Metodické a výkladové materiály

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Požadavky nařízení EMIR

Nařízení EMIR a jeho prováděcí předpisy stanoví mimo jiné požadavky na finanční i nefinanční instituce obchodující s mimoburzovními deriváty.

Dne 28. května 2019 byla v Úředním Věstníku EU publikována novela nařízení EMIR, tzv. EMIR Refit. Novelou jsou dotčeny některé povinnosti finančních i nefinančních protistran, viz dále.

Nařízení EMIR klade na protistrany obchodů s mimoburzovními (OTC) derivátovými smlouvami zejména tyto povinnosti:

 • Finanční instituce
  • Hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů
  • Zavést nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou clearovány přes ústřední protistranu
  • Sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv a v případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivát) informovat ČNB a ESMA
  • Informovat ČNB v případě, že nechce sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
  • Clearovat prostřednictvím ústřední protistrany ty deriváty, u nichž bude stanovena povinnost clearingu, pokud došlo k překročení stanovených prahů nebo pokud finanční instituce informovala ČNB, že nesleduje celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
 • Nefinanční instituce
  • Hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů, s výjimkou vnitroskupinových transakcí, pokud je alespoň jedna smluvní strana nefinanční smluvní stranou a pokud byla udělena výjimka ze strany ČNB
  • Zavést nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou vypořádávány přes ústřední protistranu
  • Sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv a v případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivát) informovat ČNB a ESMA
  • Informovat ČNB v případě, že nechce sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
  • Clearovat prostřednictvím ústřední protistrany ty deriváty, u nichž bude stanovena povinnost clearingu, pokud došlo k překročení stanovených prahů nebo pokud nefinanční instituce informovala ČNB, nesleduje celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
 • Časový harmonogram EMIR Refit
  • Nařízení EMIR Refit vstoupilo v platnost 28. května 2019, většina ustanovení nabývá účinnost uplynutím 20 dnů od publikace, tedy dne 17. června 2019

Informování ČNB

 • Finanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení překročení clearingových prahů dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že finanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Použije se jednotný ESMA formulář

  • oznámení počtu nepotvrzených transakcí (xlsx, 19 kB) dle čl. 12 odst. 4 nařízení EK č. 149/2013 a odpověď na často kladené dotazy (pdf, 92 kB)
  • oznámení o sporech mezi protistranami OTC derivátové smlouvy dle čl. 15 odst. 2 nařízení EK č. 149/213 (e-mailem)
 • Nefinanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení překročení clearingových prahů dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že nefinanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Použije se jednotný ESMA formulář

Formuláře ESMA

 • Finanční a nefinanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 4a a čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení o překročení clearingových prahů dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že nefinanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Blíže viz stránky ESMA
   Oznámení se zasílají na EMIR-notifications@esma.europa.eu

Odpovědi na dotazy

 • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.