Vzájemné uznávání makroobezřetnostních opatření (reciprocita)

Na finančním trhu v jednotlivých zemích EU působí kromě domácích subjektů i subjekty zahraniční, a to zejména formou poboček či přímého přeshraničního poskytování služeb. Makroobezřetnostní opatření přijatá členským státem však nemusí být pro tyto zahraniční subjekty závazná. To může mít za důsledek oslabení účinnosti těchto opatření a vznik nerovných podmínek. Proto byl do pravidel pro provádění makroobezřetnostní politiky v EU včleněn institut reciprocity, jehož cílem je zajistit její maximální účinnost a konzistentnost. U některých opatření se zřejmými přeshraničními dopady stanovuje CRD IV povinnou reciprocitu, tedy automatické uplatnění příslušných opatření i v dalších členských zemích. Jedná se o opatření vztahující se k expozicím bank, například o proticyklickou kapitálovou rezervu. Opatření, u nichž CRD IV reciprocitu přímo nestanovuje, mohou další členské země zavádět v odůvodněných případech na principu dobrovolnosti.

Rámec dobrovolné reciprocity je založen na principu, že národní makroobezřetnostní orgán aktivující příslušné opatření požádá prostřednictvím Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) o jeho aplikaci i dalšími členskými zeměmi EU. Pokud ESRB dojde k závěru, že žádost je oprávněná, vydá doporučení k reciprocitě. Členské země doporučení ESRB přijmou nebo odůvodní jeho odmítnutí („ comply or explain“).

Níže budou průběžně uváděna makroobezřetnostní opatření zavedená v zemích EU, u kterých byla ČR doporučena reciprocita včetně stanoviska ČNB. Seznam všech opatření makroobezřetnostních autorit v EU a jejich případná reciprocita v členských zemích jsou uvedeny na webových stránkách ESRB.

Aktivní makroobezřetnostní opatření zavedená v zemích EU s žádostí o reciprokaci v ČR

Země Opatření Termín notifikace ESRB Stanovisko ČNB Odůvodnění
Belgie Aktivace čl. 133 CRD 18. 7. 2023 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Francie Aktivace čl. 458 CRR 3. 4. 2018 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Litva Aktivace čl. 133 CRD 16. 2. 2022 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Lucembursko Limit LTV 9. 11. 2020 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Německo Aktivace čl. 133 CRD 10. 3. 2022 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Nizozemsko Aktivace čl. 458 CRR 16. 2. 2022 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Norsko Rezerva ke krytí systémového rizika a aktivace čl. 458 CRR 16. 12. 2022 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Švédsko Aktivace čl. 458 CRR 12. 5. 2023 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
Švédsko Aktivace čl. 458 CRR 27. 6. 2018 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB

Neaktivní makroobezřetnostní opatření zavedená v zemích EU s žádostí o reciprokaci v ČR

Země Opatření Termín notifikace ESRB Stanovisko ČNB Odůvodnění Platnost do
Belgie Aktivace čl. 133 CRD 30. 3. 2022 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB 1. 4. 2024
Norsko Rezerva ke krytí systémového rizika a aktivace čl. 458 CRR 5. 11. 2020 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB 30. 12. 2022
Belgie Aktivace čl. 458 CRR 14. 3. 2018 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB 30. 4. 2022
Belgie Aktivace čl. 458 CRR 21. 1. 2016 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB 28. 5. 2017
Estonsko Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika 26. 4. 2016 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB 2. 6. 2020
Finsko Aktivace čl. 458 CRR 27. 6. 2017 Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB 31. 12. 2020