Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke kritériím pro osvobození investičních podniků od požadavků na likviditu v souladu s čl. 43 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033

(EBA/GL/2022/10)

Dne 29. 6. 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „orgán EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „nařízení o zřízení orgánu EBA“) Obecné pokyny ke kritériím pro osvobození investičních podniků od požadavků na likviditu v souladu s čl. 43 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033 (EBA/GL/2022/10) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“). Pokyny nabydou účinnosti 28. 11. 2022. ČNB oznámila, že se nebude při výkonu dohledu těmito pokyny řídit, a v souladu s nařízením o zřízení orgánu EBA o tomto rozhodnutí informovala dne 24. 11. 2022 orgán EBA a uvedla své důvody.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení orgánu EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. V případě, že se příslušný orgán obecnými pokyny nebo doporučením neřídí nebo nehodlá řídit, informuje o tom orgán EBA a uvede své důvody.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. i) a viii) nařízení o zřízení orgánu EBA a finančním institucím uvedeným v čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení orgánu EBA, které jsou investičními podniky splňujícími podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky.

Tyto obecné pokyny dále upřesňují kritéria, která mohou příslušné orgány zohlednit při osvobozování investičních podniků uvedených v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 od požadavků na likviditu v souladu s článkem 43 nařízení (EU) 2019/2033.

Plné znění Obecných pokynů ke kritériím pro osvobození investičních podniků od požadavků na likviditu v souladu s čl. 43 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033 (EBA/GL/2022/10) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

ČNB informovala dne 24. 11. 2022  orgán EBA o rozhodnutí, že se nebude při výkonu dohledu těmito pokyny řídit, a uvedla zdůvodnění.

Důvodem, proč se ČNB nebude těmito pokyny řídit, jsou především právní překážky.

V pokynech je ustanovení, podle kterého malý a nepropojený investiční podnik může požádat orgán dohledu o vyjmutí z požadavku na držbu likvidních aktiv. ČNB není oprávněna rozhodnout o individuální žádosti o udělení této výjimky konkrétnímu malému a nepropojenému investičnímu podniku, neboť nařízení (EU) 2019/2033 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky takové oprávnění ČNB nedává. Na základě zmocnění, jež je uvedeno v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, může ČNB vydat opatření obecné povahy a udělit pouze plošnou výjimku skupině malých a nepropojených investičních podniků. Iniciovat změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu v této souvislosti nenavrhujeme, neboť platné znění zákona považujeme z hlediska výkonu dohledu za vyhovující.

Věcné důvody pro udělení výjimky z požadavku na držbu likvidních aktiv pro skupinu malých a nepropojených investičních podniků nenastaly. ČNB vyhodnotila, že i v případě malého a nepropojeného investičního podniku, který nedrží klientský majetek, by měl být zajištěn hladký výstup ze sektoru, pokud se pro něj rozhodne, což je i akcentováno v závěrečné zprávě k obecným pokynům EBA k likviditě. Měl by být tedy schopen vypořádat i své provozní závazky (doplatit mzdy a případné odstupné, uhradit nájemní smlouvy, energie apod.). Požadavek na držení likvidních aktiv (alespoň ve výši jednoměsíčních fixních režijních nákladů) není nijak zatěžující a je žádoucí, aby u všech investičních podniků, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2019/2033, byl tento požadavek uplatňován. Proto nespatřujeme důvod ani k plošnému vynětí.

Závěrem:

Rozhodnutí neřídit se pokyny vyplývá z právní nemožnosti individuálních výjimek a zároveň je podpořeno plošným vyhodnocením, podle něhož nejsou splněna kritéria pro vyjmutí malých a nepropojených investičních podniků z požadavku na držbu likvidních aktiv alespoň ve výši jednoměsíčních fixních režijních nákladů.

Tím, že ČNB zveřejní, že se pokyny neřídí, předejde zbytečných nákladům, které by malý a nepropojený investiční podnik musel vynaložit, aby žádost o vyjmutí doplnil příslušnými podklady a důkazy.