Zveřejnění druhé části metodiky 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU

Dne 31. 1. 2014 byla zplatněna druhá část metodiky výkaznictví na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP.

Zplatněná metodika je sestavena na základě konečné verze implementačních technických standardů (ITS) pro reporting (externí odkaz), které však dosud nebyly zveřejněny Evropskou Komisí ve Věstníku (Official Journal). Případná dodatečná doplnění a úpravy ITS budou do metodiky 2014 zapracovány následně.

Druhá část metodiky výkaznictví 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU obsahuje:

  • výkazy podle jednotného rámce FINREP na konsolidovaném základě

Výkazy FINREP na konsolidovaném a individuálním základě budou poprvé sestavovány k 30. 9. 2014.

Ve srovnání se zveřejněnou první části metodiky (7. 11. 2013) došlo k několika úpravám a upřesněním jednotlivých objektů ve vazbě na průběžný vývoj jednotných reportovacích rámců EU. K změnám, kterým by měla být věnována pozornost, patří:

  • COSIFE10/ COKIFE10 Kapitál a rizikové expozice, datová oblast COS10_11/ COK10_11: zrušeno 5 řádků relevantních pro expozice SME s podpůrným koeficientem a pro ostatní rizikové expozice - dorovnání k Basel I, vč. zrušení odpovídajících kontrol
  • COSIFE10/ COKIFE10 Kapitál a rizikové expozice, datová oblast COS10_43/ COK10_43: přidány 4 řádky relevantní pro úpravy kapitálu a vazbu na Basel I
  • Upraven číselník BA0610 – přečíslování některých položek a následně upravena definice IP CRR0010 v datové oblasti COS60_21/COK60_21 v COSIFE60/COKIFE60 Detailní informace s pololetní periodicitou
  • Upřesněn obor hodnot z číselníku BA0051 (NACE kód) pro využití v LESIFE10/ LEKIFE10 Velké expozice
  • Doplněny kontroly pro FINREP na individuálním základě
  • Upřesněny názvy některých objektů

Export výkazů FINREP ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS ve formě struktur výkazů, definic jednotlivých objektů, jednovýkazových a mezivýkazových kontrol v souborech xls a pdf najdete zde: