Zveřejnění první části metodiky 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU

Dne 7. 11. 2013 byla zplatněna první část metodiky výkaznictví na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP.

Zplatněná metodika je sestavena na základě poslední verze implementačních technických standardů (ITS) pro reporting zveřejněné EBA (externí odkaz), které však dosud nebyly schváleny Evropskou Komisí a oficiálně zveřejněny. Případná dodatečná doplnění a úpravy ITS budou do metodiky 2014 zapracovány následně.

První část metodiky výkaznictví 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU obsahuje:

  • výkazy podle jednotného rámce COREP na konsolidovaném a individuálním základě
  • výkazy podle jednotného rámce FINREP na individuálním základě
  • výkazy podle jednotného rámce LE (velké expozice) na konsolidovaném a individuálním základě
  • výkazy podle jednotného rámce pro likviditu a stabilní financování na konsolidovaném a individuálním základě
  • výkazy podle jednotného rámce pro pákový poměr na konsolidovaném a individuálním základě.

Uvedené výkazy (kromě FINREP) budou poprvé sestavovány k 31. 3. 2014 resp. 30. 6. 2014 (výkazy s pololetní periodicitou). Výkazy FINREP na konsolidovaném a individuálním základě budou poprvé sestavovány k 30. 9. 2014.

Výkazy FINREP na konsolidovaném základě budou zplatněny a zveřejněny v lednu 2014 v rámci druhé části metodiky výkaznictví 2014 na základě jednotných rámců EU. Zároveň bude dopracován systém kontrol pro výkazy FINREP na individuálním základě.

Ve srovnání se zveřejněnou předběžnou metodikou došlo především k celkové revizi a upřesnění definic jednotlivých objektů ve vztahu k ITS převážně bez vlivu na obsah. Mezi významnější změny, kterým by měla být věnována pozornost, patří zejména:

  • doplnění dalších jednovýkazových a mezivýkazových kontrol
  • vytvoření dvou nových datových oblastí ve výkaze COSIFE30/COKIFE30 Úvěrové riziko z technických důvodů – COS30_91 a COS30_92, které se týkají sledování informací za SME s podpůrným koeficientem.

Současně upozorňujeme, že dne 6. 11. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce zveřejněna nová vyhláška k výkaznictví bank a poboček zahraničních bank jako vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, která bude účinná od 1. 1. 2014.

Export výkazů ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS ve formě struktur výkazů, definic jednotlivých objektů, jednovýkazových a mezivýkazových kontrol v souborech xls a pdf najdete zde:

Upozornění:
V návaznosti na technická omezení systému, která neumožňují nezplatnit rozpracované datové oblasti ve funkční oblasti, byl vytvořen tzv. přípravný soubor, do kterého byly tyto nedokončené datové oblasti soustředěny. Tento soubor (FIKIFE_NN) není určen k implementaci, proto ho nepoužívejte.