Sdělení ČNB o společných obecných pokynech k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru

(JC/GL/2016/01)

Dne 20. prosince 2016 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 a čl. 56 prvním pododst. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) - dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“ – Společné obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru (JC/GL/2016/01, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu oznámila, že se těmito pokyny bude řídit pouze částečně.

Pokyny harmonizují přístup k posuzování nabývání a zvyšování kvalifikovaných účastí úvěrových institucí, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, centrálních protistran a registrů obchodních údajů a vymezují některé základní pojmy (např. jednání ve shodě, významný vliv, nepřímou účast, záměr nabytí, princip proporcionality).

Pokyny mají být aplikovány od 1. října 2017. Česká národní banka se rozhodla, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny pouze částečně. Ve svém oznámení evropským orgánům dohledu (oznámení EBA (pdf, 162 kB, pouze v angličtině), oznámení EIOPA (pdf, 148 kB, pouze v angličtině), oznámení ESMA (pdf, 125 kB, pouze v angličtině)) Česká národní banka uvedla, že se nehodlá řídit čl. 6 pokynů v rozsahu, ve kterém požaduje použití multiplikačního kritéria za účelem zjištění, zda došlo k nabytí nepřímé účasti na regulovaném subjektu.

Plné znění společných obecných pokynů k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru (JC/GL/2016/01, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).