Sdělení ČNB k písemným dohodám mezi členy kolegií pro ústřední protistrany

(ESMA70-151-3431)

Dne 1. července 2021 uveřejnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) 1095/2010[1] ve spojení s čl. 18 a čl. 19 nařízení EMIR[2] a nařízení v přenesené pravomoci o kolegiích[3] k písemným dohodám mezi členy kolegií pro ústřední protistrany (dále jen „Pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům.

Účelem Pokynů je zavést jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem a zajistit společné, důsledné a jednotné uplatňování článků 18 a 19 nařízení EMIR a nařízení v přenesené pravomoci o kolegiích. Jejich cílem je zejména navrhnout standardní písemnou dohodu s cílem zajistit včasné zřízení kolegia pro ústřední protistrany a jeho hladké fungování. Standardní písemná dohoda zohledňuje změny nařízení EMIR, zejména jeho článků 18 a 19, a změny nařízení v přenesené pravomoci o kolegiích.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení ESMA musí subjekty, kterým jsou Pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito Pokyny řídily.

Pokyny se použijí od 1. července 2021.

ČNB oznámila, v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito Pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů 1 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních

protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí

[3] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 ze dne 28. května 2013 o kolegiích pro ústřední protistrany ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2145 ze dne 1. září 20205