Úpravy metodiky 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU pro data sestavovaná k 31. prosinci 2014

Dne 23. 10. 2014 byla zplatněna další metodika výkaznictví na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP, metodika EBA20141101.

To, že tato metodika (dle názvu) je platná již od 1. 11. 2014 umožňuje, aby kontroly u FINREPu, které bylo nutno ve zplatněné verzi přepnout do režimu „warn“ z důvodů nesprávnosti nebo malého rozsahu odchylek, byly co nejdříve opět aktivní a mohly být použity pro měsíční vykazování FINREP na individuální úrovni.

Úpravy metodiky pro data sestavovaná k 31. 12. 2014 reflektují změny obsažené v DPM verze 2.2 a na ni navazující XBRL taxonomie (externí odkaz) publikované EBA 18. 8. 2014. Současně jsou průběžně zapracovávány změny, které vyplývají z dotazů vykazujících osob a z finálních odpovědí v průběžném systému dotazování Single Rulebook Q/A on Supervisory Reporting (externí odkaz).

U výkazů k likviditě, LIKIFE10 - Likvidita na konsolidovaném základě a LIKIFE20 Likvidita (na individuálním základě), které mají měsíční periodicitu, nedochází podle této úpravy ke změnám, takže výkazy k 30. 11. 2014 a k 31. 12. 2014 jsou stejné a nic nebrání použití metodiky již od 1. 11. 2014.

U ostatních výkazů podle jednotných reportovacích rámců EBA se čtvrtletní periodicitou se předpokládá uplatnění změn pro data sestavovaná k 31. 12. 2014.

Přehled významných změn:

 • pro vybrané výkazy FINREP a COREP zaveden nový parametr P0125 – země (ekonomické teritorium) místo parametru P0025 - Země (stát) vzhledem k tomu, že EBA dodatečně požaduje při rozpadu podle zemí samostatné sledování protistrany, kterou je mezinárodní organizace. Byl doplněn číselník BA0025 pro identifikaci protistrany ve formě mezinárodních organizací a byla vytvořena dvě nová členění (CZEMEMORG a CZBCZORG) pro použití při stanoveném rozpadu podle zemí. Byly také opraveny dotčené kontroly. Úprava se týká výkazů COKIFE20, COSIFE30/COKIFE30, COKIFE60/COSIFE60, LESIFE10/LEKIFE10 a FIKIFE60 - v souladu s DPM verze 2.2,
 • zrušeno vykřížkování ř. 4, 5 a 6 pro sl. 27 v datové oblasti COS30_02/COK30_02 a COS30_03/COK30_03 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 - Úvěrové riziko - v souladu s DPM verze 2.2,
 • upraveny názvy u sl. 15, 18, 21 dynamické datové oblasti COK20_11 datového souboru COKIFE20 - Kapitálový poměr skupiny. Z názvů IP GSD0009, GSD0012, GSD0015 byla vypuštěna slova „z toho“ - v souladu s DPM verze 2.2,
 • upravena doména D_S_ROZSDAT použitá pro parametr P0616 v datové oblasti COK20_11 datového souboru COKIFE20 - Kapitálový poměr skupiny. Z domény byla vyňata položka „SC – Subkonsolidovaná data“ - v souladu s DPM verze 2.2,
 • upravena definice datové oblasti COS30_11/COK30_11 datového souboru COSIFE30/ COKIFE30 - Úvěrové riziko. Ř. 2 určený pro Expozice SME se vyplňuje na součtové kartě (S_STA) a na kartách pro všechny kategorie expozic, kde se expozice SME mohou vyskytnout - v souladu s finálním zněním Q/A 825,
 • upravena definice IP CRR083 v datových oblastech COS30_11/COK30_11 až COS30_14/ COK30_14 datového souboru COSFE30/COKIFE30 - Úvěrové riziko. Za expozice, pro které SME podpůrný koeficient není relevantní, se ve sl.22 a sl.23 uvede stejná hodnota rizikově vážené expozice - v souladu s finálním zněním Q/A 891,
 • upřesněna definice IP CRR0032 v datových oblastech COS30_02/ COK30_02 až COS30_92/ COK30_92 datového souboru CODIFE30/ COKIFE30 - Úvěrové riziko. Vykazuje se hodnota PD po aplikaci regulatorního limitu (0,03%) - v souladu s finálním zněním Q/A 558,
 • upřesněna definice IP CRR0061 v datových oblastech COS30_02/ COK30_02 až COS30_92/ COK30_92 datového souboru CODIFE30/ COKIFE30 - Úvěrové riziko. Počet dlužníků nemá vazbu na ekonomicky spjaté skupiny - v souladu s finálním zněním Q/A 566,
 • zrušeno vykřížkování ř. 14 pro sl. 4, 5 a 6 v datové oblasti COS30_81/COK30_81 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 - Úvěrové riziko - v souladu s finálním zněním Q/A 347 a s DPM verze 2.2,
 • nastaveno vykřížkování ř. 1 až 7 pro sl. 32 v datové oblasti COS30_53/COK30_53 a COS30_54/COK30_54 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 - Úvěrové riziko - v souladu s DPM verze 2.2,
 • upřesněny definice IP CRR0163 - CRR0166 v datových oblastech COS60_11/COK60_11 datového souboru COSIFE60/COKIFE60 - Detailní informace s pololetní periodicitou. Definice ztráty pro účel čl. 101 CRR musí být shodná s interní definicí/postupem instituce při určení ztrát spojených s likvidací nemovitosti - v souladu s finálním zněním Q/A 116,
 • upřesněna definice datové oblasti LEK10_14 datového souboru LEKIFE10 - Velké expozice na konsolidovaném základě. Pro vykazování hodnot expozice do časových pásem podle zbytkové splatnosti se použije vždy celá hodnota expozice - v souladu s finálním zněním Q/A 769 a 412,
 • doplněna definice datové oblasti LEK10_12 datového souboru LEKIFE10 - Velké expozice na konsolidovaném základě. Definice byla doplněna o vykazování expozic 300 mil. EUR a větších - v souladu se zněním ITS a Q/A 585,
 • vložení ř. 16 „Ostatní finanční aktiva“ (nový informační prvek FIN1185) v datové oblasti FIS50_41/FIK50_41 datového souboru FISIFE50/FIKIFE50 - Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty. Tímto byl doplněn rozpad řádku „Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování“ na úplný rozpad a byly nastaveny příslušné kontroly“- v souladu s DPM verze 2.2,
 • vykřížkování ř. 2 až 6 pro sl. 5 v datové oblasti FIS40_23/FIK40_23 datového souboru FISIFE40/FIKIFE40 – Doplňkové informace k rozvaze - v souladu s DPM verze 2.2,
 • upraven název a definice IP FIN0772 v datové oblasti FIK60_14 datového souboru FIKIFE60 - Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě. Místo názvu „z toho: hypoteční úvěry zajištěné obchodními nemovitostmi“, název „z toho: úvěry zajištěné obchodními nemovitostmi“- v souladu s DPM verze 2.2,
 • upraven název a definice IP FIN0824 v datové oblasti FIK60_14 datového souboru FIKIFE60 - Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě. Místo názvu „z toho: hypoteční úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi“, název „z toho: úvěry na bydlení“- v souladu s DPM verze 2.2,
 • upraveny názvy IP FIN0266 (DO FIS40_24/FIK40_24) a FIN0248 (DO FIS40_22/FIK40_22) v datovém souboru FISIFE40/FIKIFE40 – Doplňkové informace k rozvaze. V názvech IP byla vypuštěna slova „kromě zajištěných nemovitostmi“- v souladu s DPM verze 2.2,
 • upraven název položek 20 a 22 číselníku BA0064 použitých pro parametr P1040 v datové oblasti FIK40_91 datového souboru FIKIFE40 - Doplňkové informace k rozvaze na konsolidovaném základě. V názvu položek bylo vypuštěno slovo „hypotéční“ - v souladu s DPM verze 2.2,
 • opraveny názvy IP FIN0731, FIN0736, FIN0741, FIN0746, FIN0751 a FIN0756 v datové oblasti FIS40_32/FIK40_32 datového souboru FISIFE40/FIKIFE40 - Doplňkové informace k rozvaze. Místo názvu "Vklady splatné na požádání" opravený název "Vklady s výpovědní lhůtou"- v souladu se zněním ITS,
 • upřesněny definice datové oblasti FIS40_21/FIK40_21 a FIS40_22/FIK40_22 v datovém souboru FISIFE40/FIKIFE40 – Doplňkové informace k rozvaze. Vložena slova "...pak je celá hodnota tohoto aktiva zařazena do pásma podle délky nejstaršího zpoždění této platby.“ - v souladu se zněním ITS.

Kromě výše uvedených změn byla v metodice EBA20141101 upravena nebo odstraněna řada kontrol a byly upřesněny některé definice a na základě finálních odpovědí EBA k dotazům Q/A.

Další metodika EBA2015010, která bude účinná od 1. 1. 2015 bude zplatněna pravděpodobně 15. 12. 2014. Budou zde zejména upraveny vykazovací povinnosti pro rok 2015 dle ITS, již ve standardní formě podle znění ITS bez přechodných úlev.