Povolovací, schvalovací řízení a zápis do registru – Poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz

Náležitosti žádostí a oznámení k výkonu činnosti platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu předkládaných podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku jsou upraveny vyhláškou č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku.

Žádosti lze podat pouze elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky či e mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e mailovou adresu elektronické podatelny ČNB podatelna@cnb.cz (kontakty ČNB). ČNB doporučuje využít formuláře, které jsou k dispozici níže

Na internetových stránkách ČNB lze rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se problematiky související s výkonem činnosti osob vykonávajících činnost podle zákona o platebním styku. Veškeré relevantní právní předpisy a metodické informace jsou dostupné v části legislativní základna – platební instituce a instituce elektronických peněz.

Zákon

Vyhlášky

  • Vyhláška č. 1/2022 Sb. (pdf, 492 kB) o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku a odůvodnění (pdf, 431 kB) k této vyhlášce
  • Vyhláška č. 151/2022 Sb. (pdf, 56 kB), kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.
  • Vyhláška č. 7/2018 Sb. (pdf, 97 kB), o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, a odůvodnění (pdf, 259 kB). Vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018.

Vybrané právní předpisy Evropské unie

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 (externí odkaz), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí

Úřední sdělení, metodické informace

Obecné pokyny EBA

Obecné pokyny k informacím, které mají být poskytnuty pro udělení povolení k výkonu činnosti platebních institucí a institucí elektronických peněz a k registraci poskytovatelů služeb informování o účtu podle čl. 5 odst. 5 směrnice 2015/2366 (externí odkaz) a související sdělení ČNB

Metodika

Metodiky k posuzování žádostí o povolení k činností podle zákona o platebním styku (pdf, 1MB)

Tiskopisy žádostí a oznámení

1. Vyhláška č. 1/2022 Sb. (dále jen „vyhláška“) obsahuje výčet náležitostí žádostí o povolení k činnosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu. ČNB upozorňuje, že je současně potřeba zohlednit Obecné pokyny k žádostem o povolení – viz výše. Tyto pokyny poskytují žadatelům ve větší míře podrobností přehled o údajích a skutečnostech, které se váží k požadované informaci stanovené ve vyhlášce

2. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 143 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.

A. Platební instituce

B. Správce informací o platebním účtu

C. Instituce elektronických peněz

D. Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu

E. Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu

F. Pověřený zástupce

G. Poskytovatel služby dynamické směny měn