Výkaznictví obchodníků s cennými papíry vůči České národní bance

Výkaznictví obchodníků s cennými papíry se řídí vyhláškou č. 424/2017 Sb. (pdf, 541 kB), o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014 (externí odkaz), kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (ITS), ve znění pozdějších předpisů, které obsahují jednotné reportovací rámce v oblasti obezřetného podnikání. Vzhledem k tomu, že jednotné reportovací rámce jsou součástí přímo účinného předpisu EU, nemohou být v dané vyhlášce přímo uvedeny vč. termínů jejich předložení. Obsah tohoto evropského předpisu je zapracován v plném rozsahu do metapopisu dat v informačním systému MtS-ISL-SUD-SDNS. Využití vlastního informačního systému je umožněno čl. 17 ITS. Předložení výkazů prostřednictvím systému MtS-ISL-SUD-SDNS v rozsahu nastavených vykazovacích povinnosti se pokládá za předložení údajů podle tohoto přímo účinného předpisu EU.

Pro usnadnění orientace v rozsahu vykazovacích povinností, které jsou nyní rozloženy do dvou předpisů (výše uvedené vyhlášky ČNB a ITS EBA), byl jako metodická pomůcka zpracován přehled všech vykazovacích povinností od roku 2014 (xls, 41 kB), vč. promítnutí přechodných ustanovení, která byla přijata EBA v rámci snahy o podporu implementace nového reportingu, který je průběžně aktualizován. V tomto přehledu jsou zahrnuty pouze informační povinnosti, které jsou požadovány pro potřeby dohledu, statistické výkazy nejsou zahrnuty.

Způsob předkládání doplňkových informací o konsolidačním celku, které nejsou součástí výkazu OCP (ČNB) 80 - 01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“ a jsou zasílány mimo automatizovaný systém se řídí Úředním sdělením České národní banky ze dne 11. ledna 2016 (pdf, 824 kB) k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance.

Certifikáty a metodika šifrování zpráv pro ČNB
Aplikace SDNS Metodické informace
  • oblast OCP,
  • oblast Kapitálové trhy,
  • oblast EU Banky DZ OCP

 

Výkaznictví podle jednotných reportovacích rámců EU

V souvislosti s implementací jednotných reportovacích rámců v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro dohled v bankovnictví (EBA), dochází k podstatným změnám ve výkaznictví bank a poboček zahraničních bank. V zájmu usnadnění implementace nového reportingu budete na této stránce nacházet aktuální užitečné informace, které případně mohou napomoci při řešení problémů s implementací. 

 

Výkaznictví v roce 2013

Obchodníci s cennými papíry předkládají výkazy, hlášení a další informace podle Vyhlášky č. 276/2010 Sb. (pdf, 979 kB), o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Obchodníkem s cennými papíry jsou ty subjekty, které získaly povolení poskytovat investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tj. do této skupiny patří banky - obchodníci s cennými papíry, pobočky zahraničních bank - obchodníků s cennými papíry, nebankovní obchodníci s cennými papíry, organizační složky zahraničních obchodníků s cennými papíry a investiční společnosti s asset managementem.

Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dálkově dostupná v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace I, oblast OCP a Metodické informace II, oblast Kapitálové trhy. Z technického hlediska může obchodník s cennými papíry zvolit jeden ze tří nabízených způsobů automatizovaného sběru dat (SDNS, UN/EDIFACT, Web Services).

Pro předkládání některých informací mimo automatizovaný systém se používají následující formuláře a postupy: