Povolovací a schvalovací řízení – družstevní záložny

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o licenci pro banku a související žádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 355/2020 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska jsou vymezeny dále uvedenými dotazníky a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Vyhlášky

Podmínky pro poskytování informací v žádostech o povolení působit jako úvěrová instituce stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2581 ze dne 20. června 2022 (externí odkaz), kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o poskytování informací v žádostech o povolení působit jako úvěrová instituce (dále jen „nařízení“).

Kontaktní místo pro účely podání žádosti

Česká národní banka informuje o určení kontaktního místa pro příjem veškerých informací od osob, které chtějí požádat o povolení působit jako úvěrová instituce.

Příslušný orgán: Česká národní banka
Kontaktní místo: Sekce dohledu nad finančním trhem, odbor správních řízení
Adresa: Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Telefonní číslo: 224 411 111
E-mail: podatelna@cnb.cz
ID datové schránky: 8tgaiej

Výše uvedené kontaktní údaje slouží pouze pro účely komunikace ohledně podání žádosti (k samotnému podání žádosti viz níže). Případné odborné regulatorní dotazy je nezbytné podávat prostřednictvím příslušného formuláře ČNB pro kvalifikované dotazy. Zájemci o povolení o povolení působit jako úvěrová instituce mají možnost požádat ČNB před podáním žádosti prostřednictvím výše uvedeného kontaktního místa o předběžnou konzultaci.

Podání žádosti

Žádost lze podat zejména v listinné nebo elektronické podobě, přičemž z praktických důvodů je preferována elektronická podoba žádosti zaslaná prostřednictvím datové schránky.

Žádost lze podat v elektronické podobě:

  • z datové schránky žadatele nebo jeho zmocněnce do datové schránky České národní banky (ID: 8tgaiej)
  • prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu podatelna@cnb.cz a podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) žadatele nebo jeho zmocněnce.

Jazyk žádosti

Formulář žádosti, oznámení a veškeré související doplňující informace lze předkládat v českém nebo slovenském jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje.

Nařízení se použije na žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce podané od 18. července 2023.

Formulář a náležitosti žádosti

Žadatelé o povolení působit jako úvěrová instituce předloží informace stanovené v článcích 1 až 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 ze dne 17. června 2022 (externí odkaz), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají být poskytnuty v žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce, a upřesňující překážky, jež mohou bránit účinnému výkonu dozorčích funkcí příslušných orgánů (dále jen „nařízení2022/2580“) tak, že vyplní šablonu stanovenou v příloze nařízení.

Žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce se považují za úplné, pokud obsahují všechny informace požadované nařízením 2022/2580.