Makroobezřetnostní opatření Švédsko

Švédské opatření, které se v souladu s čl. 458 odst. 2 písm. d) bodem vi) nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňuje na úvěrové instituce povolené ve Švédsku, které používají přístup IRB, spočívá v zavedení minimální úrovně expozicí vážené průměrné hodnoty rizikových vah pro portfolio retailových expozic zajištěných nemovitostmi vůči dlužníkům se sídlem nebo bydlištěm ve Švédsku ve výši 25 %, která se uplatňuje na jednotlivé úvěrové instituce.

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k velmi omezeným expozicím domácích bank vůči retailovým expozicím zajištěným nemovitostmi vůči dlužníkům se sídlem nebo bydlištěm ve Švédsku. Česká národní banka bude vývoj těchto expozic průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 9. 5. 2019