Zveřejnění čtvrté části metodiky 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU

Dne 27. 5. 2014 byla zplatněna čtvrtá část metodiky výkaznictví na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP, metodika EBA20140403.

Zplatněná metodika je sestavena na základě konečné verze implementačních technických standardů (ITS) pro reporting (výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou) (externí odkaz), uveřejněné na stránkách Evropské Komise.

Čtvrtá část metodiky výkaznictví 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU obsahuje:

 • nový výkaz podle jednotného rámce FINREP pro Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou na konsolidovaném základě (FIK (ČNB) 90-04, FIKIFE90),
 • přidání sloupce pro vykazování účetní hodnoty (brutto) nevýkonných položek a položek s úlevou ve výkazech:
  • FIK (ČNB) 40-04, DO: FIK40_54-Úvěry a pohledávky nefinančních podniků v členění podle NACE kódů,
  • FIK (ČNB) 60-04, DO: FIK60_14 - Vybraná aktiva v členění podle sektorů a zemí,
  • FIK60_15 - Podrozvahové položky v členění podle zemí,
  • FIK60_17- Úvěry a pohledávky nefinančních podniků v členění podle NACEí
 • nahrazení vykazování položek v selhání nevýkonnými položkami ve výkazech:
  • FIS (ČNB) 10-12, DO: FIS10_21- Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky,
  • FIK (ČNB) 10-04, DO: FIK10_21- Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky,
  • FIK (ČNB) 70-02, DO: FIK70_13 - Finanční aktiva, závazky a kapitálové nástroje vůči nekonsolidovaným strukturovaným subjektům podle činností,
  • FIK70_14 - Podrozvahové položky poskytnuté nekonsolidovaným strukturovaným subjektům podle činností.

Výkaz FIK (ČNB) 90 - 04 Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou na konsolidovaném základě a související informace ve výše uvedených DO budou poprvé sestavovány k 30. 9. 2014 s termínem předložení do 31. 12. 2014. V případě měněných datových oblastí ve výkazech FINREP je možné zaslat údaje i v pravidelném termínu, při využití odkladu do 31. 12. 2014 budou tyto údaje poslány jako oprava výkazu zaslaného v řádném termínu, tj. v plném rozsahu všech (i dříve zaslaných) údajů.

Ve srovnání s dosud zveřejněnými metodikami došlo k několika úpravám a upřesněním jednotlivých objektů ve vazbě na průběžný vývoj jednotných reportovacích rámců EU. Ke změnám, kterým by měla být věnována pozornost, patří:

 • úprava resp. vyřazení některých kontrol v důsledku pokynů EBA a navýšení odchylek u vybraných kontrol, zejména v části COREP (v metodice EBA20140103, kterou budou zasílána první data sestavená k 31.3.2014, byly tyto upravované kontroly přepnuty z režimu „err“ na režim „warn“),
 • upřesnění názvů a definic některých objektů v návaznosti na již uzavřené zpřesňující výklady EBA,
 • oprava struktury (vykřížkování) ve výkazu FIK (ČNB) 80 - 04 Roční doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě (FIKIFE 80) v datové oblasti FIK80_71 - Změny ve vlastním kapitálu a související kontroly,
 • oprava struktury (vykřížkování) ve výkazech COS (ČNB) 30 – 04 Úvěrové riziko resp. COS (ČNB) 30 – 04 Úvěrové riziko na konsolidovaném základě (COSIFE30/COKIFE30) v datové oblasti COS30_12 podle zveřejněné anglické verze,
 • změna datového typu u informačních prvků v datové oblasti LRS/LRK10-27 Všeobecné informace ve výkazu LRS/LRK (ČNB) 10-04 Pákový poměr. Datový typ pro jednotlivé informační prvky byl nahrazen výběrem hodnot z domény nad číselníkem.

Seznam dodatečných změn (změna druhu kontroly u kroku kontroly, změna datového typu u informačního prvku), které byly provedeny až po uveřejnění aktuálních metodik.

Export nového výkazu FIK (ČNB) 90 - 04 a upravených datových oblastí ve výkazech FINREP souvisejících s vykazováním výkonných a nevýkonných expozic a expozic s úlevou ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS ve formě struktur výkazů, definic jednotlivých objektů, jednovýkazových a mezivýkazových kontrol v souborech xls a pdf najdete zde: