Povolovací a schvalovací řízení – banky

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o licenci pro banku a související žádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 355/2020 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska jsou vymezeny dále uvedenými dotazníky a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Tiskopisy žádostí

Tiskopisy dotazníků k některým žádostem podle zákona o bankách

Povolení pro krytý blok

Banka – emitent krytých dluhopisů musí mít nejpozději ke dni emise a po celou dobu vydávání krytých dluhopisů povolení pro krytý blok udělené Českou národní bankou. Podmínky udělení povolení pro krytý blok stanoví zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“), povolovací řízení se dále řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení pro krytý blok by měla prokazovat splnění podmínek pro udělení povolení stanovených v § 30d odst. 4 ZoD následovně:

  1. plán obchodní činnosti vymezuje a pokrývá vydávání krytých dluhopisů,
  2. politiky, procesy a metodiky pro schvalování, změny, obnovu a refinancování úvěrů nebo jiných krycích aktiv zařazených do krycího portfolia dostatečně zajišťují ochranu investorů,
  3. jsou určeni vedoucí a další pracovníci vyhrazení pro krytý blok, kteří mají odpovídající kvalifikaci a znalosti v oblasti vydávání krytých dluhopisů a správy krytých bloků,
  4. organizační uspořádání a monitorování krycího portfolia splňuje požadavky podle ZoD a
  5.  emisní podmínky jsou v souladu s požadavky ZoD.

Relevantní právní předpisy

Podání žádosti

Žádost o udělení povolení pro krytý blok může být podána pouze bankou se sídlem na území České republiky. Žádost není zpoplatněna a lze ji podat v listinné nebo elektronické podobě, přičemž z praktických důvodů je preferována elektronická podoba žádosti zaslaná prostřednictvím datové schránky.

Žádost lze podat v elektronické podobě:

  • z datové schránky žadatele nebo jeho zmocněnce do datové schránky České národní banky (ID: 8tgaiej)
  • prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu podatelna@cnb.cz a podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) žadatele nebo jeho zmocněnce.

Výše uvedené kontaktní údaje slouží pouze pro podání žádosti. Případné odborné regulatorní dotazy je nezbytné podávat prostřednictvím příslušného formuláře.