Povolovací a schvalovací řízení – penzijní společnosti a fondy

Náležitosti a přílohy žádosti podle zákona č.  427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“)  jsou stanoveny vyhláškou č. 199/2020 Sb. (viz níže). Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska k některým ustanovením těchto předpisů jsou vymezeny dále uvedenými prováděcími právními předpisy a uveřejněnými úředními sděleními ČNB.

Podle § 77c odst. 1 a 2 a § 78c odst. 3 a 4 ZDPS jsou samostatný zprostředkovatel a vázaní zástupci povinni uhradit správní poplatek za prodloužení činnosti. ČNB uveřejnila způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 505 kB).

Upozorňujeme, že s účinností od 1. 4. 2020 byla přijata novela ZDPS (zákon č. 119/2020 Sb.), kterou došlo k oddělení oprávnění pro distribuci doplňkového penzijního spoření od oprávnění podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT) (viz Informace o připravené novele ZDPS, kterým bude oddělena distribuce doplňkového penzijního spoření, pdf, 162 kB).

Dne 11. května 2022 nabývá účinnosti zákon č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon se použije na činnost poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu a na dohled nad touto činností. Náležitosti žádostí a oznámení podle tohoto zákona jsou upraveny prováděcí vyhláškou č. 115/2022 Sb. (viz níže).

Právní předpisy upravující činnost penzijních společností, a účastnických a transformovaných fondů, samostatných zprostředkovatelů a vázaných zástupců

Vyhlášky

Tiskopisy žádostí

A. Penzijní společnost

 • Žádost podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (doc, 28 kB)
 • Doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti (doc, 22 kB)
 • Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) (docx, 37 kB), (pdf, 356 kB)
 • Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) (docx, 37 kB), (pdf, 363 kB)
  • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.

B. Samostatný zprostředkovatel

 • Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření (pdf, 162 kB)
 • Podmínky udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele stanoví § 77a ZDPS, podrobnosti náležitostí žádosti a povinné přílohy stanoví § 14 vyhlášky č. 199/2020 Sb.
 • Žádost lze podat pouze elektronicky, pro podání lze využít rovněž aplikaci REGIS
  • Žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (docx, 26 kB), (pdf, 269 kB)
  • Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) (docx, 37 kB), (pdf, 363 kB)
  • Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) (docx, 37 kB), (pdf, 356 kB)

   • K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (pdf, 144 kB), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.

 • prodloužení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)

C. Vázaný zástupce

 • Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření (pdf, 162 kB)
 • zápis do registru vázaných zástupců
  • příloha žádosti o zápis do registru vázaných zástupců (xlsm, 244 kB)
  • metodika pro vyplnění žádosti (pdf, 412 kB)
  • doporučení k podání žádosti o zápis do registru vázaných zástupců (pdf, 244 kB)
  • schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do registru vázaných zástupců (zip, 2 kB)
 • prodloužení oprávnění k činnosti vázaného zástupce (REGIS)
  • způsob zaplacení správního poplatku (pdf, 505 kB)
  • popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti (pdf, 1,4 MB)
  • příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti (xls, 152 kB)

D. Akreditovaná osoba

Úřední sdělení, metodické informace