SDAT - změny v platných metodikách

Platnými metodikami jsou myšleny metodiky, podle kterých probíhá sběr dat na SDAT PROD. Technicky mohou být ve stavu Platný, ale v případě metodik načítaných z taxonomií EBA a EIOPA i ve stavu Projektovaný.

  • 15. 10. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 deaktivována kontrola v5707_s.
  • 5.10.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly nastaveny vykazovací povinnosti pro plány financování k datu 31.12.2021 (metodika EBA_FP_2.10.1.0) dle Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení Evropské rady pro systémová rizika (ESRB/2012/2).
  • 29. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Pojišťovnictví (v produkčním SDAT prostředí) došlo ke změně datového typu (z d2 na d3) ve výkazu DOPOS26. Změna byla provedena v DOPO26_11, sloupce 4 a 5 a v DOPO26_21, sloupce 13 a 14.
  • 24. 9. 2021 - na prostředích SDAT PROD i TEST byla opraven chybný zápis kontroly PANACR02 | 320 - PL0202: Podezřelé datum vypořádání.
  • 24. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Pojišťovnictví (v testovacím SDAT prostředí) došlo ke změně datového typu (z d2 na d3) ve výkazu DOPOS26. Změna byla provedena v DOPO26_11, sloupce 4 a 5 a v DOPO26_21, sloupce 13 a 14.
  • 17. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci "Pojišťovnictví" došlo k deaktivaci mezivýkazových kontrol mezi výkazy RISIPE11 a ROPOS10, v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
  • 14. 9. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 a v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 byly deaktivovány validační kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 9. 2021.
  • 8. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Fondy byly od metodiky FOFI20210601 upraveny popisy polí a datových oblastí. Detailní informace jsou k dispozici na stránce Investiční společnosti a investiční fondy, osoby podle §15 ZISIF.
  • 30. 8. 2021 - v datové oblasti DIS23_12 ve výkazech DISIFE23 (METVB20210601) a DOZAS23 (DZ20210601) na produkčním prostředí SDAT byl datový typ n11_3T změněn na nS11_3T, aby bylo možné zadávat jak kladné, tak i záporné hodnoty.
  • 13. 8. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny zápisy těchto kontrol: PANACR22 - kontrola 310, PANA07_76 kontrola 300, PANA07_80 - kontrola 300 (zároveň snížení závažnosti), PANACR03_15 - kontrola 300, PANA03_16 - kontrola 300, PANA22_30 - kontrola 310.
  • 9. 8. 2021 - u kontroly v1740_m byla v souladu s metodikou EBA_FINREP_3.0.1.0 nastavena intervalová aritmetika (odchylka).
  • 3. 8. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny tyto kontroly (úprava zápisu): PANA06_40 kontrola 110, PANA06_40 kontrola 120, PANA03_10 kontrola 110, PANA02_30 kontrola 180, PANA07_75 kontrola 300, PANA22_50 kontrola 300, PANA22_30 kontrola 310, PANACR02 kontrola 390, PANA02_22 kontrola 300.
  • 3. 8. 2021 - v metodice POJ20210601 došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 7, 8, 10 a 11 ve výkazu DOPOS26. Kontroly byly zmírněny na závažnost Varování a to v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
  • 2. 8. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byla v metodice FOFI20210601 upravena odchylka kontroly 30 výkazu RISIFI30.
  • 28. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT metodice FOFI20210601, rámci FONDY, výkazu ROFOS10 byla k JVK kontrolám 110, 115, 120, 125, 145, 150, 155, 160 doplněna povolená odchylka.
  • 28. 7. 2021 - v metodice POJ20210601 došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 1 a 2 ve výkazu DOPOS26. Kontroly byly zmírněny na závažnost Potvrzení a to v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
  • 28. 7. 2021 - na produkčním prostředí SDAT byly pro výkaz finrep9_ind_ifrs v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 deaktivovány kontroly v0786_m, v0798_h, v1056_h, v5939_h, v6130_h.
  • 26. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR04 - kontrola 140 (upraven zápis), PANACR02 - kontrola 400 (upraven zápis).
  • 20.7.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR02 - kontrola 390 (upraven zápis), PANA04_55  - kontrola 300 (zmírnění závažnosti), dále byl upraven dopočítávaný atribut ORGNTN_DT_RDF.
  • 16.7.2021 - Ve vykazovacím rámci FONDY, metodice FOFI20210601 byly deaktivovány kroky 60 a 90 MVK skupiny DOFOS32_3. 
  • 16. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny tyto kontroly: PANA06_20 kontrola 300 (úprava zápisu), PANA22_30 kontrola 300 (změna závažnosti) a dopočítávaný atribut STTLMNT_DT_RDF.
  • 9. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR22 - kontrola 140 (upraven zápis), PANA22_10 - kontrola 300 (upraven zápis), PANA02_30 - kontrola 310 (zmírnění závažnosti), dále byl upraven dopočítávaný atribut ORGNTN_DT_RDF.
  • 2. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 deaktivovány chybně nastavené kontroly v oblastech Stabilního financování, Likvidity, Pákového poměru, Úvěrového rizika protistrany a Úvěrového (C08.07) a Operačního rizika (C17.01).
  • 21. 6. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly deaktivovány kontroly kontroly v08921_m a v08922_m v metodice EBA_FP_2.10.1.0 a kontrola v09184_m v metodice EBA_REM_2.10.1.0EBA_REM_3.0.1.0.
  • 4. 6. 2021 - v metodice FOFI20201201 na produkčním i testovacím prostředí byly deaktivovány JVK kontroly ke komunálním dluhopisům (ROFOS33_JVK 50, ROFOS35_JVK 230, ROFOS35_JVK 240, ROFOS35_JVK 250, ROFOS36_JVK 50, ROFOS37_JVK 150, ROFOS37_JVK 160, ROFOS37_JVK 170).
  • 2. 6. 2021 - Byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0116 - Hrubá ROI / IRR v %. Vykazuje se hrubá návratnost investic (ROI) nebo vnitřní míra návratnosti IRR (v závislosti na zvolené variantě v DO ROFO35_41 Základní rizikové charakteristiky) v jednotlivých měsících sledovaného období. Do výpočtu ukazatele se nezapočítává odměna pro správce fondu.
   Byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0117 - Čistá ROI / IRR v %. Vykazuje se čistá návratnost investic (ROI) nebo vnitřní míra návratnosti IRR (v závislosti na zvolené variantě v DO ROFO35_41 Základní rizikové charakteristiky) v jednotlivých měsících sledovaného období. Do výpočtu ukazatele se nezapočítává odměna pro správce fondu.
  • 2. 6. 2021 - V metodice FOFI20210601 byla doplněna kontrola JVK 270 ve VYFOS20 a upraveny 2 kontroly v ROFOS10 platné od metodiky FOFI20210601 ROFO10_22_HIE_Y2_ZROFO10_22_HIE_Y15_Z
  • 26. 5. 2021 - Popis výkazu DISIFE23/DOZAS23 Hlášení o úrokovém riziku v metodice METVB20210601/DZ20210601 v SDAT PROD byl doplněn o definici významné měny a o instrukci k vyplnění karet.
  • 21. 5. 2021 – na prostředích SDAT PROD a SDAT TEST byly dnes zplatněny metodiky: METVB20210601, DZ20210601, PLT20210601, KT20210601, POJ20210601 a FOFI20210601.
  • 20. 5. 2021 - byly deaktivovány mezivýkazové kontroly 3 a 5 ve skupinách DOPIS80_1Q, DOPIS80_2Q, DOPIS80_3Q a DOPIS80_4Q ve vykazovacím rámci PLT. Deaktivace proběhla na produkčním a testovacím prostředí v metodice PLT20210101.
  • 18. 5. 2021 - byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0134 (rámec Fondy, výkaz ROFOS33) tak, aby popis souhlasil s Doménou číselníku "Z_PP - Periodicita předkládání".
  • 12. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo v metodice EIOPA 2.5.0 ke změně závažnosti validací TV71_1, TV71_2, TV72_1 a TV72_2 z "Varování" na "Závažná".
  • 5. 5. 2021 - v metodice EBA byl opraven předpoklad kontrol v3091_m a v2708_m a doplněn zápis kontroly v1740_m, viz samostatný soubor s přehledem změn.
  • 4. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo v metodice EIOPA 2.5.0 k deaktivaci validací BV295_1-1 a BV1138-4.
  • 3. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v metodice PEF20210101 upraven tvar kontroly mezi výkazy DOPES32 a VYPES20 pro 1. - 4. čtvrtletí ("Kontrola na VZZ - správní náklady a odpisy").
  • 29. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol v EBA taxonomiích 3.0.1.0, viz samostatný soubor s přehledem změn.
  • 23. 4. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byla v metodice EIOPA_S2_2.5.0 upravena kontrola TV0-44.
  • 22. 4. 2021 - na prostředí SDAT PROD i TEST byla ve výkazu POSUFI10 (metodika PSU20180101.1) deaktivována kontrola JVK kód 15.
  • 15. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol TV85 a TV67 oblasti EIOPA, viz samostatný soubor s přehledem změn.
  • 6. 4. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA 2.5.0 změněny povinnosti datových oblastí výkazu aes v blocích aes_S.05.01.01, aes_S.23.02.01, aes_S.23.03.01, aes_S.23.04.01, aes_S.29.02.01, aes_S.29.03.01 a aes_S.29.04.01 na nepovinné. Upozorňujeme, že dané datové oblasti se nadále budou vykazovat dle relevantnosti.
  • 30. 3. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice PEF20200101 upraveny definice a doplněny poznámky pro datové oblasti výkazu DOPES31.
  • 26. 3. 2021 - na produkčním prostředí byl pro výkaz DOPOS26 změněn datový typ ukazatele Předepsaného pojistného v metodice POJ20201201. Hodnotu nyní lze vykázat s 0 - 3 desetinnými místy.
  • 15. 3. 2021 - ve výkazu BLSIFE10 (vykazovací rámec SUI) byl u datových oblastí obsahujících komentář (BLS10_02, BLS10_03, BLS10_05, BLS10_09, BLS10_10, BLS10_11, BLS10_12, BLS10_14, BLS10_15, BLS10_19, BLS10_23) upraven datový typ ukazatele "BLS0006 - Dodatečný komentář" na "an_2048". Změna byla provedena na TEST i PROD prostředí SDAT.
  • 10. 3. 2021 - v souvislosti s problematikou Brexit jsme v číselníku BA0025 upravili názvy vybraných součtových položek a názvy vybraných domén. Obsah domén se neměnil. Změna názvu u domén byla provedena přes nové verze domén, což dále vedlo k novým verzím datových oblastí (používající danou doménu), potažmo výkazů.
   Nová verze domén se také dotkla sdílených datových oblastí (DIS60_02, DIS60_04, DIS60_05, PLI10_03, PLI10_08, PLI10_09, PLI10_10, PLI10_06), s metodickou platností od 1. 6. 2021 tak musí být otevřeny ještě metodiky oblasti KT (KT20210601), PLT (PLT20210601) a POJ (POJ20210601). Pro případné další věcné změny/úpravy v daných metodikách prosím kontaktujte KT: kt.stat@cnb.cz, POJ: Pojistovny@cnb.cz.
  • 9. 3. 2021 – na PRODUKČNÍM a TESTOVACÍM prostředí byla v souvislosti s novou kategorizací datových oblastí EBA upravena Povinnost datových oblastí v Blocích výkazů fp_con a fp_ind. Následující datové oblasti byly nově nastaveny jako povinné: P_01.01, P_01.02, P_02.01, P_02.04, P_02.05 a P_05.00. Úpravy byly provedeny tak, aby reporting k 31.12.2020 měl uvedené datové oblasti jako povinné.
  • 2. 3. 2021 - na produkčním prostředí byla snížena závažnost kontrol 415 a 420 výkazů FISIFE40 a FIKIFE40 v metodikách EBA 20181201.1, EBA 20190301.1 a EBA 20190701.1 na Varování.