Povolovací a schvalovací řízení – trhy, evidence a vypořádání

Vybrané právní předpisy Evropské unie

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Doporučené vzory k některým žádostem

 • Přestože vyhláška o žádostech a oznámení nestanoví žádné povinné tiskopisy žádostí a oznámení, ČNB doporučuje při podání využít následující vzory:
  • Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu, centrální protistrany a k provozování vypořádacího systému (doc, 24 kB), (pdf, 135 kB)
  • Žádost o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti naorganizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí (doc, 26 kB), (pdf, 149 kB)
  • Dotazník obsahující právní a jiné záležitosti související s nabýváním kvalifikované účasti (doc, 50 kB), (pdf, 113 kB)
  • Žádost o povolení k přeměně, uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu organizátora regulovaného trhu (doc, 31 kB), (pdf, 340 kB)
  • Registrace další podnikatelské činnosti (doc, 29 kB), (pdf, 181 kB)
  • Dotazník k prokázání důvěryhodnosti
   • dotazník k prokázání důvěryhodnosti FO (doc, 37 kB), (pdf, 363 kB)
   • dotazník k prokázání důvěryhodnosti PO (doc, 37 kB), (pdf, 356 kB)
    • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení důvěryhodnosti provést.
 • Náležitosti žádosti o zvláštní povolení provozovatele DLT tržní infrastruktury stanoví čl. 8, 9 a 10 nařízení o DLT Pilot spolu s Obecnými pokyny ke standardním formulářům, formátům a šablonám pro podání žádosti o povolení k provozování DLT tržní infrastruktury vydanými Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.