Předběžná metodika k novým výkazům podle připravované novely vyhlášky č. 346/2013 Sb. a č. 426/2013 Sb. na r. 2015 a 2016

ČNB připravila v zájmu zajištění dostatečného času na implementaci předběžnou metodiku ke třem novým výkazům, které jsou zařazeny v připravované novele vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. Jeden tento nový výkaz je zařazen v připravované novele vyhlášky č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance. Tyto změny byly odsouhlaseny příslušnými asociacemi v rámci připomínkového řízení.

Jedná se o následující výkazy:

 • FPS (ČNB) 10 – 01 Plán financování banky (FPSIFE10)
  FPK (ČNB) 10 – 01 Plán financování banky na konsolidovaném základě (FPKIFE10)

  Tyto výkazy byly připraveny podle vzorů obsažených v Obecných pokynech k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) ze dne 19. července 2014 (http://www.c-ebs.org/web/guest/regulation-and-policy/liquidity-risk/guidelines-on-harmonised-definitions-and-templates-for-funding-plans-of-credit-institutions). Tyto výkazy budou předkládány na individuální úrovni pouze jednotlivými bankami a na konsolidované úrovni pouze bankami, které sestavují konsolidační celek pro účely obezřetnostních požadavků (CRR konsolidace) nebo jsou odpovědnou osobou. Tyto výkazy se netýkají poboček zahraničních bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry. Výkazy budou poprvé sestavy s daty k 31. 12. 2015 a předloženy do 31. 3. 2016. Z hlediska obsahu jsou oba výkazy totožné.

 • FIS (ČNB) 90 – 04 Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou (FISIFE90)

  Tento výkaz bude od roku 2016 předkládán i na individuální úrovni (v současné době je předkládána pouze konsolidovaná verze), a to všemi bankami, pobočkami zahraničních bank a družstevními záložnami. Výkaz je obsahově shodný s výkazem na konsolidované úrovni. První výkaz budou vykazující osoby sestavovat k 31. 3. 2016 a předkládat do 37 dnů po skončení tohoto čtvrtletí.

Výše zmíněné nové výkazy jsou vyprojektovány v rámci připravované metodiky EBA20151201, která bude podle plánu zplatněna začátkem listopadu 2015. V této metodice se nepředpokládají další strukturální úpravy, pouze upřesnění, která vyplývají z průběžného řešení dotazů do ČNB a Q/A. Předběžná metodika je k dispozici:

 1. ve formě exportu výkazů FPSIFE10 (zip, 116 kB), FPKIFE10 (zip, 117 kB) a FISIFE90 (zip, 327 kB) ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS obsahující struktury výkazů, definice jednotlivých objektů, použité číselníky a parametry, jednovýkazové a mezivýkazové kontroly v souborech xls a pdf,
 2. exportem předběžné metodiky EBA20151201 prostřednictvím aplikace Edifact,
 3. SDNS – od 18. 8. 2015 do 25. 8. 2015 je předběžná metodika zveřejněna na webu ČNB (nutno otevřít nabídku „Metodika“ a vybrat EBA20151201).

V případě dotazů či nejasností se obraťte na kontaktní osoby:
monika.pokorna@cnb.cz
natasa.zulavska@cnb.cz