Zveřejnění čtvrté části metodiky 2015 na základě jednotných reportovacích rámců EU pro data k 31. 12. 2015 (Plány financování)

Dne 6. 11. 2015 byla zplatněna čtvrtá část metodiky výkaznictví 2015 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími a také podle novely č. 300/2015 Sb. k vyhlášce č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a podle novely č. 301/2015 Sb. k vyhlášce č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance.

Předběžná metodika k novým výkazům byla již exportována a zveřejněna na webu ČNB v srpnu 2015.

Jedná se o následující výkazy:

FPS (ČNB) 10 – 01 Plán financování banky (FPSIFE10)

FPK (ČNB) 10 – 01 Plán financování banky na konsolidovaném základě (FPKIFE10)
Jsou vyprojektovány podle vzorů obsažených v Obecných pokynech k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) ze dne 19. července 2014. Výkazy jsou předkládány na individuální úrovni pouze jednotlivými bankami a na konsolidované úrovni pouze bankami, které sestavují konsolidační celek pro účely obezřetnostních požadavků (CRR konsolidace) nebo jsou odpovědnou osobou. Tyto výkazy se netýkají poboček zahraničních bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry. Výkazy budou poprvé sestavy s daty k 31. 12. 2015 a předloženy do 31. 3. 2016. Z hlediska obsahu jsou oba výkazy shodné.

FIS (ČNB) 90 – 04 Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou (FISIFE90)
Tento výkaz bude od roku 2016 předkládán i na individuální úrovni (v současné době je předkládána pouze konsolidovaná verze), a to všemi bankami, pobočkami zahraničních bank a družstevními záložnami. Výkaz je obsahově shodný s výkazem na konsolidované úrovni. První výkaz budou vykazující osoby sestavovat k 31. 3. 2016 a předkládat do 37 dnů po skončení tohoto čtvrtletí.

 

Současně byl v této metodice vyprojektován nový výkaz pro pákový poměr:

LRS (ČNB) 11-04 Pákový poměr podle DA (LRSIFE11)
Tento nový výkaz pro pákový poměr podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10.10.2014 (LR DA) (externí odkaz) a to podle finálních návrhů EBA ITS pro pákový poměr (externí odkaz) z 15.6.2015 zaslaných EBA ke schválení na EK a v souladu s publikovaným DPM 2.4 (externí odkaz) byl vyprojektován a zveřejněn v této metodice v předstihu (ještě před schválením ITS EK a před zveřejněním v Official Journal). Po zveřejnění ITS v OJ bude v následující metodice vyprojektován shodný výkaz na konsolidované úrovni. První referenční datum pro oba výkazy bude 6 měsíců po zveřejnění ITS v OJ. Periodicita a okruh vykazujících osob zůstávají stejné jako pro současné vykazování pákového poměru.

 

Dále byly do metodiky EBA20151201 zapracovávány některé úpravy a drobné změny, které vyplývají z dotazů vykazujících osob a z finálních odpovědí v průběžném systému dotazování Single Rulebook Q/A on Supervisory Reporting (externí odkaz).

Přehled významných změn oproti metodice EBA20150601:

 • ve výkazech FISIFE20/FIKIFE20 a FISIFE50/FIKIFE50 v datových oblastech FIS20_11/FIK20_11 - Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty a FIS50_11/FIK50_11 byly upřesněny definice informačních prvků: FIN0111, FIN0118, FIN0119, FIN0124, FIN0467, FIN0602 a FIN0472 v souvislosti s vykazováním „záporných úroků“ podle Q/A 2015_1940.
 • na základě analýzy zaslaných dat dodatečných monitorovacích nástrojů k likviditě v rámci zkušebního provozu a na základě postupného upřesňování pojmů dle výkladu EBA, bylo provedeno několik úprav v datovém souboru AMSIFE10/AMKIFE10:
  • v datové oblasti AMS10_14/AMK10_14 – Vyrovnávací kapacita - počáteční hodnota, byl změněn u IP AMM0104 - Hotovost vykřížkovaný údaj na vykazovaný. V souvislosti s tím, byla přidána JVK 106.
  • v datové oblasti AMS10_41/AMK10_41 - Závazky - spread a AMS10_42/AMK10_42 - Závazky - účetní hodnota byl vyměněn parametr P1222 - Délky financování za parametr P0262 - Časová pásma podle splatnosti (v ITS podle EBA byl rozpad označen nepřesně - kumulativně). V souvislosti s touto úpravou byly upraveny JVK 234, 236, 238, 240, 242, 244. Zároveň bylo v definicích datových oblastí upřesněno, že se jedná o náklady na různé délky financování podle původní doby splatnosti.
  • v datové oblasti AMS10_51/AMK10_51 - Obnova financování byl upraven text definice. Dále byly v této datové oblasti přejmenovány sloupce za účelem srozumitelnějšího vyjádření (byla použita nová položka číselníku BA0086: místo P0258 (24) - Účetní hodnota byla použita položka P0258 (133) - Částka netto). Názvy ostatních použitých položek v doméně Z_CASTKA byly upřesněny. Následně byla upravena definice datové oblasti.
  • v datové oblasti AMS10_51/AMK10_51 - Obnova financování byl nastaven datový typ nS11_3T u IP AMM0177 až AMM0207, aby mohla být vykazována „Hodnota splatných závazků“ se záporným znaménkem a byly splněny JVK 308 až 740.
  • v datové oblasti AMS10_52/AMK10_52 - Průměrné doby splatnosti (ve dnech) – byly použity upřesněné názvy použitých položek číselníku BA0648.
  • byla upravena kontrola MVK 10 mezi datovými oblastmi AMS10_21/AMK10_21 a FIS10_12/FIK10_12 (kontrola platí pouze pro list S_VSEMEN a ne pro součet všech listů karty).
 • ve výkazech COSIFE50/COKIFE50, datová oblast COS50_41/ COK50_41 byla zrušena pro obecné akciové riziko ∑ a součtová kontrola KK7550. Úprava podle EBA.
 • ve výkazech COSIFE60/COKIFE60, datová oblast COS60_11/ COK60_11 byla upravena definice IP CRR0167 Expozice celkem. Úprava podle EBA.
 • ve výkazech FPSIFE10/FPKIFE10, datová oblast FPS10_12/FPK10_12 byl změněn datový typ u informačních prvků FPL0047, FPL0050, FPL0053, FPL0056 a FPL0059 na nezáporný typ "n11_3T". Odtoky se vykazují kladně. V této souvislosti byla upravena znaménka u JVK KK 240 až 430 na sólo i konsolidované úrovni. Odtoky se odečítají. Úprava podle výkladu EBA.
 • ve výkazech FPSIFE10/FPKIFE10, datová oblast FPS10_11/FPK10_11 byly změněny název a definice IP FPL0002 - Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank (nevykazují se zde vklady splatné na požádání u úvěrových institucí, které jsou vykázány v FPL0019 - Úvěry a pohledávky vůči úvěrovým institucím). V této souvislosti byla opravena MVK - Vazba FPSIFE10/FPKIFE10 na FISIFE10/FPKIFE10 - KK15 na sólo i konsolidováné úrovni takto: FIS/FIK10_11(2,1) - (5,1) = FPS/FPK10_11(2,1). Úprava podle výkladu EBA.

Předpokládaný další postup podle JRR EBA v následujících metodikách

 • V závislosti na publikaci ITS EBA, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10.10.2014 (LCR DA), bude otevřena nová metodika MtS (pravděpodobně EBA20160501, pokud zveřejnění v OJ bude v listopadu 2015), ve které bude vyprojektován nový výkaz pro likviditu. Zplatnění této metodiky se předpokládá v lednu 2016.