Centrální úložiště regulovaných informací

Centrální úložiště regulovaných informací (dále také „Úložiště“) je systém, jehož prostřednictvím Česká národní banka zpřístupňuje informace požadované zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES  (dále jen „MAR“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“) a zaslané od 1. 8. 2009. Jedná se o povinně uveřejňované informace, které jsou povinni zasílat ČNB a uveřejňovat zejména emitenti kótovaných cenných papírů při plnění své informační povinnosti (§ 127 odst. 1 ZPKT) a dále informace, které jsou oznamovány ČNB jinými osobami (§ 122 odst. 7 a § 127a odst. 3 ZPKT).

Povinnost zpřístupnit informace prostřednictvím Úložiště vznikla České národní bance implementací směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES do českého právního řádu. Cílem Úložiště je poskytnout veřejnosti snadný přístup k informacím týkajícím se emitentů kótovaných cenných papírů. Tyto informace jsou zasílány ČNB prostřednictvím webového rozhraní a zároveň uveřejňovány emitenty kótovaných cenných papírů a jinými povinnými osobami tak, že k nim zajistí neupřednostňující, snadný a bezúplatný přístup. Zpřístupnění informací prostřednictvím ČNB v Úložišti tedy nenahrazuje povinnost emitentů kótovaných cenných papírů a jiných osob takové informace výše uvedeným způsobem uveřejnit.

Informace uveřejňované ČNB do 31. 7. 2009 jsou dostupné zde.

Vstup do aplikace Centrální úložiště regulovaných informací

Prostřednictvím Centrálního úložiště regulovaných informací jsou zpřístupňovány tyto informace:

 1. výroční zpráva a pololetní zpráva emitenta (§ 118 ZPKT, § 119 ZPKT)
 2. mezitímní zpráva emitenta (§ 119a ZPKT) – zrušeno s účinností od 1.6.2016
 3. zpráva a úhradách placených státu (§ 119a ZPKT)
 4. změny práv k vydaným investičním nástrojům (§ 119b odst. 1 a 2 ZPKT)
 5. informace o nové emisi, přijaté půjčce nebo úvěru (§ 119b odst. 3 ZPKT) – zrušeno s účinností od 1.6.2016
 6. souhrnný dokument o uveřejněných informacích za posledních 12 měsíců (§ 120 odst. 7 ZPKT)  - zrušeno s účinností od 15. 7. 2011
 7. informace související s valnou hromadou nebo se schůzí vlastníků dluhopisů (§ 120a odst. 2 a 3, § 120b odst. 1 písm. a) ZPKT, § 120c odst. 1)
 8. oznamování podílů na hlasovacích právech emitenta (§ 122 odst. 1 ZPKT)
 9. nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitentem (§ 122b odst. 3 ZPKT)
 10. celkový počet hlasovacích práv a výše základního kapitálu emitenta (§ 122b odst. 4 ZPKT)
 11. vnitřní informace (čl. 17 MAR)
 12. manažerské transakce (čl. 19 MAR)
 13. volba referenčního státu EU emitentem (§ 123 ZPKT)
 14. Samostatná zpráva o nefinančních informacích (§ 32g ZoÚ)