Zplatnění metodiky 2015 na základě jednotných reportovacích rámců EU pro data od 1. 1. 2015

Dne 16. 12. 2014 byla zplatněna metodika výkaznictví na základě jednotných reportovacích rámců EU pro data od 1.1.2015. Jednotné reportovací rámce EU v oblasti obezřetného podnikání byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP, metodika EBA20150101.

Byly upraveny vykazovací povinnosti pro jednotlivé datové soubory pro rok 2015 podle ITS bez přechodných úlev pro rok 2014 takto:

Pro čtvrtletní, pololetní a roční výkazy

  Q1 Q2 Q3 Q4
Data sestavená k 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
Termín předkládání do 12.5.2015 11.8.2015 11.11.2015 11.2.2016

Pro měsíční výkazy

  M1-M12
Data sestavená k poslednímu dni měsíce
Termín předkládání do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce

Pozn.: vykazovací povinnosti pro sólo výkazy FINREP se řídí příslušnou vyhláškou o předkládání výkazů ČNB.

Do metodiky EBA jsou vždy průběžně zapracovávány změny, které vyplývají z dotazů vykazujících osob, z finálních odpovědí v průběžném systému dotazování Single Rulebook Q/A on Supervisory Reporting (externí odkaz) a z průběžných úprav souboru Validation rules and deactivation lists (poslední verze 22. 10. 2014 externí odkaz).

Přehled významných změn oproti metodice EBA20141101:

 • V souvislosti s úpravou ve vykazovacích povinnostech byly změněny domény u parametru P0060 – Termín předkládání.
 • V COSIFE/COKIFE30 – Úvěrové riziko byly ve vazbě na finální verzi Q&A763 upraveny pro BA0135 definice položek 164 Expozice SME a 165 Expozice SME - s úpravou podpůrným koeficientem.
 • V COSIFE/COKIFE30 – Úvěrové riziko byla ve vazbě na finální verzi Q&A390 doplněna definice datové oblasti COS/COK30_13 o zařazení odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů s rizikovou váhou 250%.
 • V COSIFE/COKIFE30 – Úvěrové riziko byly ve vazbě na finální verzi Q&A204 upraveny definice datových oblastí COS/COK30_51 až 55 a COS/COK30_61 až 65 týkající se sekuritizace při přístupu STA a IRB. Uvádějí se všechny sekuritizované expozice spojené s převodem významného úvěrového rizika, když se původce zároveň rozhodl použít čl. 245 (1) CRR.
 • V COSIFE/COKIFE50 – Tržní riziko byly ve vazbě na finální verzi Q&A648 upraveny pro BA0602 definice položek 470, 480 a 490 Pozice pro propočet kapitálového požadavku - dlouhé, krátké a kompenzované. Nekompenzované pozice se zahrnují do pozice pro propočet kapitálového požadavku.
 • V COSIFE/COKIFE50 – Tržní riziko byla ve vazbě na finální verzi Q&A1370 doplněna: 1) HRK – Kuna, a to do kartotéky Z_MENY_TDK v datové oblasti COK50_11 (úrokové riziko) a do domény Z_VYBMENY číselníku BA0010 (měnové riziko) a 2) HR - Chorvatská republika, a to do kartotéky Z_ZEME_EQU v datové oblasti COK50_41 (akciové riziko).
 • V souvislosti se skutečností, že výkaz (resp. části výkazu) FIKIFE60 – „Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě“ vyplňují subjekty pouze v případě, že splňují předepsaný limit, byly nastaveny MVK na ostatní výkazy jako typ „expl“ – Prověřit. V případě, že subjekt výkaz (resp. části výkazu) nevyplňuje, kontrolu potvrdí po zaslání protokolu systémem. Tyto MVK byly zpětně nastaveny již v metodice EBA20140901 a EBA20141101.
 • Vzhledem k tomu, že DZ a OCP vyplňují pouze některé datové oblasti výkazu FISIFE40 – „Doplňkové informace k rozvaze“, byly pro splnění vybraných JVK a MVK pro tyto subjekty vloženy dodatečně nové kontroly s doménami pro DZ a OCP, s využitím parametru P0002 - Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt.
 • Vzhledem k tomu, že DZ vyplňují pouze některé datové oblasti výkazu FISIFE50 - Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty, byly pro splnění MVK pro tyto subjekty vloženy dodatečně nové kontroly s doménou pro DZ, s využitím parametru P0002 - Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt.
 • V datových oblastech LES/LEK10_12 a 13 výkazů LESIFE10/LEKIFE10 – Velké expozice byly dodatečně (již od metodiky EBA20140103) vybrané informační prvky nastaveny jako povinné k vykazování z důvodu jednořádkových kontrol v dynamické datové oblasti. Je nutno vyplnit „0“ i v polích, kde není hodnota.

Kromě výše uvedených změn byly v metodice EBA20150101 upraveny, zmírněny nebo odstraněny některé kontroly a byly upřesněny některé další definice na základě finálních odpovědí EBA k dotazům Q/A.

Orientační přehled předpokládaných úprav výkaznictví připravovaných v roce 2015

 • jednotný reportovací rámec Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu (Additional Monitoring Metrics for Liquidity) na základě novely ITS s datem implementace 1. 7. 2015,
 • jednotný reportovací rámec Plány financování (Funding plans) na základě Obecných pokynů EBA (Guidelines EBA on harmonised definitions and templates for funding plans) s datem implementace 1. 1. 2016 (pouze pro banky),
 • sledování výkonných a nevýkonných aktiv a aktiv s úlevou na sólo bázi s datem implementace 1. 1. 2016,
 • jednotný reportovací rámec Benchmarking pro instituce, jimž je povoleno používat interní přístupy pro výpočet rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků (s výjimkou operačního rizika) na základě novely ITS s předpokládaným termínem implementace 30. 6. 2015,
 • úprava stávajících výkazů k likviditě a pákovému poměru podle Nařízení EK v přenesené pravomoci (Delegated Act) s předpokládaným datem implementace 31. 12. 2015,
 • dílčí změny a úpravy v tabulkách a instrukcích ITS na základě finálních odpovědí EBA v rámci procedury Q&A, včetně doplnění některých definic a opravy překlepů pro data sestavovaná k 30. 6. 2015 a pravděpodobně 31. 12. 2015,
 • harmonizované údaje pro potřeby orgánu restrukturalizace podle BRRD (zatím v jednání).