Zveřejnění třetí části metodiky 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU

Dne 12. 3. 2014 byla zplatněna třetí část metodiky výkaznictví na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP.

Zplatněná metodika je sestavena na základě konečné verze implementačních technických standardů (ITS) pro reporting (zatížení aktiv) (externí odkaz), které však dosud nebyly zveřejněny Evropskou Komisí ve Věstníku (Official Journal). Případná dodatečná doplnění a úpravy ITS budou do metodiky 2014 zapracovány následně.

Třetí část metodiky výkaznictví 2014 na základě jednotných reportovacích rámců EU obsahuje:

  • výkazy podle jednotného rámce Asset Encumbrance (zatížení aktiv) na konsolidovaném a individuálním základě

Výkazy Asset Encumbrance na konsolidovaném a individuálním základě budou poprvé sestavovány následovně:

  • k 30. 6. 2014 – pouze výkazy obsahující čtvrtletní informace (AESIFE10/AEKIFE10) a pouze za velké instituce ve vazbě na čl. 16a ITS. V současné době se na úrovni EK projednává možnost odkladu prvního sestavování k 30.9.2014 resp. k 31.12.2014. Na základě konečného rozhodnutí budou vykazovací povinnosti upraveny.
  • k 31.12.2014 - výkazy obsahující čtvrtletní informace (AESIFE10/AEKIFE10) za instituce jiné než velké (ve vazbě na čl. 16a ITS) a výkazy obsahující pololetní (AESIFE20/AEKIFE20) a roční informace (a AESIFE30/AEKIFE30) za všechny relevantní instituce ve vazbě na čl. 16a ITS.

Ve srovnání se zveřejněnou první a druhou části metodiky (7. 11. 2013 a 31. 1. 2014) došlo k několika úpravám a upřesněním jednotlivých objektů ve vazbě na průběžný vývoj jednotných reportovacích rámců EU. K změnám, kterým by měla být věnována pozornost, patří:

  • Upraveny některé kontroly a navýšeny odchylky u vybraných kontrol v části COREP
  • Upřesněny názvy a definice některých objektů

V rámci procedury Q&A začala EBA postupně zveřejňovat na webu schválené odpovědi na zaslané otázky. Některé odpovědi budou vyžadovat dílčí zásahy do reportovacích rámců (upřesnění definic, úpravu nebo zrušení některých kontrol aj.). Nezbytné změny budou provedeny v další fázi přípravy metodiky.

Export výkazů Asset Encumbrance (zatížení aktiv) ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS ve formě struktur výkazů, definic jednotlivých objektů, jednovýkazových a mezivýkazových kontrol v souborech xls a pdf najdete zde:

Ke dni 12.3.2014 (Metodika EBA20140401) byly vyexportovány z MtS-ISL-SUD-SDNS aktualizované struktury výkazů JRR podle ITS EBA (externí odkaz) ze dne 8.1.2014.