Makroobezřetostní opatření Estonsko

Estonská makroobezřetnostní autorita rozhodla v souladu s čl. 133 CRD o stanovení sazby rezervy ke krytí systémového rizika ve výši 1 % aplikované na domácí expozice platné pro všechny banky se sídlem v Estonsku s platností od 1. srpna 2016.

Česká národní banka toto opatření přímo nereciprokuje, nicméně nastavení sazby rezervy ke krytí systémového rizika v ČR obsahuje prvky reciprokace výše uvedeného opatření. Sazba rezervy ke krytí systémového rizika je v ČR stanovena ve výši alespoň 1 % pro pět systémově nejvýznamnějších bank, jejichž expozice přesahují 65 % celkových expozic bankovního sektoru. Daná sazba se vztahuje na všechny expozice, tedy včetně přeshraničních expozic vůči protistranám s umístěním v Estonsku. U těchto bank je tedy reciprocita estonského opatření nepřímá a je obsažena v nastavení rezervy ke krytí systémového rizika v ČR.

Expozice českého bankovního sektoru vůči Estonsku představují pouze 0,00002 % z celkových expozic a nelze je tedy považovat za materiální. Česká národní banka bude průběžně vyhodnocovat výši expozic domácích bank, kterým není stanovena sazba rezervy ke krytí systémového rizika ve výši alespoň 1 %, a je připravena své rozhodnutí v případě potřeby upravit.

V Praze dne 24. 8. 2016