Přehled právních předpisů a úředních sdělení České národní banky týkajících se bankovní problematiky, které se vztahují na pobočky zahraničních bank v režimu jednotné licence

(aktualizováno k 1. 1. 2019)

A/ Zákony

 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu ustanovení týkajících se poboček zahraničních bank s jednotnou licencí)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: Výše uvedený seznam je indikativní přehled hlavních právních předpisů a nelze vyloučit, že na činnost pobočky zahraniční banky v režimu jednotné licence bude použitelný i jiný, výše neuvedený právní předpis.

B/ Vybrané vyhlášky a úřední sdělení České národní banky

1. K likviditě a finančním trhům

 • vyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby minimálních rezerv
 • Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. listopadu 2018 k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 29. července 2011 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu

2. K platebnímu styku a k oběhu bankovek a mincí

 • vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
 • vyhláška č. 74/ 2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
 • vyhláška č. 14/2018 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 • vyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
 • vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 21. června 2018, o organizaci testování a dohledového testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí Českou národní bankou
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 8. ledna 2018 k hlášení bezpečnostních a provozních incidentů
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 8. ledna 2018 k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 21. prosince 2016 k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 27. února 2014 o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 30. května 2012 o poskytování informací o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí

3. Ke směnárenské činnosti

 • vyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 27. února 2014 o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou

4. K měnové a bankovní statistice

 • vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 11. ledna 2016 k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance

5. K Centrálnímu registru úvěrů

 • vyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
 • vyhláška č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů, ve znění pozdějších předpisů

6. K poskytování investičních služeb

 • vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
 • vyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
 • vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
 • vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 341/2012 Sb., o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů
 • úřední sdělení České národní banky, ze dne 17. ledna 2014, o podmínkách přípustnosti pobídek při distribuci některých produktů na finančním trhu

7. K opatřením proti praní špinavých peněz

 • vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 26. května 2009 k některým požadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Uznávané AML standardy

8. K ochraně spotřebitele a ke spotřebitelskému úvěru

 • vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
 • vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, opatřeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 18. srpna 2010 o agresivní obchodní praktice spočívající ve zpoplatňování reklamací spotřebitelů označených prodávajícími za neoprávněné

9. K centrální evidenci účtů

 • vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

10. K pojištění pohledávek z vkladů

 • vyhláška č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta