Povolovací a schvalovací řízení – Emitenti

V oblasti veřejné nabídky investičních cenných papírů nebo přijetí investičních nástrojů na regulovaný trh podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („Nařízení 2017/1129“), schvaluje ČNB prospekt cenného papíru, jeho dodatky, jednotlivé části, či specifické varianty (základní prospekt pro více emisí cenných papírů, unijní prospekt pro růst, apod.).

Prospekt schvaluje ČNB na žádost emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Náležitosti prospektu stanoví Nařízení 2017/1129, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301 a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

V oblasti nabídek převzetí podle zákona č. 104/2008 Sb. (odkaz na Portál veřejné správy), o nabídkách převzetí, rozhoduje ČNB o:

  • povolení nebo zákazu uveřejnit, odvolat nebo změnit nabídku převzetí,
  • prodloužení lhůty podle § 13 odst. 1 zákona o nabídkách převzetí.

V souvislosti s veřejným návrhem na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu podle § 330 zákona č. 90/2012 Sb. (odkaz na Portál veřejné správy) o obchodních korporacích rozhoduje ČNB o zákazu učinit veřejný návrh smlouvy, nebo o vydání výzvy k odstranění vad návrhu.

V souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu uděluje ČNB podle zákona o obchodních korporacích předchozí souhlas se zdůvodněním navrhované výše protiplnění.

Forma jednotlivých žádostí není stanovena.

Úřední sdělení, metodické informace