Povolovací a schvalovací řízení – poskytovatelé služeb skupinového financování

Podmínky pro činnost poskytovatele služeb skupinového financování stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (dále též jako „nařízení o crowdfundingu“), jehož některé požadavky jsou dále specifikovány nařízeními, kterými se nařízení o crowdfundingu doplňuje, a prováděcími nařízeními, kterými se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení o crowdfundingu. Povolovací řízení se řídí i vnitrostátními právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vybrané právní předpisy Evropské unie

Úřední sdělení, metodické informace

Kontaktní místo pro účely podání žádosti

Česká národní banka informuje o určení kontaktního místa pro příjem veškerých informací od osob, které chtějí požádat o povolení poskytovatele služeb skupinového financování.

  • Příslušný orgán: Česká národní banka
  • Kontaktní místo: Odbor dohledu obchodníků s cennými papíry
  • Adresa: Senovážná 3, 115 03 Praha 1
  • Telefonní číslo: 224 411 111
  • E-mail: podatelna@cnb.cz
  • ID datové schránky: 8tgaiej

Výše uvedené kontaktní údaje slouží primárně pro účely komunikace ohledně podání žádosti (k samotnému podání žádosti viz níže). Případné odborné regulatorní dotazy je nezbytné podávat prostřednictvím příslušného formuláře. Zájemci o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování mají možnost požádat ČNB před podáním žádosti prostřednictvím výše uvedeného kontaktního místa o předběžnou konzultaci.

Podání žádosti

Žádost lze podat v listinné nebo elektronické podobě, přičemž z praktických důvodů je preferována elektronická podoba žádosti zaslaná prostřednictvím datové schránky.

Žádost lze podat v elektronické podobě:

  • z datové schránky žadatele nebo jeho zmocněnce do datové schránky České národní banky (ID: 8tgaiej)
  • prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu podatelna@cnb.cz a podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) žadatele nebo jeho zástupce.

Formulář a náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování (dále jen „žádost“) stanoví čl. 12 nařízení o crowdfundingu spolu s nařízením Komise v přenesené pravomoci 2022/2112 (externí odkaz), jehož přílohou je standardní formulář žádosti.

Žádost by měla obsahovat:

Správní poplatek za podání žádosti

Položka 65 bod 4 písm. d) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví za přijetí žádosti povinnost zaplatit správní poplatek ve výši 20 000 Kč.

Poplatek je splatný při přijetí žádosti. Pro urychlení procesu udělování povolení ČNB doporučuje uhradit příslušný správní poplatek současně s podáním žádosti a informaci o zaplacení uvést v žádosti (popř. přiložit doklad o provedení platby).

Správní poplatek lze uhradit buď v hotovosti na pokladnách ČNB nebo bezhotovostně na účet ČNB (86-69193891/0710). Jako variabilní symbol slouží IČ žadatele. Poplatek nelze platit vylepením kolků.