Emise, nabídky převzetí a vytěsnění

Právní úprava v této oblasti, v rámci které vykonává Česká národní banka své dohledové pravomoci, zahrnuje úpravu veřejného nabízení cenných papírů, právní postavení emitentů cenných papírů, tj. osob, které cenné papíry vydávají, a dále osob, které vedou evidenci cenných papírů (centrální depozitář). Související otázky sekundárního trhu s cennými papíry jsou upraveny v samostatných záložkách. Dále je zahrnuta oblast regulace dobrovolných i povinných nabídek převzetí, veřejného návrhu na koupi nebo směnu cenných papírů a tzv. vytěsnění (squeeze out) minoritních akcionářů v kótovaných společnostech.

Související zákony a právní předpisy v oblasti auditu a ratingových agentur, které se také dotýkají emitentů cenných papírů, (např. zřizování výboru pro audit, uveřejňování informací emitenty strukturovaných finančních nástrojů nebo povinnosti při využívání více ratingových agentur), jsou uvedeny v samostatné sekci.

Další praktické informace, např. o povolovacích a schvalovacích řízeních, informační povinnosti vůči ČNB apod., jsou k dispozici na samostatných stránkách.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.