Povolovací a schvalovací řízení – Emitenti

V oblasti veřejné nabídky investičních cenných papírů nebo přijetí investičních nástrojů na regulovaný trh podle zákona č. 256/2004 Sb. (odkaz na Portál veřejné správy), o podnikání na kapitálovém trhu, schvaluje ČNB následující žádosti:

  • prospekt cenného papíru,
  • dodatek prospektu,
  • dokument obsahující údaje rovnocenné údajům v prospektu

Prospekt cenného papíru schvaluje ČNB na žádost osoby, která prospekt vyhotovila, s výjimkou uvedenou v § 36c odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Náležitosti prospektu stanoví Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (pdf, 868 kB) ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, ve znění jeho prováděcích nařízení.

V oblasti nabídek převzetí podle zákona č. 104/2008 Sb. (odkaz na Portál veřejné správy), o nabídkách převzetí, rozhoduje ČNB o:

  • povolení nebo zákazu uveřejnit, odvolat nebo změnit nabídku převzetí,
  • prodloužení lhůty podle § 13 odst. 1 zákona o nabídkách převzetí.

V souvislosti s veřejným návrhem na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu podle § 330 zákona č. 90/2012 Sb. (odkaz na Portál veřejné správy) o obchodních korporacích rozhoduje ČNB o zákazu učinit veřejný návrh smlouvy, nebo o vydání výzvy k odstranění vad návrhu.

V souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu uděluje ČNB podle zákona o obchodních korporacích předchozí souhlas se zdůvodněním navrhované výše protiplnění.

Forma jednotlivých žádostí není stanovena.

Úřední sdělení, metodické informace

Formuláře