Povolovací a schvalovací řízení – obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé

Podmínky udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry stanoví § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Podrobnosti týkající se žádosti o udělení povolení k činnosti stanoví v návaznosti na čl. 7 odst. 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU („MiFID II“)

 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků a
 • prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU.

Právní předpisy Evropské unie na rozdíl od právní úpravy České republiky používají pro obchodníka s cennými papíry pojem investiční podnik. Oba tyto pojmy jsou vzájemně zaměnitelné. Pojem investiční podnik je potřeba rozlišovat od pojmu „investiční společnost“ ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6a ZPKT jsou stanoveny vyhláškou č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (viz níže). Tato vyhláška upravuje také podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele a akreditované osoby podle ZPKT.

V souladu s § 30b a § 32g ZPKT jsou investiční zprostředkovatel a vázaní zástupci povinni uhradit správní poplatek za prodloužení činnosti. ČNB uveřejnila způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 505 kB).

Upozorňujeme, že s účinností od 1. 4. 2020 byla přijata novela ZDPS (zákon č. 119/2020 Sb.), kterou došlo k oddělení oprávnění pro distribuci doplňkového penzijního spoření od oprávnění podle ZPKT (viz Informace o novele ZDPS, kterou se odděluje distribuce doplňkového penzijního spoření, pdf, 162 kB).

Veškeré relevantní právní předpisy a metodické informace jsou dostupné v části legislativní základna – obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé.

Vybrané právní předpisy Evropské unie

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

 

Žádosti a oznámení

A. Obchodník s cennými papíry

B. Investiční zprostředkovatel

 • povolení k činnosti investičního zprostředkovatele (doc, 35 kBpdf, 269 kB)
  • podrobnosti náležitostí žádosti a povinné přílohy žádosti podle § 3 a § 4 vyhlášky č. 309/2017 Sb.
  • doklad související s nabytím kvalifikované účasti (doc, 19 kB) (pdf, 162 kB)
  • doklad k prokázání důvěryhodnosti FO (doc, 37 kB) (pdf, 363 kB)
  • doklad k prokázání důvěryhodnosti PO (doc, 37 kB) (pdf, 356 kB)
   • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.
 • prodloužení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)
  • Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření (pdf, 204 kB)

C. Vázaný zástupce

 • Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření (pdf, 204 kB)
 • oznámení vázaných zástupců (REGIS)
  • příloha oznámení vázaných zástupců (xls, 208 kB)
  • metodika pro vyplnění žádosti (pdf, 412 kB)
  • doporučení k podání žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců (pdf, 244 kB)
  • schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců (zip, 3 kB)
 • Prodloužení oprávnění k činnosti vázaných zástupců (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)
  • popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 1,4 MB)
  • příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti (xls, 152 kB)

D. Akreditovaná osoba