Výkaznictví bank a poboček zahraničních bank vůči České národní bance

Výkaznictví bank se řídí vyhláškou č. 346/2013 Sb. (pdf, 1,4 MB), o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014 (externí odkaz), kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (ITS), které obsahují jednotné reportovací rámce v oblasti obezřetného podnikání. Vzhledem k tomu, že jednotné reportovací rámce jsou součástí přímo účinného předpisu EU, nemohou být v dané vyhlášce přímo uvedeny vč. termínů jejich předložení. Obsah tohoto evropského předpisu je zapracován v plném rozsahu do metapopisu dat v informačním systému MtS-ISL-SUD-SDNS. Využití vlastního informačního systému je umožněno čl. 17 ITS. Předložení výkazů prostřednictvím systému MtS-ISL-SUD-SDNS v rozsahu nastavených vykazovacích povinnosti se pokládá za předložení údajů podle tohoto přímo účinného předpisu EU.

Pro usnadnění orientace v rozsahu vykazovacích povinností, které jsou nyní rozloženy do dvou předpisů (výše uvedené vyhlášky ČNB a ITS EBA), byl jako metodická pomůcka zpracován přehled všech vykazovacích povinností od roku 2014 (xls, 38 kB), vč. promítnutí přechodných ustanovení, která byla přijata EBA v rámci snahy o podporu implementace nového reportingu, který je průběžně aktualizován. V tomto přehledu jsou zahrnuty pouze informační povinnosti, které jsou požadovány pro potřeby dohledu, statistické výkazy nejsou zahrnuty.

Způsob předkládání doplňkových informací o konsolidačním celku, které nejsou součástí výkazu E (ČNB) 8 - 01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“ a jsou zasílány mimo automatizovaný systém se řídí Úředním sdělením České národní banky ze dne 11. ledna 2016 (pdf, 824 kB) k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance.

Informování České národní banky podle § 161 odst. 5, § 181 odst. 3 a § 191 odst. 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku se řídí Úředním sdělením České národní banky ze dne 8. ledna 2018 (pdf, 186 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a o zrušení některých úředních sdělení České národní banky.

Certifikáty a metodika šifrování zpráv pro ČNB
Aplikace SDNS Metodické informace
  • oblast Bankovnictví,
  • oblast Kapitálové trhy, pro banky, které jsou obchodníky s cennými papíry,
  • oblast EU Banky DZ OCP
  • oblast IPS

 

Výkaznictví podle jednotných reportovacích rámců EU

V souvislosti s implementací jednotných reportovacích rámců v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro dohled v bankovnictví (EBA), dochází k podstatným změnám ve výkaznictví bank a poboček zahraničních bank. V zájmu usnadnění implementace nového reportingu budete na této stránce nacházet aktuální užitečné informace, které případně mohou napomoci při řešení problémů s implementací.

Informace k zasílání dotazů
Rádi bychom vás informovali, že pro dotazy k dohledovému obezřetnostnímu výkaznictví pro banky, DZ a OCP byla založena emailová adresa bd.stat@cnb.cz. V této souvislosti vás žádáme při zasílání dotazů k tomuto výkaznictví o využívání prioritně této nové adresy a o uvádění oblasti nebo výkazu, kterého se dotaz týká, do předmětu mailu.

 

Výkaznictví v roce 2013

Opatření České národní banky č. 1 ze dne 12. listopadu 2012 (pdf, 164 kB), kterým se mění Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

Ředitel sekce měnové a statistiky vyhlašuje úplné znění opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB (pdf, 380 kB), o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1/2012 Věst. ČNB

 Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v rámci Metodiky k sestavovaní bankovních výkazů platné od 1. 1. 2013 a Charakteristiky nástrojů použitých v metodice (pdf, 154 kB) nebo v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast Bankovnictví, pro část týkající se obchodování s cennými papíry pak v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast Kapitálové trhy. Z technického hlediska může banka zvolit jeden ze tří nabízených způsobů automatizovaného sběru dat (SDNS, UN/EDIFACT, Web Services).

Způsob předkládání výkazů a hlášení mimo automatizovaný systém, se řídí Úředním sdělením České národní banky ze dne 10. ledna 2013 (pdf, 105 kB) k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1/2012 Věst. ČNB a metodikou šifrování zpráv pro ČNB.

Způsob předkládání doplňkových informací o konsolidačním celku, které nejsou součástí výkazu E (ČNB) 80 - 01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“ a jsou zasílány mimo automatizovaný systém se řídí úředním sdělením ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 713 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Informace o konsolidačním celku