Předběžná metodika 2014 v MtS-ISL-SUD-SDNS - banky

ČNB v současné době připravila předběžnou metodiku, která vychází z poslední verze implementačních technických standardů (ITS) (externí odkaz), zveřejněnou Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA). V níže uvedených souborech najdete ve formě pdf. souborů jednotlivé součásti metodiky tak, jak jsou nyní vyprojektovány v informačním systému MtS-ISL-SUD-SDNS. Vzhledem k rozsahu nového reportingu se nepodařilo do předběžné metodiky promítnout veškeré změny, které budou dopracovány v průběhu října 2013 do zplatnění nové metodiky, které by mělo proběhnout počátkem listopadu 2013. Jedná se zejména o definice a určité kontroly, které v některých případech nebyly dopracovány pro všechny relevantní řádky, ale pouze vzorově pro několik z nich. Zároveň je nyní připravena pouze verze výkazů na individuálním základě, konsolidovaná varianta (která je obsahově v podstatě shodná) bude dopracována v systému v průběhu října 2013.

V souladu s ustanoveními přímo účinných implementačních technických standardů (dále jen ITS) byl pro reporting jednotných reportovacích rámců využit stávající informační systém, do kterého byly věcně promítnuty v plném rozsahu požadavky jednotných reportovacích rámců. Technické pomůcky, které případně zveřejňuje EBA, tj. zejména Data Point Model (DPM) nebo XBRL taxonomie, lze využívat informativně, v tomto formátu však nebudou ČNB požadovány. Případné informační povinnosti vůči EBA bude vždy zajišťovat ČNB z výkazů obdržených od bank v rámci informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS.

Kromě metodiky navazující na jednotné evropské reportovací rámce, které jsou zahrnuty pod samostatnou funkční oblastí EU_banky_DZ_OCP, jsou informační povinnosti stále zařazeny pod funkční oblast Bankovnictví, zejména statistické výkazy a část výkazů pro dohled, které se netýkají oblastí pokrytých jednotnými reportovacími rámci a jejich předkládání se proto neruší.

Vzhledem k rozsahu nových výkazů a skutečnosti, že byly EBA neustále měněny, mohlo dojít při jejich zapracování do informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS k dílčím chybám a nepřesnostem, proto uvítáme upozornění na tyto nedostatky nejlépe do konce října, abychom je případně mohli promítnout do finální metodiky. Ze strany ČNB bude rovněž v průběhu října 2013 veškerá metodika revidována. Věcné dotazy k metodice, se doporučuje předkládat v případě potřeby, v zájmu urychlení jejich distribuce relevantním expertům, prostřednictvím elektronického formuláře pro zadání odborných regulatorních dotazů.

Pokud se týká konsolidovaných výkazů vycházejících z jednotného reportovacího rámce FINREP, není zatím připravena ta část výkazů, které spadala do původního nepovinného okruhu výkazů, které nebyly zamýšleny k implementaci v České republice. EBA však teprve koncem 1. pololetí 2013 změnila tuto koncepci a konsolidované výkazy budou povinné v celém rozsahu. Tyto výkazy budou dopracovány tak, aby byly k dispozici v rámci systému nejpozději v lednu roku 2014 (tyto výkazy budou poprvé předkládány až s údaji k 30. 9. 2014).