svěřenské fondy - jak vyplňovat adresu?

Svěřenské fondy standardně nemají vyplněnou adresu sídla, proto vyplňujeme adresu správce, pokud je na území ČR. V případě, že adresa Svěřenského správce leží mimo ČR, tak kontaktujte, prosím, RIAD-VS, bude založen fond bez adresy.
Registr svěřenských fondů viz https://esf.justice.cz/ias/isesf/ .

 

 • Svěřenské fondy - do jakého sektoru a NACE zařazujeme?

Svěřenské fondy by měly být zařazeny jako CNB_SEKTOR = 1441000 (CZ) / 2004410(non CZ) a CNB_NACE = 643.

 

 • EGAP, ČEB, NRB, NRF - jaký sektor?

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (CZ45279314) – v RIAD pojišťovací společnost – 1280100
Česká exportní banka, a.s. (CZ63078333) – v RIAD banka – 1221100
Národní rozvojová banka, a.s. (CZ44848943) – v RIAD banka – 1221100
Národní rozvojový fond SICAV a.s. (CZ09829482) – v RIAD fond – 1240200

ČSÚ tyto subjekty na základě doporučení Eurostatu přeřadilo do sektoru vládních institucí. ČNB tuto reklasifikaci odmítla převzít především s poukazem na skutečnost, že uvedené subjekty mají bankovní, resp. pojišťovací licenci a jsou zařazeny v seznamu finančních institucí (MFI), nařízeného Evropskou centrální bankou (ECB). Tato situace vede ke nekonzistenci statistik zasílaných ECB a Eurostatu a způsobuje nemalé problémy při jejich sestavování.

Z pohledu ČNB (i legislativně) je bohužel jediným možným řešením zachování současného stavu do doby změny metodiky nebo doporučení ECB. 

 

 • Jak se vykazují ambasády/velvyslanectví?

Aktuálně stále platí, že v RIADu nejsou ambasády/velvyslanectví registrovány jako samostatné subjekty, ale jsou zahrnuty pod centrální vlády/ministerstva zřizující země. Z podnětu na straně ECB AnaCredit se chystá změna (diskutováno na ČBA v září 2020), nově budou ambasády samostatnými subjekty s rezidentstvím v hostitelské zemi s vazbou na vysílací stát, tedy např. velvyslanectví Norska v ČR bude nově samostatný CZ subjekt s vazbou na norskou vládu nebo norské ministerstvo zahraničí, financí apod.; termín implementace zatím není známý.

 

 • Vykazují se do ČNB RIAD pobočky subjektu v rámci jedné země?

Do ČNB RIAD se vykazuje vždy pouze centrála, nikoliv další pobočky stejné instituce v jedné zemi.

 

 • Jaký zdroj je možné využít pro ověření SNA sektoru?

ČNB RIAD přebírá pro CZ subjekty sektor prakticky vždy z RES. V SK jsou pro sektory relevantním zdrojem (dle NBS) rejstříky RPO a RO (SK stat. úřad). U zahraničních subjektů provádí v případě rozporu VS RIAD ověřování sektoru u příslušné NBA, případně na seznamu vybraných institucí (jako např. ECB Lists of financial institutions).

 

 • Vypršel mi certifikát, jak se zavádí následný certifikát?

Pro superuživatele zavádí certifikáty VS RIAD, proto zašlete VS RIAD následný certifikát ideálně ve tvaru PEM (nebo SN certifikátu) s žádostí o zavedení. Pro ostatní uživatele zavádí certifikáty superuživatel.

 

 • Jaký identifikátor máme vykazovat pro zahraniční FOP?

Pro zahraniční FOP lze vykázat buď konkrétní typ národního identifikátoru anebo generický GEN_FOP_CD. Pro SK protistrany preferujeme vykázání SK_ICO_CD.