Sdělení ČNB k řízení střetu zájmů ústředními protistranami

(ESMA70-151-1439)

Dne 5. dubna 2019 uveřejnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) 1095/2010[1] ve spojení s čl. 33 a nařízení EMIR[2] k řízení střetu zájmů ústředními protistranami (dále jen „Pokyny“).

Pokyny jsou určeny pro příslušné národní orgány dohledu vykonávající dohled nad ústředními protistranami.

Účelem Pokynů je zajistit společné, jednotné a konzistentní uplatňování čl. 33 EMIR a čl. 3, 5, 6 a 7 regulačních technických norem pro ústřední protistrany. Za účelem vypracování těchto obecných pokynů orgán ESMA rovněž přezkoumal předpisy vydané k jiným infrastrukturám finančních trhů, zejména k centrálním depozitářům, a aktuální pravidla, která byla zveřejněna ústředními protistranami.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení ESMA musí subjekty, kterým jsou Pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito Pokyny řídily.

Pokyny se použijí od 5. června 2019.

ČNB oznámila, v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito Pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů 1 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí