Zveřejnění druhé části metodiky 2015 na základě jednotných reportovacích rámců EU – AMM

Dne 27. 2. 2015 byla zplatněna druhá část metodiky výkaznictví 2015 na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP, metodika EBA20150301.

Zplatněná metodika je sestavena na základě konečné verze EBA implementačních technických standardů (ITS) pro reporting dodatečných monitorovacích nástrojů pro likviditu (Additional liquidity monitoring metrics – AMM (externí odkaz)), které však dosud nebyly schváleny a zveřejněny Evropskou Komisí. Případná dodatečná doplnění a úpravy po schválení ITS budou do metodiky zapracovány následně.

Metodika k AMM obsahuje výkazy na individuálním a konsolidovaném základě:

 1. AMS (ČNB) 10 – 12 Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu (AMSIFE10) Tento měsíční výkaz vyplňují banky, pobočky zahraničních bank ze třetích zemí a družstevní záložny. Obchodníci s cennými papíry toto hlášení nevyplňují. V případě likviditní podskupiny se postupuje individuálně podle rozhodnutí ČNB.
  Výkaz se sestavuje poprvé ke dni 31. 7. 2015 a zasílá do 30 kalendářních dnů v roce 2015, v roce 2016 a dále do 15 kalendářních dnů.
 2. AMK (ČNB) 10 -12 Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu na konsolidovaném základě (AMKIFE10) Tento měsíční výkaz vyplňují pouze mateřské instituce v EU, instituce kontrolované mateřskou FHS v EU a instituce kontrolované mateřskou smíšenou FHS v EU.
  Výkaz se sestavuje poprvé ke dni 31. 7. 2015 a zasílá do 30 kalendářních dnů v roce 2015, v roce 2016 a dále do 15 kalendářních dnů.

Do metodiky EBA jsou vždy průběžně zapracovávány změny a úpravy, které vyplývají z dotazů vykazujících osob, z finálních odpovědí v průběžném systému dotazování Single Rulebook Q/A on Supervisory Reporting (externí odkaz) a z průběžných úprav souboru Validation rules and deactivation lists (updated on 18 December 2014) (externí odkaz).

Přehled významných změn oproti metodice EBA20150101:

 • zrušeno vykřížkování ř. 2 až 7 a 14 až 20 pro sl. 10 Rizikově vážená expozice po úpravě SME - podpůrným koeficientem v datové oblasti COS30_81/COK30_81 a vykřížkování ř. 2, 3, 6, 10, 11, 14, 15 pro sl. 14 Rizikově vážená expozice po úpravě SME - podpůrným koeficientem v datové oblasti COS30_82/COK30_82 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 - Úvěrové riziko - v souladu s finálním zněním Q&A 2013/309.
 • doplněny kontroly pro všechny řádky sl. 8 (hodnota PD ≤100%) v datové oblasti COS30_82/COK30_82 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 - Úvěrové riziko, a to v souvislosti s chybným vyplňováním dat.
 • doplněny kontroly pro všechny řádky a karty (hodnota ≤ 0) sl. 30 v datových oblastech relevantních pro IRB datového souboru COSIFE30/COKIFE30 - Úvěrové riziko, a to v souvislosti s chybným vyplňováním dat.
 • změněna struktura datové oblasti FIK80_12 datového souboru FIKIFE80 - Roční doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě. Byl přidán parametr P0900 pro identifikaci řádku z důvodu jednoznačného rozlišení parametrů v dynamické datové oblasti.
 • opravena MVK kk120 (mezi datovými oblastmi FIK20_11/FIK60_13) datových souborů FIKIFE20 - Výkaz zisku nebo ztráty na konsolidovaném základě a FIKFE60 - Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě z důvodu vypuštění řádku ve výsledovce ze strany EBA.
 • opravena JVK kk10 (datová oblast FIK80_11) u datového souboru FIKIFE80 - Roční doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě. Byla přidána podmínka „JELI VYPLNĚNO“ a všechny parametry do proklauzule z důvodu nastavení kontrol pro jednotlivé řádky dynamické oblasti.