Sdělení ČNB o doporučení EBA k používání Legal Entity Identifier

(EBA/REC/2014/01)

Dne 29. ledna 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Doporučení k používání LEI (externí odkaz) (dále jen „doporučení“).

Doporučení stanoví, že národní orgány dohledu mají vyžadovat, aby instituce, které podléhají dohledu ČNB a mají reportovací povinnost dle nařízení č. 575/2013 (CRR), získaly identifikační kód LEI od subjektu k tomu oprávněnému.

Instituce, jejichž informace budou předávány do EBA ve smyslu Rozhodnutí č. 90/2013 o reportingu dohledových orgánů vůči EBA1 (tj. instituce splňující některou z podmínek uvedených v článku 3 tohoto rozhodnutí),  by si měly o identifikační kód LEI požádat nejpozději do 31. března 2014. Ostatní instituce do 31. prosince 2014.

U informací předávaných do EBA by měly být prostřednictvím identifikačního kódu LEI identifikovány i entity ze skupiny dotčeného subjektu, které podléhají reportovací povinnosti podle CRR.

Česká národní banka dne 12. března 2014 potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se tímto doporučením hodlá řídit a očekává proto, že dotčené instituce ve stanovených termínech požádají o přidělení LEI a budou jej používat při reportingu podle CRR.


Revidovaná verze - Rozhodnutí č. 130/2015 o reportingu dohledových orgánů vůči EBA (EBA/DC/2015/130, externí odkaz, pouze v angličtině)