Metodické a výkladové materiály

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Požadavky nařízení EMIR

Nařízení EMIR a jeho prováděcí předpisy stanoví mimo jiné požadavky na finanční i nefinanční instituce obchodující s mimoburzovními deriváty.

Dne 28. května 2019 byla v Úředním Věstníku EU publikována novela nařízení EMIR, tzv. EMIR Refit. Novelou jsou dotčeny některé povinnosti finančních i nefinančních protistran, viz dále.

Nařízení EMIR klade na protistrany obchodů s mimoburzovními (OTC) derivátovými smlouvami zejména tyto povinnosti:

 • Finanční instituce
  • Hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů
  • Zavést nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou clearovány přes ústřední protistranu
  • Sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv a v případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivát) informovat ČNB a ESMA
  • Informovat ČNB v případě, že nechce sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
  • Clearovat prostřednictvím ústřední protistrany ty deriváty, u nichž bude stanovena povinnost clearingu, pokud došlo k překročení stanovených prahů nebo pokud finanční instituce informovala ČNB, že nesleduje celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
 • Nefinanční instituce
  • Hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů, s výjimkou vnitroskupinových transakcí, pokud je alespoň jedna smluvní strana nefinanční smluvní stranou a pokud byla udělena výjimka ze strany ČNB
  • Zavést nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou vypořádávány přes ústřední protistranu
  • Sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv a v případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivát) informovat ČNB a ESMA
  • Informovat ČNB v případě, že nechce sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
  • Clearovat prostřednictvím ústřední protistrany ty deriváty, u nichž bude stanovena povinnost clearingu, pokud došlo k překročení stanovených prahů nebo pokud nefinanční instituce informovala ČNB, nesleduje celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
 • Časový harmonogram EMIR Refit
  • Nařízení EMIR Refit vstoupilo v platnost 28. května 2019, většina ustanovení nabývá účinnost uplynutím 20 dnů od publikace, tedy dne 17. června 2019

Informování ČNB

 • Finanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení překročení clearingových prahů dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že finanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Použije se jednotný ESMA formulář

  • oznámení počtu nepotvrzených transakcí (xlsx, 19 kB) dle čl. 12 odst. 4 nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení o sporech mezi protistranami OTC derivátové smlouvy dle čl. 15 odst. 2 nařízení EK č. 149/213 (e-mailem)
 • Nefinanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení překročení clearingových prahů dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že nefinanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Použije se jednotný ESMA formulář

Formuláře ESMA

 • Finanční a nefinanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 4a a čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení o překročení clearingových prahů dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že nefinanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Blíže viz stránky ESMA
   Oznámení se zasílají na EMIR-notifications@esma.europa.eu

Stanoviska a odpovědi na dotazy

 • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.
 • Otázky a odpovědi ČNB na často kladené dotazy (FAQ)
 • Otázky a odpovědi EK a EBA k regulaci finančního trhu (tzv. Single Rulebook Q&A) (externí odkaz, pouze anglicky) – k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, k nařízení (EU) 2017/2402 (SecReg), kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, k nařízení č. 648/2012 (EMIR) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, k nařízení (EU) č. 909/2014 (CSDR) o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, k nařízení (EU) 2015/847 (WTR) o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a k nařízení (EU) 2015/751 (IFR) o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD) o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (BRRD), kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/49 (DGSD) o systémech pojištění vkladů, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366  (PSD2) o platebních službách na vnitřním trhu, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (MCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady2008/48/ES (CCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru, ke směrnici (EU) 2015/849 (AMLD) Evropského parlamentu a Rady, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, ke směrnici 2014/92/EU (PAD) o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky, ke směrnici 2009/110/EC (EMD) o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, ke směrnici 2002/65/EC (DMD) o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a k prováděcím nařízením (RTS, ITS) a obecným pokynům EBA (GL