Zveřejnění třetí verze metodiky 2015 na základě jednotných reportovacích rámců EU pro data k 30. 6. 2015

Dne 29. 5. 2015 byla zplatněna třetí verze metodiky výkaznictví 2015 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP, metodika EBA20150601.

Úpravy metodiky pro data sestavovaná k 30. 6. 2015 reflektují změny obsažené v DPM verze 2.3 a na ni navazující XBRL taxonomie (externí odkaz) publikované EBA 2. 3. 2015, včetně Validation rules, publikovaných EBA 10. 3. 2015 a podle návrhu úprav prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro výkaznictví (ITS) (externí odkaz), publikovaných EBA 18. 3. 2015.

Současně jsou průběžně zapracovávány změny, které vyplývají z dotazů vykazujících osob a z finálních odpovědí v průběžném systému dotazování Single Rulebook Q/A on Supervisory Reporting (externí odkaz).

V návaznosti na již provedenou úpravu datových typů u informačních prvků s hodnotami vykazovanými v Kč na n11_3T resp. nS11_3T (v metodice EBA20150302), byla v této metodice provedena již avízovaná úprava odchylek v kontrolách pro tyto informační prvky tak, že je vyžadována přesnost na +/- 500 v jednotkách Kč.

Dále bylo sjednoceno vykazování hodnot v % tak, že datový typ u těchto hodnot byl upraven na px_3 resp. pSx_3 (vykazování na tři desetinná místa) a odchylky u příslušných byly nastaveny na +/- 0,005.

Tyto úpravy byly provedeny z důvodu zasílání dat do EBA, která vyžaduje přesnost na jednotku v tisících u hodnot ve vykazované měně a přesnost na jednu desetitisícinu (0,0001), pokud jsou hodnoty v % vyjádřeny v bazických bodech (vyděleny 100).

Upozorňujeme rovněž na změna v číselníku BA0022 - byl upraven nepřesný rozpad položek 22 a 11, dále z položky 111 je nyní součtová položka. Detailní informace (rozpad výše zmíněných položek na položky elementární) jsou k dispozici v internetové aplikaci SNDS (https://apl.cnb.cz/ewi/index.jsp?APPL=main&COUNTRY=CZ&FO=1&LANGUAGE=cs&CASBOD=19.05.2011) v oblasti FO Číselníky, metodika CIS20150601, část Popisné objekty, Číselníky, Položky.

Přehled významných změn oproti metodice EBA20150302:

 • do datových oblastí COK/COS10_11 – Kapitál, byl vložen nový ř. 6 z toho: kapitálové nástroje upsané veřejnými orgány v mimořádných situacích (IP - CAP0293)
 • byla upravena struktura datových oblastí COK/COS10_41 - Doplňující údaje 1 - odložené daňové pohledávky a závazky a úpravy ocenění. Místo ř. 25 Použitelný kapitál pro účely kvalifikovaných účastí v osobách mimo finanční sektor a pro účely velkých expozic (IP CAP0236) byly vloženy dva nové řádky, tj. ř 25 Použitelný kapitál pro účely kvalifikovaných účastí v osobách mimo finanční sektor (IP CAP0294) a ř. 26 Použitelný kapitál pro účely velkých expozic (IP CAP0295). Byly vloženy nové definice a upraveny související definice ve výkazech o velkých angažovanostech LEKIFE/LESIFE10.
 • byla upravena struktura a definice datových oblastí COK/COS30_11 - ÚR STA: Expozice celkem a vybraný detail. Byla nahrazena položka číselníku BA0135 165 - Expozice SME - s úpravou podpůrným koeficientem, novou položkou 166 - Expozice s úpravou SME podpůrným koeficientem,
 • byla upravena struktura a názvy datových oblastí COK/COS30_91 na: ÚR IRB: Expozice s úpravou SME podpůrným koeficientem - bez použití vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů a COK/COS30_92 na: ÚR IRB: Expozice s úpravou SME podpůrným koeficientem - s použitím vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů. Byly nahrazeny položky číselníku BA0135 (073, 086 a 087) novou položkou 166 - Expozice s úpravou SME podpůrným koeficientem. Byly upraveny definice datových oblastí takto: jsou zde soustředěny informace o expozicích, pro které je možné vůči dlužníkovi uplatnit SME podpůrný koeficient; je-li pro takovouto expozici uplatněno zajištění se substitučním vlivem, přechází právo uplatnit SME podpůrný koeficient na zajistitele a relevantní expozici. Pro jednotlivé kategorie expozic IRB byla nastavena karta Z_EXIRBVYB a z technických důvodů musely být nově označeny IP CRR0198 až CRR0228, které však mají v rámci bloku UR IRB stejný význam i definice jako IP CRR0032 až CRR0061,
 • byl změněn název datové oblasti COK/COS30_83 na „Rozpad úvěrových expozic určených pro propočet specifické proticyklické kapitálové rezervy podle zemí“ a upravena její definice,
 • byla upravena doména Z_ZEME_EQU nad číselníkem BA0025 pro kartu v datové oblasti COK/COS50_41 - Kapitálový požadavek k akciovému riziku při STA tak, že je předepsána za všechny „Země eurozóny“ jedna součtová položka, dále jsou vykazovány jednotlivě ostatní země EU a vybrané země mimo EU, zbylé země jsou vykázány v součtové položce „Ostatní země bez zemí EU a vybraných zemí“. Návazně jsou upraveny definice datových oblastí COS/COK50_41,
 • v datové oblasti COK/COS60_21 byla upřesněna definice informačních prvků CRR0018 - Struktura sekuritizace / Nejbližší předpokládané datum splatnosti a CRR0018 Struktura sekuritizace / Konečné datum splatnosti,
 • byl upraven název datové oblasti COK/COS60_31 na „Ztráty a výtěžek ze ztrát podle linií podnikání a typů událostí v posledním roce“ a upravena definice datové oblasti (dodefinování počtu ztrátových událostí, propočtu celkové ztráty, definice výtěžku ze ztráty, zacházení se ztrátovou událostí s rychlým výtěžkem, rozpadu počtu událostí a celkové ztráty v linii podnikání celkem podle objemu ztráty - pro tento účel jsou nastaveny prahové hodnoty 10 000, 20 000, 100 000 a 1 000 000 EUR). Vloženy nové IP OPR0059 až OPR0067 a OPR0076 – Celkový výtěžek ze ztráty (podle jednotlivých linií podnikání a celkem), nové IP OPR0068 až OPR0071 pro rozpad počtu událostí podle jejich výše v EUR a nové IP OPR0072 až OPR0075 pro rozpad celkové ztráty podle její výše v EUR. V návaznosti na výše uvedené byly upraveny a doplněny definice příslušných informačních prvků,
 • byla upravena struktura datové oblasti FIK60_13 - Zisk nebo ztráta v členění ČR a zahraničí. Byl zrušen ř. 12 Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků (IP FIN0688). Byl upraven název a definice IP FIN0689 na Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv (stejné jako ve výsledovce: FIK20_11, ř. 32 - IP FIN0143),
 • byla upravena struktura datové oblasti FIK60_14 - Vybraná aktiva v členění podle sektorů a zemí. Byla zakřížkována pole ř. 1 až 7, sl. 4,
 • byla upravena doména Z_MEKON – Metody konsolidace v datové oblasti FIK80_11 - Struktura konsolidačního celku podle jednotlivých subjektů tak, že byla přidána položka číselníku BA0201: kód položky 13 – Ostatní, pro použití v případě, že se jedná o jiný typ konsolidace než je úplná nebo poměrná konsolidace nebo metoda ekvivalence,
 • byla provedena změna struktury datové oblasti FIK80_71 - Změny ve vlastním kapitálu. Zakřížkováno pole (ř.9, sl. 8), odkřížkováno pole (ř.9, sl.10),
 • do datového souboru FIKIFE 90 - Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou na konsolidovaném základě bylo nově zahrnuto vykazování aktiv ve formě hotovosti u centrálních bank a ostatních vkladů splatných na požádání. Tyto položky byly doplněny do definic datových oblastí FIK90_13, FIK90_11, FIK90_12, FIK90_14, FIK90_21, FIK90_22, FIK90_23, FIK90_24 a do informačních prvků na ř. 9 Úvěry a pohledávky, ř. 10 Centrální banky, ř. 12 Úvěrové instituce (v rámci dluhových nástrojů v naběhlé hodnotě).

Předpokládané nové výkazy a úpravy podle JRR EBA v následujících metodikách:

 • implementace JRR - Plány financování (Funding plans) na základě Obecných pokynů EBA (externí odkaz) (Guidelines EBA on harmonised definitions and templates for funding plans) s datem implementace 1. 1. 2016 (pouze pro banky).
 • úprava výkazů k pákovému poměru a zavedení nových výkazů k likviditě podle Nařízení EK v přenesené pravomoci (Delegated Act) s předpokládaným datem implementace 31. 12. 2015 resp. 6 měsíců po uveřejnění v OJ (bude-li později). Uveřejnění návrhu těchto úprav a změn ITS v rámci zveřejnění metodiky v 2.4 na pracovní úrovni je plánováno EBA na srpen 2015. Předpokládané uveřejnění v OJ je říjen 2015.
 • EBA dále plánuje provést řadu dílčích změn a úprav v tabulkách a kontrolách pro COREP, FINREP, LE a AE, zejména na základě finálních odpovědí EBA v rámci procedury Q&A. Harmonogram implementace těchto změn s krátkodobým až střednědobým horizontem EBA teprve připravuje.