Sdělení ČNB k maržovým opatřením proti procykličnosti pro ústřední protistrany podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR)

(ESMA70-151-1496)

Dne 15. dubna 2019 uveřejnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) 1095/2010[1] ve spojení s čl. 41 nařízení EMIR[2] a  článků 10 a 28 RTS[3] k maržovým opatřením proti procykličnosti pro ústřední protistrany podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) (dále jen „Pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům, určeným podle článku 22 nařízení EMIR, vykonávajícím dohled nad ústředními protistranami, jimž bylo vydáno povolení podle článku 14 nařízení EMIR

Účelem Pokynů je zavést jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit společné, jednotné a konzistentní uplatňování článku 41 nařízení EMIR a článků 10 a 28 RTS v souvislosti s omezením procykličnosti marží ústředních protistran.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení ESMA musí subjekty, kterým jsou Pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito Pokyny řídily.

Pokyny se použijí od 3. prosince 2018.

ČNB oznámila, v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito Pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů 1 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí

[3] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na ústřední protistrany