Sdělení ČNB ohledně zajišťování cloudových služeb u externích poskytovatelů

(ESMA50-164-4285)

Dne 10. května 2021 uveřejnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) 1095/2010[1] ve spojení se směrnicí o správcích alternativních investičních fondů[2], nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013,  směrnicí o SKIPCP[3]; směrnicí Komise 2010/43/EU, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438, nařízením EMIR[4]; nařízením SFTR[5] nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013,  nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013,  nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/359,  směrnicí MiFID II[6],  nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/584, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, nařízením CSDR[7],nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, nařízením o ratingových agenturách[8], nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 449/2012, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,nařízením o referenčních hodnotách[9], a  nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646ohledně zajišťování cloudových služeb u externích poskytovatelů (dále jen „Pokyny“).

Pokyny jsou určeny pro příslušné orgány a pro i) správce alternativních investičních fondů a depozitáře alternativních investičních fondů, ii) subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), správcovské společnosti a depozitáře SKIPCP a investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost povolenou podle směrnice o SKIPCP, iii) ústřední protistrany, včetně ústředních protistran usazených v třetí zemi tier 2, které splňují příslušné požadavky nařízení EMIR, iv) registry obchodních údajů, v) investiční podniky a úvěrové instituce při provádění investičních služeb a činností, poskytovatele služeb hlášení údajů a organizátory trhu obchodních systémů, vi) centrální depozitáře cenných papírů, vii) ratingové agentury, viii) úložiště pro sekuritizace a ix)administrátory referenčních hodnot s kritickým významem.

Účelem Pokynů je zavést konzistentní, účinné a účelné postupy dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS) a zajistit společné, jednotné a důsledné uplatňování požadavků uvedených v oddíle 1.1 v části „Předmět“ tam, kde podniky využívají externích PCS.

Pokyny obsahují celkem 9 dílčích obecných pokynů.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení ESMA musí subjekty, kterým jsou Pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito Pokyny řídily.

Pokyny se použijí od 31. července 2021 na všechna ujednání o externím zajišťování cloudových služeb, která byla uzavřena, prodloužena nebo pozměněna k tomuto datu nebo později. Podniky by měly odpovídajícím způsobem přezkoumat a upravit stávající ujednání o externím zajišťování cloudových služeb, aby bylo zajištěno, že v nich tyto obecné pokyny budou zohledněny do 31. prosince 2022. Nebude-li přezkum ujednání o externím zajišťování cloudových služeb, které mají zásadní nebo důležité funkce, dokončen do 31. prosince 2022, měly by podniky o této skutečnosti informovat příslušné orgány, a to včetně opatření plánovaných za účelem dokončení přezkumu nebo případné strategie odstoupení.

ČNB oznámila, v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito Pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

[4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

[5] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

[6] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU

[7] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012

[8] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách

[9] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014