Metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků od roku 2018 (EBA20180101)

Dne 3. 11. 2017 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS metodika výkaznictví EBA20180101 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

V rámci finálního návrhu ITS EBA pro FINREP podle IFRS 9 (schváleného EK 29. 6. 2017, publikovaného v OJ 17. 8. 2017 jako Prováděcí nařízení (EU) 2017/1443) a finálního návrhu ITS EBA pro COREP a ostatní části JRR EBA (dosud neschváleno EK) a DPM metodiky EBA verze 2.7 pro data k 31. 3. 2018 dochází v metodice dohledového výkaznictví pro banky, DZ a OCP k následujícím změnám:

FINREP
Prakticky se jedná o novou implementaci celého FINREP podle IFRS 9. S využitím některých stávajících objektů jsou všechny datové oblasti přeprojektovány v novém prostředí s použitím nových parametrů, položek číselníků, nových informačních prvků atd. a to v celkovém rozsahu 81 datových oblastí na konsolidované úrovni (výkazy FIKIFE10 až FIKIFE90) a 46 datových oblastí na individuální úrovni (výkazy FISIFE10 až FISIFE50 a FISIFE90). V návaznosti na změnu struktur datových oblastí dochází ke změnám prakticky ve všech JVK a MVK kontrolách. Vzhledem k tomu, že jsou zcela přepracovány a přečíslovány instrukce EBA (příloha V ITS), jsou změněny také všechny definice použitých objektů. Dopad IFRS 9 se projevil zejména v použití účetních portfolií finančních aktiv a závazků na základě nové klasifikace a oceňování finančních nástrojů, přístupu ke znehodnocení, zajišťovacího účetnictví apod.

Pro vykazování FINREP na individuální úrovni budou výkazy (FISIFE10 až FISIFE50 a FISIFE90) použity poprvé pro data sestavená k 31. 1. 2018.

Upozornění: oproti předběžné metodice EBA20180101, publikované na webu ČNB dne 28. 8. 2017, byly provedeny změny oproti finálnímu návrhu ITS EBA, které byly zahrnuty do schváleného a publikovaného znění prováděcího nařízení ITS. Zejména se jedná o struktury v datových oblastech FIK/FIS 90_22 (vykřížkování), FIK 80_41 (vykřížkování sl. 1), FIK80_71 (vykřížkování), které byly promítnuty do příslušných kontrol. Dále byly z téhož důvodu upraveny některé odkazy v definicích informačních prvků.
V souladu s posledním výkladem EBA a deaktivováním VR v1076_m, v1079_m, v1082_m, v1085_m ve verzi VR z 11.9.2017, byly v MtS vypuštěny kontroly JVK 540, 555, 570 a 585 v datovém souboru FIKIFE40 mezi datovými oblastmi FIK40_51 a FIK40_91 a zároveň byly upraveny definice informačních prvků v souladu s původním zněním ITS, se kterým byly tyto VR v rozporu. Jedná se o definice u těchto IP:
FIN0402 - Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi
FIN0247 - Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi po splatnosti
…Patří sem úvěry (nebo část úvěru při více druzích zajištění), které jsou zajištěny nemovitostí (obytnou i obchodní),…
FIN0403 - Ostatní zajištěné úvěry
FIN0248 - Ostatní zajištěné úvěry po splatnosti
…Nezahrnují se části úvěrů úvěry zajištěné nemovitostmi vč. hypoték…

COREP
Zásadní změny v oblasti obezřetnostního reportingu se týkají nového bloku za expozice vůči vládám (GenGov) a operačního rizika (OPR), kde došlo k významnému rozšíření reportovacích požadavků aj. Další úpravy a rozšíření COREP se týkají zejména kapitálu (CA), kapitálového poměru skupiny (GS), úvěrového rizika (CR), sekuritizace (CR SEC), tržního rizika (MKR).

Detailní popis je zde:

CA:

 • CA 04 Doplňující ukazatele
  datová oblast COK/COS10_41: doplnění nových řádků 10 -12 (IP CAP0310- CAP0312)
  datová oblast COK/COS10_43: zrušení původního řádku 9 (IP CAP0278).
 • CA 05 Přechodná ustanovení 
  datová oblast COK/COS10_51: doplnění nových řádků 52,59 (IP CAP0300, CAP0302).

GS:

 • C 06 Kapitálový poměr skupiny
  datová oblast COK20_11: zrušení původního sloupce 47 (IP GSD0041).

CR:

 • 1 CR SA – rozpad podle zemí
  datová oblast COK30_81: přejmenování sl. 2 na Expozice, které selhaly (kvůli odlišení od expozic v selhání).
 • 2 CR IRB – rozpad podle zemí
  datová oblast COK/COS30_82: zrušení původního řádku 6 (P0135/074) a jeho nahrazení 2 novými řádky „P0135/078 - Expozice vůči podnikům – specializované úvěrování bez rozřazovacích kritérií“ a „P0135/097 - Expozice vůči podnikům – specializované úvěrování podle rozřazovacích kritérií“.
 • C12 Sekuritizace STA
  datová oblast COK/COS30_55: vykřížkování sloupce 2 Hodnota expozic odečtená z vlastního kapitálu.
 • C13 Sekuritizace IRB
  datová oblast COK/COS30_65: vykřížkování sloupce 2 Hodnota expozic odečtená z vlastního kapitálu.

OPR:

 • 01 Operační riziko
  datová oblast COK/COS60_31: rozsáhlé změny struktury zejména přidání údajů týkajících se úprav ztrát a výtěžků ze ztráty pro jednotlivé linie podnikání (např. podnikové finance: doplnění čtyř řádků IP OPR0077, OPR0078, OPR0079, OPR0111 a zrušení jednoho řádku; pro linie podnikání celkem doplnění osmi řádků IP OPR0104-109, OPR110, OPR120 a odstranění 1 řádku IP OPR0076, který je nahrazen 2 řádky).
 • 02 Velké ztrátové události podle linií podnikání a typů událostí v posledním roce
  datová oblast COK/COS60_33: nová dynamická datová oblast pro vykazování jednotlivých ztrátových událostí podle typu události.
  Doplnění definic k novým informačním prvkům a úpravy definic k relevantním původním informačním prvkům. Nastavení nových kontrol.

GenGov:

 • C33 Expozice vůči vládám podle zemí
  datová oblast COK/COS 30_71: nová datová oblast pro vykazování podle zemí, přístupu a kategorie expozic.
  datová oblast COK/COS 30_72: nová datová oblast pro vykazování podle zemí a zbytkové splatnosti. 
  Doplnění definic k novým informačním prvkům. Nastavení nových kontrol.

MKR:

 • C22 Měnové riziko STA
  datová oblast COK/COS50_51): doplnění nového řádků 3 (IP MKR0099).

Dochází rovněž ke změnám části názvů IP a položek parametrů.

 • Implementace technických změn a menších úprav stávajících výkazů a validation rulespodle návrhu EBA, které identifikovala EBA zejména na základě finálních odpovědi systému Q/A a které byly promítnuty do metodiky JRR EBA v2.7 pro data od 31. 3. 2018.

Metodika EBA20180101 - export struktur vybraných souborů z MtS-ISL-SUD-SDNS
Exportovány jsou soubory pro jednotlivé výkazy FINREP na konsolidované a individuální úrovni, COREP na konsolidované a individuální úrovni, AE (Asset Encumbrance/zatížená aktiva), LE (Large Exposures/velké expozice), LCR a NSFR (Liquidity Coverage Ratio/likvidita a Net Stable Funding Ratio/stabilní financování), LR (Leverage Ratio/pákový poměr), FP (Funding Plans/plány financování). Export neobsahuje struktury pro oblast AMM (Additional Monitoring Metrics/doplnkové monitorovací nástroje), které budou publikovány v druhé polovině ledna 2018.

Soubory ke stažení

 

Informace o změnách v dodatečných monitorovacích nástrojích pro likviditu (AMM) pro r. 2018

Kromě shora uvedených změn JRR EBA jsou navrženy EBA ještě změny ve výkazech AMM, taktéž s účinností pro data k 31. 3. 2018.

Z technických důvodů budou tyto změny obsahem metodiky EBA20180301, která bude vyprojektována až po zplatnění metodiky EBA20180101.

V rámci změn pro AMM bude provedeno několik úprav a upřesnění ve stávajících tabulkách podle dodatečného výkladu EBA na základě publikovaných finálních odpovědí Q/A.

Kromě toho budou vyprojektovány v MtS-ISL-SUD-SDNS nové datové oblasti v souvislosti s implementací nového výkazu EBA o smluvní splatnosti (Maturity Ladder template), v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 61/2015 (DA). Jedná se o rozsáhlý výkaz o smluvní splatnosti (130 řádků a 22 sloupců), za všechny měny celkem v CZK a separátně za významné měny (v denominované měně). Implementace v MtS-ISL-SUD-SDNS bude v rozsahu nejméně 16 nových datových oblastí jak na konsolidované, tak na individuální úrovni.

Zplatnění metodiky EBA20180301 je plánováno na polovinu ledna 2018.