Informační povinnosti poskytovatele platebních služeb

Poskytovatel platební služby je v jednotlivých realizačních fázích povinen poskytovat spotřebiteli (uživateli) různé informace. Klíčovými informacemi pro rozhodnutí spotřebitele o využití služeb příslušného poskytovatele jsou tzv. předsmluvní informace.

Platební službou je:

 • provádění opakovaných platebních transakcí na základě rámcové smlouvy,
 • provádění jednorázových platebních transakcí na základě smlouvy o jednorázové platební transakci,
 • služba nepřímého dání platebního příkazu,
 • služba informování o platebním účtu,
 • vydávání a správa platebních prostředků a, je-li uživatel příjemcem, předávání platebního příkazu a zpracování platebních transakcí.

1. Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

Poskytovatel je povinen spotřebiteli (uživateli) zpřístupnit (v případě smlouvy o jednorázové platební transakci, smlouvy o nepřímém dání platebního příkazu a smlouvy o informování o platebním účtu) nebo poskytnout (v případě rámcové smlouvy o platebních službách), s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou, níže specifikované informace. Zpřístupněním se myslí sdělení údaje, který uživateli umožní informaci vyhledat. Způsob vyhledání nesmí uživatele nepřiměřeně zatěžovat. Pokud jde o poskytnutí, poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže poskytovatel sdělí uživateli informace zachycené na trvalém nosiči dat a informuje jej o existenci a dostupnosti tohoto sdělení, jestliže sdělení bylo učiněno prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně nepoužívají pro komunikaci s poskytovatelem.

 1. V případě jednorázové platební transakce se jedná minimálně o zpřístupnění:
  • údaje nebo jedinečného identifikátoru, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platební transakce,
  • maximální lhůty pro provedení platební služby,
  • údaje o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpisu těchto položek,
  • tam, kde to připadá v úvahu, údaje o skutečném nebo referenčním směnném kurzu, který má být při platební transakci použit,
  • další informace stanovené pro případ poskytování platebních služeb na základě rámcové smlouvy, pokud to připadá v úvahu vzhledem k obsahu smlouvy o jednorázové platební transakci.
 2. V případě platebních služeb poskytovaných na základě rámcové smlouvy se jedná o poskytnutí:
  • informací o poskytovateli (jméno, sídlo a další kontaktní údaje, údaj o zápisu v seznamu poskytovatelů, název a sídlo příslušného orgánu dohledu),
  • informace o poskytované platební službě (zejména její popis, forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu, údaj o okamžiku přijetí platebního příkazu, maximální lhůta pro provedení platební služby, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek, tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úrokových sazbách a směnných kurzech, které mají být použity, a o případném oprávnění poskytovatele je jednostranně měnit, údaj o omezení celkové částky platebních transakcí provedených za použití platebního prostředku za určité období, bylo-li dohodnuto),
  • informace o způsobu komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem,
  • informace o rámcové smlouvě (zejména o době trvání a způsobu změny smlouvy, výpovědi a jejích podmínkách, právním řádu, kterým se smlouva řídí, orgánech, které jsou pravomocné rozhodovat o sporech ze smlouvy, a možnosti podat stížnost orgánu dohledu),
  • informace o povinnostech a odpovědnosti poskytovatele a uživatele vyplývajících ze smlouvy (zejména informace týkající se bezpečnostních opatření u vydaných platebních prostředků, o podmínkách, za nichž může poskytovatel zablokovat platební prostředek, o podmínkách, za nichž nese plátce ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytovateli a rozsahu jeho odpovědnosti a o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce).
 3. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu se jedná o zpřístupnění:
  • informací o poskytovateli (jméno, sídlo a další kontaktní údaje, údaje o pověřeném zástupci nebo pobočce, je-li služba poskytována jejich prostřednictvím, název a sídlo příslušného orgánu dohledu),
  • informace o poskytované platební službě (zejména popis služby nepřímého dání platebního příkazu, forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu, tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek),
  • tam, kde to připadá v úvahu, informace o prostředcích komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem,
  • informace o povinnostech a o odpovědnosti poskytovatele a uživatele vyplývajících ze smlouvy (podmínkách, za nichž nese plátce ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce včetně informací o částce, do jejíž výše tuto ztrátu nese, o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytovateli a rozsahu jeho odpovědnosti, informaci o právním řádu, kterým se řídí poskytnutí služby, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, je-li to určeno dohodou stran, a informace o orgánech, které jsou pravomocné rozhodovat o sporech ze smlouvy, a o možnosti podat stížnost orgánu dohledu).
 4. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí služby informování o platebním účtu se jedná o zpřístupnění:
  • informací o poskytovateli (jméno, sídlo a další kontaktní údaje, údaje o pověřeném zástupci nebo pobočce, je-li služba poskytována jejich prostřednictvím),
  • informace o poskytované platební službě (zejména popis služby informování o platebním účtu, tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek, informaci o právním řádu, kterým se řídí poskytnutí služby, a informace o orgánech, které jsou pravomocné rozhodovat o sporech ze smlouvy, a o možnosti podat stížnost orgánu dohledu),
  • tam, kde to připadá v úvahu, informace o prostředcích komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem.