Úpravy metodiky 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU pro data sestavovaná k 30. září 2014

Dne 26. 8. 2014 byla zplatněna nová metodika výkaznictví na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP, metodika EBA20140901.

Tato metodika, která bude poprvé použita pro data sestavovaná k 30. září 2014, obsahuje upřesnění a úpravy metodiky jednotných reportovacích rámců, které vyplývají především z finálních odpovědí EBA v průběžném systému dotazování Single Rulebook Q/A on Supervisory Reporting (externí odkaz)(poslední revize publikovaná EBA 1. 8. 2014) k Prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (externí odkaz) ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (ITS) ve znění publikovaném v Official Journal EU dne 28. 6. 2014. Úpravy metodiky reflektují změny obsažené v DPM verze 2.1 a na ni navazující XBRL taxonomie (externí odkaz) publikované EBA 8. 7. 2014 a v souvisejícím souboru kontrol Validation rules publikovaném EBA 17. 7. 2014. Současně byly realizovány i úpravy, které vyplynuly z dotazů vykazujících osob a ze zkušeností s prvním zasláním výkazů do ČNB a do EBA.

Přehled významných změn:

 • vykřížkování ř. 2 a 3, sl. 2 v datové oblasti COS30_12/COK30_12 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 Úvěrové riziko (dle EBA celý sloupec je zrušen, v MtS je ponechán ve vykřížkované podobě jako úspornější řešení),
 • vykřížkování ř. 3 a 4, sl. 11 v datové oblasti COS30_41/COK30_41 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 Úvěrové riziko,
 • zrušení vykřížkování ř. 14, sl. 4, 5 a 6 v datové oblasti COS30_81/COK30_81 datového souboru COSIFE30/COKIFE30 Úvěrové riziko,
 • vytvoření nového IP CRR0197, který nahradil IP CRR0012 v důsledku změny datového typu z VARCHAR na NUMBER (vč. nové definice IP) v datové oblasti COS60_21/COK60_21 datového souboru COSIFE60/COKIFE60 Detailní informace s pololetní periodicitou,
 • vykřížkování ř. 2 a 3, sl. 2 v datové oblasti FIK60_15 datového souboru FIKIFE60 Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě,
 • přepnutí JVK kontrol KK 40 a 635 do režimu warn u datového souboru FIKIFE90 – Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou na konsolidovaném základě a všech MVK kontrol mezi datovými soubory FIKIFE90 a FIKIFE40 - Čtvrtletní doplňkové informace k rozvaze na konsolidovaném základě,
 • přepnutí JVK kontrol KK 45 a 50 do režimu warn u datového souboru LRSIFE10/LRKIFE10 – Pákový poměr,
 • obnovené nastavení JVK 518 ve tvaru COS10_51/COK10_51(13,1) = (14,1) + (15,1) + (16,1) + (17,1) + (18,1) u datového souboru COSIFE10/COKIFE10 Kapitál a rizikové expozice,
 • změna datového typu z nST11 na nT11 u IP CAP0289 v datové oblasti COS10_43/COK10_43 datového souboru COSIFE10/COKIFE10 Kapitál a rizikové expozice,
 • změna datového typu z nST11 na nT11 u IP CRR0046, CRR0047, CRR0048, CRR0049, CRR0050, CRR0051, CRR0052, CRR0053 u datových oblastí, které se týkají přístupu IRB v datovém souboru COSIFE30/COKIFE30 Úvěrové riziko,
 • vložení kontroly JVK 1001 COK30_12 (sl. 20) = COK30_12 (sl. 21) pro ř. 4, 6, a 8 a pro všechny karty do datového souboru COSIFE30/COKIFE30 Úvěrové riziko,
 • zrušení všech kroků kontrol, které se týkají vztahu Rizikově vážená expozice po úpravě SME - podpůrným koeficientem je ≤ CRR0175 - Rizikově vážená expozice před úpravou SME - podpůrným koeficientem, který ve vazbě na Q&A 2013/309 byl vypuštěn pro datové oblasti COS30_11 až COS30_14, COS30_02 až COS30_92, COS30_81 a COS30_82 v datovém souboru COSIFE30/COKIFE30 Úvěrové riziko,
 • výměna parametru P0137 na P0363 (Z_EXPPRORV) v datové oblasti LRS/LRK10_22 v datovém souboru LRSIFE10/LRKIFE10 Pákový poměr,
 • upřesnění názvů a definic některých objektů v návaznosti na již uzavřené zpřesňující výklady EBA.

Předpokládané změny pro data sestavovaná k 31. 12. 2014

Upozorňujeme dále, že EBA publikovala 18. 8. 2014 další revizi metodiky jednotných reportovacích rámců vyjádřenou v DPM verze 2.2 a na ni navazující XBRLtaxonomie (externí odkaz) pro data sestavovaná k 31. 12. 2014. Proto bude v letošním roce připravena ještě jedna metodika pro funkční oblast pro oblast EU_Banky_DZ_OCP s účinností k 31. 12. 2014.

Hlavní změnou, která bude realizována k 31. 12. 2014, bude odlišné sledování mezinárodních organizací, které budou nově sledovány samostatně, nikoliv podle země, ve které sídlí, tj. dojde ke změně parametru P0025 - Země (stát) na P0125 - Země (ekonomické teritorium) a doplnění číselníku pro identifikaci protistrany ve formě mezinárodních organizací při rozpadu podle zemí v těch výkazech, kde je to nově požadováno. Další změny se stejně jako při nyní realizovaných úpravách budou týkat zpřesnění vykřížkování datových oblastí, změn v nastavení kontrol, dodefinování vybraných informačních prvků a datových oblastí resp. datových souborů, zpřesnění kontrol apod.