SDAT - změny v platných metodikách

Platnými metodikami jsou myšleny metodiky, podle kterých probíhá sběr dat na SDAT PROD. Technicky mohou být ve stavu Platný, ale v případě metodik načítaných z taxonomií EBA a EIOPA i ve stavu Projektovaný.

 • 15. 09. 2023 - Úprava výkazu PSSIVYP22 ze dne 13. 9. 2023 (metodika IPS20230101) byla z technických důvodů zrušena. Místo toho byly zavedeny jednovýkazové kontroly v datové oblasti PSS22_451 s označením PSS22_451_9993, PSS22_451_9994 a PSS22_451_9995, které mají obdobný dopad do výkazu. Úpravy byly provedeny na produkčním i testovacím prostředí SDAT.
 • 13.9.2023 - V rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20230101) došlo ve výkaze PSSIVYP22 k úpravě domén číselníků v datové oblasti PSS22_451, kdy byly odstraněny součtové položky.
 • 13.9.2023 - V platných metodikách ve vykazovacích rámcích EBA_COREP (EBA_COREP_3.2.0.1) , EBA_REM (EBA_REM_3.2.2.0) a EBA_RES (EBA_RES_3.2.1.0) byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules ze dne 11. 9. 2023.
 • 6. 9. 2023 - Na SDAT PROD byla v metodice EBA_FINREP_3.2.1.1 pro typy osob Z_OCP_IFR_OBEZ a Z_OCP_IFR_OBEZ_CON vypnuta kontrola v1377_m.
 • 1. 9. 2023 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice EBA_REM_3.2.2.0 došlo k úpravám zápisů několika kontrol. Podrobný seznam upravených kontrol naleznete zde. Dále byly v metodice EBA_COREP_3.2.0.1 upraveny kontroly s kódy v8653_m a v8654_m.
 • 28. 8. 2023 - Na SDAT PROD byla v metodice EBA_FINREP_3.2.1.1 pro typy osob Z_OCP_IFR_OBEZ a Z_OCP_IFR_OBEZ_CON vypnuta kontrola v1379_m.
 • 23. 8. 2023 - V metodice PLT20230101 byly na produkčním prostředí reaktivovány kontroly časových řad a mezivýkazové kontroly, viz seznam.
 • 16. 8. 2023 - V rámci metodiky IPS20230101 došlo ve výkaze PSSIVYC22 k doplnění jednovýkazové kontroly PSS22_92_9999 o kód 3569.
 • 9. 8. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice EBA_COREP_3.2.0.1 deaktivována kontrola v10665_m ve výkazu corep_of. Kontrola porovnává údaje v datových oblastech C_08.01.a a C_08.02.
 • 26. 7. 2023 - Ve vykazovacím rámci IPS v metodice IPS20230101 byl ve výkaze PSSIVYP22 v datové oblasti PSS22_57 na produkčním i testovacím prostředí upraven obor hodnot na n11T_1_5T_1 (11 kladných číselných znaků s 0 až 5 desetinnými místy v násobku 1 000).
 • 18. 7. 2023 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v datové oblasti Z_04.00 (sl. 0080) výkazu resol v metodice EBA_RES_3.2.1.0 byl opraven český překlad na anglický originál.
 • 18.7. 2023 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla ve vykazovacím rámci Fondy v metodice FOFI20230101 nastavena datová oblast ROFOS36_11 jako povinná.
 • 18. 7. 2023 - na produkčním prostředí SDAT byla ve vykazovacím rámci FONDY v metodice FOFI20230101 upravena kontrola JVK 950 pro sběr výkazu ROFOS33 k 30.06.2023. 
 • 11. 7. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT v metodice FOFI20221201 byla provedena pravidelná aktualizace jednovýkazových kontrol, které byly zároveň i aktivovány. Jedná se o kontroly řady 900 ve výkazu ROFOS33. Kontrola má zajišťovat, aby v datové oblasti ROFO33_21 byly obhospodařovatelem vyplněny všechny (pod)fondy, které vykazují k rozhodnému dni ROFOS35. Kontroly jsou pouze na produkčním prostředí.
 • 10. 7. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly opraveny popisy kontrol s kódy 020, 021 a 023 výkazu UVIS01 v metodice METVB20230101.
 • 3. 7. 2023 - Dne 30. 6. 2023 byla na testovacím prostředí SDAT v metodice POJ20230601 zveřejněna podoba výkazů pro pilotní sběr dle IFRS. Jedná se o Výkaz o finanční pozici dle IFRS (Aktiva ROPO10_31, Vlastní kapitál a závazky ROPO10_32) a Výkaz zisku a ztráty dle IFRS (VYPO20_31).
 • 28. 6. 2023 - upozorňujeme na vykazování finančních údajů ve vykazovacím rámci EBA_REM metodice EBA_REM_3.2.2.0. Všechny finanční údaje v tomto vykazovacím rámci musí být uvedeny v eurech. Pokud jsou odměny vykazovány v jiné měně než eurech, k přepočtu je třeba použit měnový kurz uplatňovaný Komisí pro finanční plánování a rozpočet za prosinec roku, za něž se údaje vykazují. Informace o směnném kurzu naleznete zde: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en. V návaznosti na povinnost vykazování v EUR bylo v produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice metodice EBA_REM_3.2.2.0 změněno nastavení UNITREF na EUR.
 • 16. 6. 2023 - Na produkčním i testovacím prostředí v metodice METVB20230101 byl ve výkazu RISIFE11 v datové oblasti RISIFE11_24 změněn datový typ ukazatele 
  EPR2008 (Mezitímní dividenda) z n11T na nS11T.
 • 14. 6. 2023 - Ve vykazovacím rámci EBA_IF na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice EBA_IF_3.2.0.1 deaktivována kontrola v0611_m.
  Ve vykazovacím rámci EBA_REM v metodice EBA_REM_3.2.2.0 a ve vykazovacím rámci EBA_FP v metodice EBA_FP_3.2.1.0 byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT deaktivovány a reaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules ze dne 12. 6. 2023.
 • 12. 6. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice EBA_COREP_3.2.0.0 a EBA_COREP_3.2.0.1 upravena kontrola KKv7545_m ve výkazu corep_of.
 • 6. 6. 2023 - Na SDAT PROD i TEST byl upraven popis vybraných ukazatelů s časovým údajem. Jedná se o tyto ukazatele: FIM0041, FIM0155, FIM0169, FIM0174, FIM0175, FIM0241, FIM0243, FIM0278, FIM0280, FIM0289, FIM0291, FIM0317, FIM0337, FIM0357, FIM0373, FIM0400, FIM0408, FIM0420, FIM0437, KDE0004, KDE0120, a jsou obsaženy ve výkazech vykazovacího rámce MKT. Popis byl doplněn o část týkající se uvádění času v UTC systému měření.
 • 31. 5. 2023 - Z důvodu zlepšení kvality sbíraných dat a zároveň z důvodu snížení množství vyžadovaných následných oprav došlo v nové metodice platné od 01.06.2023 (tedy od výskytu výkazu k 30.06.2023) ke zvýšení závažnosti vybraných kontrol u výkazu if_class2 vykazovacího rámce EBA_IF, a to ze stavu "Varování" na stav "Závažná". Seznam kontrol, kterých se toto zvýšení závažnosti týká naleznete zde.
 • 29. 5. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly deaktivovány kontroly s kódy 010 a 011 výkazu UVIS01 v metodice METVB20230101.
 • 22. 5. 2023 - V metodice MKT20220527 byla na produkčním i testovacím prostředí SDAT u kontroly 311 ve výkazu REFFIM20 upravena závažnost ze "Závažné" na "Varování".
 • 22. 5. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola s kódem 024 výkazu UVIS01 v metodice METVB20230101.
 • 10. 5. 2023 - Ve vykazovacím rámci IPS (metodika IPS20230101) došlo k úpravě kontroly PSS22_92_9999 (výkaz PSSIVYC22), do které byly přidány dvě nově akceptované hodnoty kódu obchodníka.
 • 3. 5. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly pro výkaz Funding Plans v metodice EBA_FP_3.2.1.0 doplněny další povinné datové oblasti. Konkrétní rozsah vykazování FP lze nalézt v metodické pomůcce Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky: https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/eba-bankovnictvi-dz/
 • 3. 5. 2023 - Ve vykazovacím rámci IPS (metodika IPS20230101) byl ve výkazu PSSIVYC22 upraven název kontrol PSS22_91_92_0010, PSS22_91_92_0015, PSS22_91_92_0020 a PSS22_91_92_0025 (odstranění textu "větší nebo", který neodpovídal tvaru kontrol).
 • 2. 5. 2023 - V metodice POJ20230101 byl upraven tvar jednovýkazové kontroly s kódem "ROPO10_21_HIE".
 • 24. 4. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodikách EBA_FINREP_3.2.1.0 a EBA_FINREP_3.2.1.1 deaktivovány kontroly v5373_m a v5376_m.
 • 18. 4. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl upřesněn popis dvou položek (OZNAM_OBHO,  OZNAM_ADMIN) v číselníku BA9114 a v navazující doméně číselníku TD_LIC_OUT, která je použita v datové oblasti LIC03_10 ve výkazu LIC03 (metodika FODOK20221201).
 • 14. 4. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice EIOPA_S2_2.7.0 upravena kontrola TV45-1 u výkazů "aes" a "ars".
 • 13. 4. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly pro výkaz Funding Plans v metodice EBA_FP_3.2.1.0 nastaveny povinné datové oblasti (P01.01, P01.02, P02.01, P02.04, P02.05 a P05.00).
 • 12. 4. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT v metodice FOFI20221201 byla provedena pravidelná aktualizace jednovýkazových kontrol, které byly zároveň i aktivovány. Jedná se o kontroly řady 900 ve výkazu ROFOS33. Kontrola má zajišťovat, aby v datové oblasti ROFO33_21 byly obhospodařovatelem vyplněny všechny (pod)fondy, které vykazují k rozhodnému dni ROFOS35. Kontroly jsou pouze na produkčním prostředí.
 • 4. 4. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice METVB20230101 ve výkazu DISIFE85 deaktivovány kontroly 50 a 60.
 • 3. 4. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice METVB20230101 ve výkazu UVIS01 upraveny kontroly 007, 008, 020, 021. Kontroly 001 a 002 byly deaktivovány.

 • 31. 3. 2023 - na produkčním i testovacím prostředí byl ve výkazu REFFIM10 upraven datový typ pole RFD0037 - Plný název investicního nástroje. Původní textový typ an250 byl nahrazen za typ an350, aby povolená délka 350 znaků odpovídala definici dle ESMA ISO 20022 XSD.
 • 31. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodikách EBA 3.2% doplněny předpoklady k mezivýkazovým kontrolám.
 • 30. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice METVB20230101 ve výkazu UVIS01 snížena závažnost kontrol 010 a 011 ze "závažná" na "potvrzení".
 • 27. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice ZTSP20221201 přidány dvě jednovýkazové kontroly k výkazu ZTSP.
 • 21.3. 2023 - Na produkčním i testovacím prostředí SDAT v metodice Kapitálových trhů ve výkazu JISIFE52 byl upraven text chybového hlášení u jednovýkazové kontroly 103_2.  
 • 21. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v metodice METVB20230101 ve výkazu UVIS01 v datových oblastech UVIS01_11 a UVIS01_12 změněn datový typ ukazatele UVS0057.
 • 17. 3. 2023 - na produkčním i testovacím prostředí byl ve výkazech TRAFIM10 a TRAFIM20 upraven datový typ pole FIM0067 - Úplný název nástroje. Původní textový typ an250 byl nahrazen za typ an350, aby povolená délka 350 znaků odpovídala definici dle ESMA ISO 20022 XSD.
 • 16. 3. 2023 - Na produkčním i testovacím prostředí byla v metodikách EBA_FINREP_3.2.1.0 a 3.2.1.1 upravena závažnost ze "Závažné" na "Varování" u kontrol v2816_m, v2817_m, v2818_m, v2819_m, v2820_m, v2822_m, v2823_m, v12015_m, v12016_m, v12090_m, v12091_m, v12092_m. 
 • 13. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice METVB20230101 ve výkazu UVIS01 v datových oblastech UVIS01_11 a UVIS01_12 změněna povinnost ukazatele UVS0037 na nepovinný. Rovněž byly upraveny popisy ukazatelů UVS0027 a UVS0059. V metodice ECP20230101 byly nově vytvořeny kontroly 38 až 43, které zajišťují, aby byl vyplněn aspoň jeden dynamický řádek ve výkazech ECP03 až 07 a ECP015.
 • 13. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_COREP, EBA_FINREP, EBA_FP, EBA_RES, EBA_MREL a EBA_REM byly deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules ze dne 10. 3. 2023.
  Dále byly nově nastaveny další povinné datové oblasti ve výkaze corep_nsfr z vykazovacího rámce EBA_COREP.
 • 10. 3. 2023 - Na produkčním prostředí v metodice METVB20230101 byla upravena doména "ZPRISZEME" číselníku "BA0025", která je použita v kontrolách výkazu TISIFE11.
 • 10. 3. 2023 - V metodice ZTSP20221201 došlo na produkčním a testovacím prostředí k úpravě metodického popisu datových oblastí ST4 a ST12 výkazu ZTPZ Dohledový zátěžový test pojišťovny/zajišťovny. V souvislosti se změnou definice datové oblasti ST4 byla odpovídajícím způsobem upravena jednovýkazová kontrola č. 4.
 • 8. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice EBA_FP_3.2.1.0 deaktivována kontrola v08983_m, v metodice EBA_FINREP_3.2.1.1 byla deaktivována kontrola v2852_m a v metodice EBA_COREP_3.2.0.0 a 3.2.0.1 byly deaktivovány kontroly v11561_s a v11580_s.
 • 6. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA_S2_2.7.0 deaktivovány kontroly BV271_1, BV271_2, BV280_1, BV280_2, BV286_1 a BV286_2. Dále byly kontroly BV271_1, BV271_2 deaktivovány v metodice EIOPA_S2_2.6.0.
 • 1. 3. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly s kódem 001 až 008, 018 a 019 výkazu UVIS01 v metodice METVB20230101 z důvodu ošetření výrazů při dělení 0.
 • 27. 2. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly PL0450 (kód 300, skupina MVK PANA04_55) a PL0451 (kód 300, skupina MVK PANA04_60) v metodikách ANA20210601.1 a ANA20220901.
 • 20. 2. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice IPS20230101 ve výkazu HLASROZ01 zrušena kontrola s kódem 004, upravena kontrola s kódem 003 a změněna povinnost ukazatele INC0038 (datová oblast HLASROZ01_10) na nepovinný. Rovněž byla v metodice ECP20230101 ve výkazu ECP11 upravena kontrola s kódem 37 a změněna povinnost ukazatele ECP0027 (datová oblast ECP11_10) na nepovinný.
 • 17. 2. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byl změněn datový typ ukazatelů ECP0031 a ECP0036 (datová oblast ECP11_10, výkaz ECP11), ECP0049 a ECP0054 (datová oblast ECP12_11, výkaz ECP12) a ukazatele ECP0036 (datová oblast ECP19_11, výkaz ECP19) v metodice ECP20230101.
 • 14. 2. 2023 - Na produkčním i testovacím prostředí v metodice EIOPA_S2_2.7.0 byly deaktivovány kontroly EV19, BV1214, BV1215 a BV1228.
 • 10. 2. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl upraven regulární výraz v datovém typu R_100_A, který se vyskytuje ve výkazech ECP11, 12, 19 a 20 v metodice ECP20230101.
 • 8. 2. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice ECP20230101 ve výkazech ECP12 upraveny kontroly s kódem 14, 15, 16, 22, 36,  v ECP19 kontroly 20, 23, 35 a v ECP20 kontroly 25, 26, 27, 28, 33. Rovněž byla upravena povinnost ukazatelů ECP0045 (datové oblasti ECP12_11- výkaz ECP12 a ECP20_11 - výkaz ECP20) a ECP0027 (datová oblast ECP19_11 - výkaz ECP19) na nepovinné.
 • 31. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl ve výkazu ECP10 v datové oblasti ECP10_10 změněn datový typ ukazatele ECP0011 (metodika ECP20230101).
 • 31. 1. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT v metodice FOFI20221201 byla aktualizována jednovýkazová kontrola 945 ve výkazu ROFOS33.  
 • 30. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla od metodiky FOFI20221201 doplněna kontrola 180 výkazu ROFOS36 a upravena kontrola DOFO70_02_7 výkazu DOFOS70. Dále na produkčním prostředí SDAT v metodice FOFI20221201 byly aktualizovány jednovýkazové kontroly 945 a 1070 výkazu ROFOS33.
 • 25. 1. 2023 - Na produkčním i testovacím prostředí byla v metodikách FOFI20220101 až FOFI20230101 v rámci výkazu RISIFI30 upravena závažnost jednovýkazových kontrol RIS30_01_EAR2316 a RIS30_03_EPR1886 ze "Závažné" na "Varování.
 • 24. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly 002, 004, 008, 015, 017 a 019 výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101) způsobem reflektujícím změnu povinnosti ukazatelů datové oblasti UVIS01_12. Dále byla doplněna kontrola 180 výkazu ROFOS33 (metodika FOFI20221201).
 • 20. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí ve výkazu UVIS01 v datové oblasti UVIS01_12 (metodika METVB20230101) byly ukazatele UVS0007, UVS0011, UVS0013 až 20, UVS0029, UVS0045, UVS0048 až 54, UVS0058 a UVS0060 změněny na nepovinně vyplnitelné. Rovněž byly upraveny kontroly 018 a 019.
 • 18. 1. 2023 - na testovacím a produkčním prostředí v metodice ZFS20221201 byly upraveny kontroly IZ_019, SU_024, SU_025, ZDPZ_038, ZDPZ_039, ZDPZ_041 a ZDPZ_042 umožňující vykázání nulových hodnot u počtu zprostředkovaných smluv/předaných pokynů k nákupu a s nimi spojenou objemovou produkcí při vyplnění nenulových hodnot u produkce v ostatních buňkách stejného řádku výkazu.
 • 17. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byl doplněn popis ukazatele FOD0017 - Skutečný stav porušení limitu (%) v metodice FODOK20221201.
 • 13. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice IPS20220101 a IPS20230101 upravena kontrola PSS22_92_9999 výkazu PSSIVYC22.
 • 12. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny popisy ukazatelů UVS0013, UVS0034 a UVS0035 výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101).
 • 11. 1. 2023 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EBA_FINREP_3.2.1.0. ve výkazu finrep9 ve vykazovacích povinnostech s rozsahem "IND-Individuální" nastaveny výjimky kontrolám v0786_m, v0798_h, v1056_h, v5939_h, v6130_h a v0145_m (tyto kontroly se nebudou provádět).

 • 10. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl u kontroly v1740_m v rámci výkazu finrep9 vyplněn Předpoklad (F_20.06 and F_08.01.a) metodika EBA_FINREP_3.2.1.0.
 • 5. 1. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT v metodice FOFI20221201 byla provedena pravidelná aktualizace jednovýkazových kontrol, které byly zároveň i aktivovány. Jedná se o kontroly řady 900 ve výkazech ROFOS33 a ROFOS36. Kontrola má zajišťovat, aby v datové oblasti ROFO33(36)_21 byly obhospodařovatelem vyplněny všechny (pod)fondy, které vykazují k rozhodnému dni ROFOS35(37). Kontroly jsou pouze na produkčním prostředí.
 • 5. 1. 2023 - V metodice FOFI20221201 ve výkazu DOFOS70 byla snížena závažnost kontroly DOFO70_03_8 na potvrzení. Zároveň byla deaktivována kontrola 160 (ROFOS36).
 • 3. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl upraven datový typ BIN006 (obsažený ve všech výkazech v metodice FODOK20221201 a ve výkazech ECP01 a ECP02 v metodice ECP20230101) a datový typ BIN007 (obsažený ve výkazech ECP03 až ECP10, ECP14 a ECP15 v metodice ECP20230101).
 • 3. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly doplněny kontroly v4549_m a v4688_m do výkazu corep_lcr_da v metodikách EBA_COREP_3.2.0.0 a EBA_COREP_3.2.0.1.
 • 3. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl upraven datový typ s kódem an__10_I1 obsažený v datové oblasti DOFO70_03 výkazu DOFOS70 (metodika FOFI20230101).
 • 2. 1. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly 005 a 007 výkazu FDPZ01, 006 a 008 výkazu FDVZ01, 003, 009 a 010 výkazu OZN01 v metodice FODOK20221201.
 • 30. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny popisy ukazatelů UVS0003 a UVS0004, které jsou obsaženy ve výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101).
 • 28. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice EIOPA_S2_2.7.0 upraveny zápisy kontrol TV0-155, TV0-202, TV0-44, TV0-73 a TV0-225.
 • 22. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl rozšířen text atributu "Popis" výkazu HLASINC01 (metodika IPS20230101) o pokyny týkající se vyplnění tohoto výkazu.
 • 22. 12. 2022 - Na produkčním prostředí SDAT byl upraven datový typ BIN005 v datové oblasti ROFO35_71 (výkaz ROFOS35) od metodiky FOFI20221201, dále byl nahrazen datový typ BIN004 datovými typy BIN006, BIN007 a BIN008 ve výkazech metodiky FODOK20221201, ve výkazech ECP* v metodice ECP20230101 a ve výkazu HLASINC01 v metodice IPS20230101.
 • 22. 12. 2022 - Na produkčním prostředí SDAT od metodiky FOFI 20221201 byly doplněny jednovýkazové kontroly (řada těchto kontrol začíná číslem 900) ve výkazech ROFOS33 a ROFOS36. V datové oblasti ROFO33(36)_21 musí být vyplněny všechny (pod)fondy, které zasílají k rozhodnému dni ROFOS35(37). Kontroly jsou pouze na produkčním prostředí a budou k rozhodnému dni vždy aktualizovány a při do první platnosti kontrol v nové metodice také aktivovány. 
 • 21. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla aktivována kontrola s kódem 025 výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101).
 • 20. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl rozšířen text atributu "Popis" výkazu HLASROZ01 (metodika IPS20230101) o pokyny týkající se vyplnění tohoto výkazu.
 • 20. 12. 2022 -  Na produkčním a testovacím prostředí SDAT, v metodice FOFI20221201 a FOFI20230101 v datové oblasti ROFO35_71 byly pole AIF0141 AIF0142 z důvodu povinnosti vypracování dle čl. 15 odst. 3 písm. b) AIFMD a čl. 16 odst. 1 AIFMD označeny jako povinné. 
 • 16. 12. 2022  - na produkčním a testovacím prostředí v metodice FOFI20221201 a FOFI20230101 byla přidaná nová jednovýkazová kontrola "DOFO70_02_7".
 • 16. 12. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, v metodice EBA_FINREP_3.2.1.1 byla u kontrol doplněna intervalová aritmetika, viz seznam upravených kontrol zde.
 • 15. 12. 2022 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byla opravena kontrola CN0280 (kód 160) výkazu PANACR03 (opraveno od metodiky ANA20210601.1).
 • 15. 12. 2022 - Na testovacím prostředí SDAT byl upraven datový typ BIN005 v datové oblasti ROFO35_71 (výkaz ROFOS35) od metodiky FOFI20221201, dále byl nahrazen datový typ BIN004 datovými typy BIN006, BIN007 a BIN008 ve výkazech metodiky FODOK20221201, ve výkazech ECP* v metodice ECP20230101 a ve výkazu HLASINC01 v metodice IPS20230101.
 • 14. 12. 2022 - V SDAT na testovacím a produkčním prostředí probíhá deaktivace kontrol metodik EBA v návaznosti na aktuálně vydaný balíček VR EBA. Dokončení prací na kontrolách předpokládáme do konce tohoto týdne - bude oznámeno formou Aktuality.
 • 14. 12. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byl ve výkazu TRAFIM40 pro údaje FIM0214 a FIM0215 nastaven datový typ R_18_17_1 umožňující vykázání nulové hodnoty.
 • 6. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola 001 výkazu HLASINC01 (metodika IPS20230101).
 • 2. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly 370 a 380 v MVK skupině DOFO31_1 v metodikách FOFI20221201 a FOFI20230101.
 • 29. 11. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byl ve výkazu TRAFIM40 pro údaje FIM0211 a FIM0212 nastaven datový typ R_18_17_1 (sjednoceno s FIM0210) umožňující vykázání nulové hodnoty.
 • 25. 11. 2022 - Na prostředích SDAT PROD a TEST v datových oblastech HLASINC01_10 (výkaz HLASINC01, metodika IPS20230101) a ECP03_10 (výkaz ECP03, metodika ECP20230101) byly upraveny poziční kartové identifikátory objektů.
 • 23. 11. 2022 - Na prostředích SDAT PROD a TEST ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byly upraveny zápisy mezivýkazových kontrol s kódy 113 a 117 ze skupiny MVK TRAF11_01. Jedná se pouze o úpravu zápisu kontrol, v mezích funkcí a syntaxe stávajícího jazyka kontrol systému SDAT. Úprava je bez dopadu na účel a výsledek kontrol, pouze optimalizuje jejich provádění ve vstupním zpracování v ČNB.
 • 23. 11. 2022 - na SDAT PROD a TEST prostředí ve vykazovacím rámci KT byly pro roční výkaz CSDR07_R implementovány JVK a MVK kontroly.
 • 23.11.2022 - na SDAT PROD a TEST prostředí ve vykazovacím rámci MKT byl upraven popis výkazu TRAFIM12.
 • 22. 11. 2022 - Ve výkazech DISIFE23/DOZAS23 byly upraveny metodické pokyny s účinností k 31.12.2022. Dle aktualizovaných požadavků od 31.12.2022 bude v případě, že instituce vykazuje jedinou významnou měnu, povinnost vykázat kromě datových oblastí DIS23_10 a DIS23_20 za všechny měny celkem rovněž příslušné peněžní toky, resp. dopady úrokových šoků, i za danou významnou měnu v datových oblastech DIS23_12 a DIS23_22.
 • 10. 11. 2022 - v metodice PEF20221201 byly ve výkazu DOPES34 nastaveny kontroly 59 „Kontrola na vyplnění ECL pro Kat. ocenění = 1“ a 60 „Kontrola na vyplnění pro Kat. ocenění = 2“.
 • 8. 11. 2022 – na SDAT PROD i TEST prostředí od metodiky KT20220101 byly pro výkaz CSDR07 implementovány další JVK kontroly, konkrétně: MSF-019, 021, 028, 030, 039, 043, 048, 052, 061, 065, dále pak MSF-069, 070, 071 a 072.
 • 1. 11. 2022 - v metodice PEF20221201 byla ve výkazu DOPES34 nastavena kontrola 58 "Nepovolená kombinace pro ECL".
 • 26. 10. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena klausule WITH obsažená v kontrolách výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101) s kódy (001-008, 010, 011, 016 - 024, 026-029) a výkazů FDPZ01, FDVZ01, OZN01 (metodika FODOK20221201) s kódy (005-008, 011, 012).
 • 12.10.2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice IPS20220101 a IPS20230101 v rámci výkazů PSSIVYC22 a PSSIVYP22 bylo doplněno ke všem JVK kontrolám chybové hlášení.  
 • 6. 10. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT byly upraveny/zpřesněny popisy vybraných ukazatelů a parametrů, upraveny názvy a chybová hlášení vybraných JVK a MVK a upravena znění vybraných datových oblastí a výkazů. Jedná se pouze o textové úpravy, metodicky ke změnám nedošlo. Všechny provedené změny jsou popsány zde.
 • 22. 9. 2022 - Pro výkaz CSDR09 byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT aktivovány kontroly INS-065, INS-066 (kontrola validity LEI resp. validita kombinace hodnot LEI a kódu země).
 • 13. 9. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_COREP, EBA_FINREP a EBA_RES, byly deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 9. 9. 2022.
 • 1. 9. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byla upravena kontrola 10 ve skupině RISIPE12_2 v metodikách PEF20210101 a PEF20220101.
 • 23. 8. 2022 - rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 v SDAT testovacím i produkčním prostředí byla upravena chybná kontrola 150 ve výkazu ROFOS33. 
 • 22. 8. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byla v metodice IPS20220101 v rámci výkazů PSSIVYC22 a PSSIVYP22 upravena závažnost mezivýkazových kontrol PSS22_11_41_42_93_0010 a PSS22_11_41_42_93_0020 ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 18. 8. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice EIOPA_S2_2.6.0 deaktivovány kontroly BV101, BV1160, BV1181, BV1193, BV1196, BV372, EV56, BV343, BV351 a BV1198.
 • 12. 8. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byla opravena podmínka u kontrol CON-150CON-240.
 • 10. 8. 2022 - V metodice EBA_IF na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly až do rámce EBA_IF_3.2.0.0 včetně deaktivovány kontroly  v11163_m, v11185_m, v11186_m, v11187_m, v11189_m, v11190_m, v11192_m, v11193_m, v11202_m, v11203_m, v11205_m, v11206_m, v11211_m, v11212_m, v11213_m, v11214_m, v11215_m, v11216_m.
 • 4. 8. 2022 - na produkčním prostředí SDAT ve vykazovacím rámci ZFS, metodika ZFS20211201, byly aktualizovány kontroly SI_005 a SI_006.
 • 3. 8. 2022 - v testovacím a produkčním SDAT byly deaktivovány MVK 13 a 14 mezi výkazy DOPOS91, DOPOS92 a VYPOS20 (VR Pojišťovnictví), v metodice POJ20220101.
 • 2. 8. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byla opravena podmínka u kontrol CON-110CON-200.
 • 26. 7. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20220101) byly na produkčním i testovacím prostředí upraveny předpoklady u mezivýkazových kontrol mezi výkazy PSSIVYC22 a PSSIVYP22.
 • 19. 7. 2022 - V rámci výkazu PSSIVYP22, vykazovací rámec IPS (metodika IPS20220101) byly upraveny dvě jednovýkazové kontroly v datové oblasti PSS22_80. Konkrétně se jedná o kontroly PSS22_80_0030 a PSS22_80_0035, kde byl výraz P5125:@PSS_GEO_4 nahrazen P5125:{@PSS_GEO_4, ^S_VSEZEME}.
 • 19. 7. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT pro metodiku MKT20220527 byla snížena závažnost kontroly MVK - TRAF11_01: 224
  z původní Závažné na nově Varování.

Archiv změn: 2021 | 2022