Povolovací a schvalovací řízení – pojišťovny, zajišťovny

Náležitosti žádosti o povolení k provozování činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jsou stanoveny vyhláškou o žádostech podle zákona o pojišťovnictví (viz níže). Žádosti se podávají elektronicky na formulářích, které ČNB podle § 136 odst. 3 zákona zveřejní na svých internetových stránkách. Na internetových stránkách ČNB lze rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se problematiky související s výkonem činnosti pojišťoven a zajišťoven.

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Formuláře žádostí

A. Povolení k činnosti

B. Změna povolené činnosti

C. Změna vedoucího pobočky

D. Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti nebo ovládnutí

E. Povolení k přeměně

F. Převod pojistného kmene a zajišťovacího kmene

Tiskopisy dokladů k § 2 písm. b) k vyhlášce o žádostech podle zákona o pojišťovnictví týkající se důvěryhodnosti osoby

Upozornění:
Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky (pdf 144 kB) k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost, zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.