Archiv aktualit SDAT - 2021

zpět na aktuality

 • 22. 6. 2021 - na produkčním prostředí SDAT byly nastaveny povinné datové oblasti v metodikách EBA_COREP_3.0.1.0 a EBA_FINREP_3.0.1.0.
 • 21. 6. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 deaktivovány kontroly v2852_m a v2854_m.
 • 18. 6. 2021 - na produkčním prostředí byly nastaveny vykazovací povinnosti pro rámce EBA_COREP_3.0.1.0, EBA_FINREP_3.0.1.0 a EBA_MREL_3.0.1.0.
 • 18. 6. 2021 – na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo k formálnímu zplatnění metodik ANA20190601 a ANA20210601 vykazovacího rámce AnaCredit.
 • 14. 6. 2021 - na SDAT PROD byly publikovány metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.0 (EBA_COREP_3.0.1.0 , EBA_FINREP_3.0.1.0 , EBA_MREL_3.0.1.0, EBA_IMPRAC_3.0.1.0). Metodiky na SDAT PROD v sobě zahrnují aktualizace publikované EBA dne 3. 6. 2021 a 10. 6. 2021. Vykazovací povinnosti budou nastaveny v průběhu tohoto týdne. Informace k metodice 3.0.1.0 včetně metodické pomůcky "Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky" k dispozici na této stránce. Uvedené metodiky budou na SDAT TEST dostupné v aktualizované podobě dne 15. 6. 2021. Před jejich aktualizací na SDAT TEST budou vymazána doposud zaslaná data.
 • 3. 6. 2021 - byl aktualizován dokument Popis jazyka kontrol o novou funkci ADD_MONTHS.
 • 1. 6. 2021 - na stránku "Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ" byly přidány metodické informace k rámcům EBA_MREL a EBA_IMPRAC.
 • 28. 5. 2021 -  na testovacím prostředí SDAT pro vykazovací rámec AnaCredit a metodiku ANA20210601 byly publikovány všechny zbývající kontroly (MVK Outliers, dále 2 nové kontroly) a kontroly jsou k dispozici pro testování. Nyní jsou tedy publikovány všechny kontroly obou metodik AnaCredit. 
 • 25.5.2021 -Do metodik vytvořených podle taxonomie EBA 3.0 byla implementována poslední oprava uveřejněná EBA dne 27.4.2021. Metodiky jsou na prostředí SDAT TEST dokončeny. Na SDAT PROD budou nasazeny na začátku června 2021. Týká se těchto metodik: EBA_COREP_3.0.1.0 , EBA_FINREP_3.0.1.0 , EBA_MREL_3.0.1.0, EBA_IMPRAC_3.0.1.0 

  Zároveň budou na SDAT PROD nastaveny vykazovací povinnosti. Oproti nastavení na TESTU dojde k jejich upřesnění, resp. aktualizaci. Nově nebudou datové oblastí F20.01 - F20.07.1 (finrep9_ind_ifrs v3.0) požadovány po pobočkách zahraničních bank z EU. Detaily upraveného nastavení vykazovacích povinností viz také metodická pomůcka s přehledem vykazovacích povinností, která je umístěna na stránkách ČNB ZDE.

 • 25.5.2021 - Informace o zásadní změně související s přechodem výkazů TRAFIM10 a TRAFIM20 do SDAT k 30.5.2022. Bylo rozhodnuto, že výkazy TRAFIM10 a z důvodů konzistence i TRAFIM20, bude umožněno do SDAT zasílat pouze ve formátu ISO20022. Jiná forma vyplnění nebo zaslání výkazu nebude od okamžiku přechodu těchto výkazů do SDAT umožněna.
  Zdůvodnění: ESMA získala nově od ledna 2022 mandát pro přímý dohled nad subjekty typu ARMs a APAs. K tomu, aby mohla tento mandát plnit, došlo v MIFIR k úpravě příslušných ustanovení. V souvislosti s tím vznikla ČNB přímá povinnost, předávat do ESMA všechna transakční hlášení, která od vykazujících osob obdrží. ESMA požaduje data předávat v původní podobě obdržené od vykazujících osob, tj. všechny zaslané soubory v ISO20022 formátu, aby byla minimalizována manipulace s vykázanými daty. ČNB tedy může tyto nové legislativní povinnosti plnit pouze, pokud bude sbírat transakční hlášení ve formátu ISO20022.
  V souvislosti s touto změnou byl aktualizovaný dokument popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.
 • 21. 5. 2021 - na webových stránkách ČNB - AnaCredit v části věnované testování SDAT byl zveřejněn aktualizovaný seznam kontrol AnaCredit, které jsou k dispozici pro testování v obou metodikách SDAT. Do testování jsou nově zařazeny kontroly ze skupin MVK Algoritmické (neměnné atributy).
 • 21. 5. 2021 – na prostředích SDAT PROD a SDAT TEST byly dnes zplatněny metodiky: METVB20210601, DZ20210601, PLT20210601, KT20210601, POJ20210601 a FOFI20210601.
 • 17. 5. 2021 - v produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo koncem minulého týdne ke zplatnění metodiky POJ20210601 s platností od 1.6.2021. Úpravy se týkají zejména výkazu DOPOS26 "Činnost pojistníků nabízejících možnost stát se pojištěným", kde došlo k založení jednovýkazových kontrol a jedné mezivýkazové kontroly k výkazu DOPOS36 "Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu". Dále došlo k úpravám ve struktuře výkazu, např. u parametru P0219 Adresa sídla/bydliště je nyní možno vyplnit až 2048 znaků, v případě parametrů D0008 a D0010 došlo k výměně za ukazatele, u kterých není nastavena povinnost na vyplnění, a parametr P0817 Druh pojištění byl nastaven jako regulérní výraz.
  Do výkazu ROPOS 10 "Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky" byla vložena nová položka č. 30 "z toho odložená daňová pohledávka" spadající pod položku č. 29 "Ostatní pohledávky".
 • 12. 5. 2021 - je možné pokračovat v testování metodik AnaCredit v prostředí SDAT TEST. Informace k této další fázi testování jsou dostupné v dokumentu SDAT_AnaCredit_testování_příručka v1.3 v kapitole 3.2. Druhá fáze testování (2.).
 • 10. 5. 2021 - byl aktualizován dokument Popis jazyka kontrol - doplnění nových funkcí ADD_DAYS, FILTER_UNIQUE a DOM_CONTENT, úprava popisu funkcí COUNT a COUNTA.
 • 3. 5. 2021 - na prostředí SDAT TEST probíhá příprava pro druhou fázi testování vykazovacího rámce AnaCredit. V rámci této akce budou nejdříve smazána všechna dosud zaslaná testovací data a následně budou migrována všechna platná ze systému MtS. Po tuto dobu nebude možné zasílat data AnaCredit do SDAT TEST. Tento režim platí do odvolání, předpokládaná délka 1 týden. Ostatní vykazovací rámce je možné testovat.
 • 30. 4. 2021 - pro aktuality týkající se metodických změn byla založena samostatná stránka Změny v platných metodikách. Doporučujeme její přidání pro odběr e-mailových notifikací.
 • 29. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol v EBA taxonomiích 3.0.1.0, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 27. 4. 2021 - do dokumentu Popis jazyka kontrol byl doplněn popis funkcí REF_OSOBA_KOD a _ISBLANK.
 • 23. 4. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byla v metodice EIOPA_S2_2.5.0 upravena kontrola TV0-44.
 • 22. 4. 2021 - na prostředí SDAT PROD i TEST byla ve výkazu POSUFI10 (metodika PSU20180101.1) deaktivována kontrola JVK kód 15.
 • 20. 4. 2021 – na testovacím prostředí SDAT byly pro metodiky METVB20210601, DZ20210601FOFI20210601 vygenerovány pravidelné výskyty vycházející z platných vykazovacích povinností pro období 30. 6. 2021 až 31. 12. 2021. Původní možnost testování daných metodik prostřednictvím ad-hoc výskytů je stále možná (mimo stavy ke dni pravidelných výskytů).
 • 16. 4. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byly do metodik EIOPA 2.5.0 vráceny všechny kontroly s kódem TV0.
 • 16. 4. 2021 - na webových stránkách ČNB - AnaCredit v části věnované testování SDAT byl zveřejněn aktualizovaný seznam kontrol AnaCredit, které jsou k dispozici pro testování v obou metodikách SDAT. Do testování jsou nově zařazeny kontroly ze skupin MVK Completeness (úplnosti). Zároveň byl doplněn dokument technické specifikace popis kontrol o informaci týkající se použitých funkcí.
 • 15. 4. 2021 - na prostředí SDAT TEST jsou dostupné metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.0 fáze 1 i fáze 2, tj. EBA_COREP a EBA_FINREP a nově EBA_MREL. Detailnější informace na této stránce, kde je pro usnadnění náběhu vykazování nové metodiky EBA v3.0 zveřejněna i metodická pomůcka s přehledem vykazovacích povinností. Zároveň jsou vytvořeny vykazovací povinnosti, které odpovídají budoucí produkci kromě nastavení výjimek na úrovni datových oblastí, které na testu nemusí budoucí produkci přesně odpovídat.
 • 15. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol TV85 a TV67 oblasti EIOPA, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 9. 4. 2021 - Na testovacím prostředí u vykazovacího rámce AnaCredit v metodikách ANA20190601ANA20210601 proběhla úprava zápisu vybraných kontrol MVK (seznam kontrol – viz příloha). Změny byly těchto typů:
  • Část kontrol obsahovala úvodní deklaraci FILTER pro všechny vstupující DO – toto nyní zůstalo pouze pro DO v relativním období <>0, nebo v případech filtrace DO přes hodnoty údaje.
  • Některé kontroly obsahovaly v podmínce JOIN omezení přes hodnoty údajů - ve vhodných případech je nyní zapsáno do úvodního FILTER().
  • Do jazyka kontrol byla doplněna pragmu #SQL_TODATE(ana) která definuje chování funkce DATE – použito v případech, kdy hodnotou zdroje může být i jiná hodnota, než je datum – v tomto případě navrací null.
 • 6. 4. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA 2.5.0 změněny povinnosti datových oblastí výkazu aes v blocích aes_S.05.01.01, aes_S.23.02.01, aes_S.23.03.01, aes_S.23.04.01, aes_S.29.02.01, aes_S.29.03.01 a aes_S.29.04.01 na nepovinné. Upozorňujeme, že dané datové oblasti se nadále budou vykazovat dle relevantnosti.
 • 30. 3. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice PEF20200101 upraveny definice a doplněny poznámky pro datové oblasti výkazu DOPES31.
 • 26. 3. 2021 - na prostředí SDAT TEST byly nahrány metodiky FOFI20210601, METVB20210601, DZ20210601, které jsou nyní k dispozici pro testování. Zároveň byla dočasně odstraněna metodika EBA 3.0, která bude na SDAT TEST nahrána po transformaci nove verze taxonomie EBA 3.0 fáze 2, kterou EBA publikovala na svých stránkách.
 • 26. 3. 2021 - na produkčním prostředí byl pro výkaz DOPOS26 změněn datový typ ukazatele Předepsaného pojistného v metodice POJ20201201. Hodnotu nyní lze vykázat s 0 - 3 desetinnými místy.
 • 22. 3. 2021 - na webových stránkách ČNB - AnaCredit v části věnované testování SDAT byl zveřejněn aktualizovaný seznam kontrol AnaCredit, které jsou k dispozici pro testování v obou metodikách SDAT. Do testování jsou nově zařazeny kontroly ze skupin MVK standardní, MVK RIAD. Zároveň byl doplněn dokument popis kontrol o informaci týkající se funkcí pracujících s registrem RIAD.
 • 15. 3. 2021 - ve výkazu BLSIFE10 (vykazovací rámec SUI) byl u datových oblastí obsahujících komentář (BLS10_02, BLS10_03, BLS10_05, BLS10_09, BLS10_10, BLS10_11, BLS10_12, BLS10_14, BLS10_15, BLS10_19, BLS10_23) upraven datový typ ukazatele "BLS0006 - Dodatečný komentář" na "an_2048". Změna byla provedena na TEST i PROD prostředí SDAT.
 • 10. 3. 2021 - v souvislosti s problematikou Brexit jsme v číselníku BA0025 upravili názvy vybraných součtových položek a názvy vybraných domén. Obsah domén se neměnil. Změna názvu u domén byla provedena přes nové verze domén, což dále vedlo k novým verzím datových oblastí (používající danou doménu), potažmo výkazů.
  Nová verze domén se také dotkla sdílených datových oblastí (DIS60_02, DIS60_04, DIS60_05, PLI10_03, PLI10_08, PLI10_09, PLI10_10, PLI10_06), s metodickou platností od 1. 6. 2021 tak musí být otevřeny ještě metodiky oblasti KT (KT20210601), PLT (PLT20210601) a POJ (POJ20210601). Pro případné další věcné změny/úpravy v daných metodikách prosím kontaktujte KT: kt.stat@cnb.cz, POJ: Pojistovny@cnb.cz.
 • 9. 3. 2021 – na PRODUKČNÍM a TESTOVACÍM prostředí byla v souvislosti s novou kategorizací datových oblastí EBA upravena Povinnost datových oblastí v Blocích výkazů fp_con a fp_ind. Následující datové oblasti byly nově nastaveny jako povinné: P_01.01, P_01.02, P_02.01, P_02.04, P_02.05 a P_05.00. Úpravy byly provedeny tak, aby reporting k 31.12.2020 měl uvedené datové oblasti jako povinné.
 • 2. 3. 2021 - na produkčním prostředí byla snížena závažnost kontrol 415 a 420 výkazů FISIFE40 a FIKIFE40 v metodikách EBA 20181201.1, EBA 20190301.1 a EBA 20190701.1 na Varování.
 • 16. 2. 2021 - aplikace SDAT nově nabízí odběr provozních informací prostřednictvím RSS kanálu. Poznámka ke způsobu publikování informací: Metodické a organizační informace jsou primárně publikovány na hlavní (této) stránce SDAT na webu ČNB formou aktualit. Na této stránce si lze přihlásit odběr notifikací změny obsahu. Nový RSS kanál bude sloužit k oznamování provozních informací jako jsou odstávky systému, upozornění na krátkodobé nefunkčnosti částí systému apod.
 • 16. 2. 2021 - byla aktualizována dokumentace pro specifické případy vykazování - doplněny informace k používání technického parametru T0023 (kapitola 6).
 • 11. 2. 2021 - v prostředí SDAT TEST jsou dostupné metodiky vycházející z taxonomie EBA 3.0, tj. EBA_COREP a EBA_FINREP. Detailnější informace na této stránce. Zároveň byly vytvořeny vykazovací povinnosti, které odpovídají budoucí produkci. Z nich byly vygenerovány výskyty pro testování pro období 30.06.2021 až 29.06.2022.
 • 9. 2. 2021 - na produkční prostředí SDAT byla nasazena nová verze aplikace 1.83.10. V souvislosti s testováním AnaCredit byl aktualizován dokument technické specifikace Popis jazyka kontrol (doplněna funkce CONS_HIST a speciální funkce pro AnaCredit).
 • 3. 2. 2021 - na prostředích SDAT PROD i TEST byla ve vykazovacím rámci Fondy v metodice FOFI20201201 provedena aktualizace mezivýkazové kontroly ROFOS37_ROFOS36 - krok 10.
 • 28. 1. 2021 - na webových stránkách ČNB - AnaCredit v části věnované testování SDAT byl zveřejněn seznam kontrol AnaCredit, které budou k dispozici pro testování v obou metodikách SDAT od 2. 2. 2021. Přehled kontrol bude nadále aktualizován v závislosti na rozšiřování okruhu kontrol dostupných pro otestování. O aktualizacích Vás budeme informovat. Současné jednovýkazové kontroly (JVK) na příznaky řádků (atribut ANA0108; kontroly CD0010, CD0020, CD0040, CD0050, CD0060) jsou v metodikách SDAT formálními a formátovými kontrolami, tj. jejich JVK varianty v metodice nejsou aktivní.
 • 27. 1. 2021 - na produkčním prostředí byla snížena závažnost kontrol 110 a 115 výkazu ROFOS33 v metodice FOFI20201201 na Potvrzení a bylo u nich upraveno chybové hlášení.
 • 27. 1. 2021 - od 2. února 2021 bude možné v testovacím prostředí SDAT zahájit testování metodik ANA20190601 a ANA20210601. Bližší informace k metodikám i k testování naleznete v dokumentu Vykazování AnaCredit systémem SDAT – testování, který je dostupný na webových stránkách ČNB – AnaCredit.
 • 26. 1. 2021 - v nové verzi 1.83.9 nasazené na prostředí TEST byla aktualizována XSD pro webové služby - doplněn element Povinnost datové oblasti (soubor ObjektyTypy.xsd) označující povinnost zaslání datové oblasti ve Vstupní zprávě.
 • 14. 1. 2021 - ve výkazu pojišťoven DOPOS26 došlo v metodice POJ20201201 ke změně názvu a obsahu parametru P0153 na IČ/datum narození. Identifikace fyzické osoby, která nemá přidělený IČ, se nově provede prostřednictvím data narození (dříve RČ) a ve tvaru DD.MM.YYYY.
 • 13. 1. 2021 - byly provedeny opravy kontrol typu TV* v oblasti EIOPA (chybný zápis a pořadí argumentů funkce DATE()), viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 7. 1. 2021 - byly provedeny opravy kontrol typu TV* v oblasti EIOPA, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 4. 1. 2021 - byla deaktivována kontrola 115 u výkazu JISIFE51 od metodiky MKT20180103. Kontrola se tak nebude provádět. Změna platí pro prostředí PROD i TEST.

zpět na aktuality