Přehled všech opatření ČNB souvisejících s koronavirovou krizí na jednom místě

ČNB podniká kroky na podporu ekonomiky zasažené epidemií koronaviru. Na speciální podstránce si přehledně zobrazte vše, co vás v souvislosti s koronavirem a ČNB může zajímat. 

ČNB očekává, že v důsledku koronavirové nákazy a s ní spojených opatření dojde k silné recesi, ve které česká ekonomika setrvá po celý zbytek letošního roku.

Bankovní rada ČNB 16. března 2020 na mimořádném měnovém jednání jednomyslně rozhodla o opatřeních na zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. 

Následovaly další kroky ČNB schválené 26. března 2020.

ČNB ve dvou krocích snížila všechny základní úrokové sazby. Nejprve 16. března 2020 o 0,5 procentního bodu, poté 26. března 2020 o dalších 0,75 procentního bodu.  Dvoutýdenní repo sazba klesla na 1,00 %, lombardní sazba na 2,00 % a diskontní sazba na 0,05 %

ČNB je připravena dále snížit úrokové sazby a přijmout opatření k řešení případných likviditních problémů v českém finančním sektoru, pokud si to ekonomický vývoj vyžádá.

ČNB je také připravena reagovat na případné nadměrné výkyvy kurzu koruny svými nástroji, a to v souladu s režimem řízeného plování měnového kurzu.

ČNB očekává, že v důsledku koronavirové nákazy dojde k útlumu ekonomické aktivity, který se s vysokou pravděpodobností nepříznivě promítne do kvality úvěrových portfolií bank.

ČNB umožnila bankám odložit splátky úvěrů v případě dočasného výpadků příjmů klienta v důsledku koronavirové nákazy či preventivních opatření.

ČNB snížila proticyklickou kapitálovou rezervu pro úvěry bank umístěné v České republice s platností od 1. dubna 2020 z dosavadní úrovně 1,75 % na 1 %. Toto rozhodnutí znamená, že banky budou pro poskytnutí každého úvěru do domácí ekonomiky potřebovat méně kapitálu. Rozšíří se jim tak prostor pro úvěrování firem, podnikatelů a občanů zasažených dopady koronavirové pandemie. Pokud to bude nezbytné, ČNB tuto proticyklickou kapitálovou rezervu uvolní zcela. 

ČNB vyzvala banky, pojišťovny a penzijní společnosti, aby se zdržely výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit jejich kapitálovou odolnost.

Postupné uvolňování proticyklické kapitálové rezervy v kombinaci s odkladem výplaty dividend by mělo pomoci zvyšovat schopnost bank financovat reálnou ekonomiku.

ČNB preventivně zvýšila týdenní počet měnových operací k dodávání likvidity bankám. Dodávací repo operace jsou nově vyhlašovány třikrát týdně (v pondělí, středu, pátek) namísto původní frekvence jednou týdně. Objednávky bank v rámci těchto dodávacích repo operací budou uspokojovány v plné výši za fixní sazbu ve výši 2T repo sazby, tedy s nulovou přirážkou.

Připraven je návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. úvěrové moratorium), který by měl umožnit rychlý a jednoduchý odklad splátek. Jakmile dlužník oznámí poskytovateli úvěru svůj zájem o využití moratoria, protože byl ekonomicky negativně zasažen pandemií COVID-19, měl by mít možnost na 3 nebo 6 měsíců přestat svou  půjčku splácet.  Zákon schválila 1. dubna 2020 Vláda ČR a postoupila jej k projednání do poslanecké sněmovny. Po schválení Parlamentem ČR a nabytí účinnosti bude moratorium závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Splátky by mělo být možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží.

ČNB od 1. 4. 2020  zmírnila doporučení pro posuzování nových hypoték. Limit LTV (výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti) se zvedl na 90 % (z 80 %), takže žadatel může mít našetřeno méně finančních prostředků na pořízení bydlení. Od stejného data se rozvolnil limit ukazatele DSTI (poměr celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr) na 50 % (ze 45 %), čímž se snížila nezbytná výše příjmu potřebná na obsluhu konkrétního dluhu. Z Doporučení ČNB vůči bankám byla vypuštěna povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce budou tento ukazatel nadále pouze sledovat.

ČNB umožnila bankám odložit splátky úvěrů v případě dočasného výpadků příjmů klienta v důsledku koronavirové nákazy či preventivních opatření. Banky tak dle ČNB mají už dnes dostatečnou flexibilitu, jak klientům postiženým výpadkem poptávky či neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožnit odklad splátek. Týká se to všech typů úvěrů, tedy jak drobných klientů, tak především firemních klientů s cílem zabránit případným přelivům negativních dopadů mezi sektory. 

Banky budou individuálně pracovat s jednotlivými klienty a zjišťovat důvody jejich platebních obtíží, aby přiměřeně tomu upravily splátkové kalendáře jejich úvěrů. To platí za předpokladu, že klientovy potíže jsou pouze dočasné a že nedošlo k fundamentálnímu ohrožení klienta úvěr splácet v budoucnu.

Nyní záleží na individuálním přístupu bank, jak klientům postiženým výpadkem poptávky či neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožní odklad splátek. Jedná se čistě o jejich obchodní rozhodnutí.

Pro informaci o odložení splátek kontaktujte svou banku. Ze strany ČNB není možné určit jednotný návod, jak by banky měly postupovat, a to kvůli různorodosti systémů a přístupů jednotlivých bank. 

Připraven je návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. úvěrové moratorium), který by měl umožnit rychlý a jednoduchý odklad splátek. Jakmile dlužník oznámí poskytovateli úvěru svůj zájem o využití moratoria, protože byl ekonomicky negativně zasažen pandemií COVID-19, měl by mít možnost na 3 nebo 6 měsíců přestat svou  půjčku splácet.  Zákon schválila 1. dubna 2020 Vláda ČR a postoupila jej k projednání do poslanecké sněmovny. Po schválení Parlamentem ČR a nabytí účinnosti bude moratorium závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Splátky by mělo být možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží.

ČNB od 1. 4. 2020  zmírnila doporučení pro posuzování nových hypoték. Limit LTV (výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti) se zvedl na 90 % (z 80 %), takže žadatel může mít našetřeno méně finančních prostředků na pořízení bydlení. Od stejného data se rozvolnil limit ukazatele DSTI (poměr celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr) na 50 % (ze 45 %), čímž se snížila nezbytná výše příjmu potřebná na obsluhu konkrétního dluhu. Z Doporučení ČNB vůči bankám byla vypuštěna povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce budou tento ukazatel nadále pouze sledovat.

ČNB ve shodě s evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) doporučuje emitentům cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu následující:

  • Informační povinnosti – emitenti by měli co nejdříve je to možné informovat trh o jakékoliv významné informaci týkající se konkrétního dopadu COVID-19 na jejich podstatu, finanční situaci, podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta, případně jeho konsolidačního celku.
  • Finanční reportování – emitenti by měli být transparentní ve vztahu k současným i možným budoucím dopadům COVID-19 na jejich finanční údaje.
  • Uveřejnění výroční zprávy za rok 2019 – ČNB s ohledem na aktuální situaci a v souladu s doporučením ESMA prohlašuje, že pro případ (konsolidovaných) výročních zpráv, jejichž rozvahový den končí 31. 12. 2019 a později (ne později než 1. 4. 2020), bude akceptovat zaslání a uveřejnění zprávy v období 2 měsíců po termínu stanoveném v § 118 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Více informací na stránkách dohledu a regulace a v dokumentu Informace pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v souvislosti s epidemií COVID-19.

ČNB v této chvíli neprovádí a ani neplánuje žádná speciální opatření v oblasti nakládání s hotovostními penězi, resp. jejich desinfekci. ČNB zpracovává bankovky a mince standardním způsobem jako jiné centrální banky. Ani samotná WHO nikdy nevydala varování týkající se přenosu koronaviru bankovkami.

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu stejně jako jiná respirační onemocnění, nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin, maximálně několik dní podle typu povrchu. Zpracování bankovek a mincí v ČNB je však delší, trvá v řádu dní. Distribuce potenciálně infikovaného oběživa směrem z ČNB je tedy z logiky věci vyloučena, protože virus nepřežije po tak dlouhou dobu, kdy bankovky a mince čekají v ČNB na návrat do oběhu.

Účinná desinfekce bankovek je vzhledem k jejich množství v oběhu (téměř 500 milionů kusů bankovek a více než 2 miliardy kusů mincí) a množství účastníků peněžního oběhu neproveditelná. Obecně tedy platí, že je nezbytné dodržovat zvýšenou hygienu při manipulaci s bankovkami, o čemž je již veřejnost poučena.

Rakouská centrální banka vydala prohlášení (externí odkaz, německy), ve kterém upozorňuje, že mince a bankovky nepředstavují zvýšené riziko nákazy koronavirem. "Jak koronaviry (SARS-CoV-2), tak chřipkové viry jsou kapénkové infekce, a proto předměty, jako jsou bankovky a mince, nepředstavují zvýšené riziko infekce. Neexistují důkazy o tom, že by mohly být koronové nebo chřipkové viry přenášeny prostřednictvím bankovek. Pravděpodobnost infekce hotovostí je menší, než u jiných předmětů, u kterých je i tak riziko přenosu nízké."

Platba kartou, nejlépe bezkontaktní, je jednou z možností, jak snížit riziko nákazy koronavirem. Banky nyní zvažují možnost zvýšení limitu pro bezkontaktní platby kartou ze současných 500 Kč. ČNB o limitech pro bezkontaktní platby nerozhoduje. Konkrétní informace vám sdělí Vaše banka.

Vstup do budov ČNB je značně omezen. Až do odvolání jsou v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření nákazy koronavirem zrušeny pokladní hodiny pro veřejnost. 

Služby pro klienty ČNB - osoby, kterým vede ČNB účet - zůstávají beze změn.

Možná je pouze korespondenční výměna hotovosti na adrese ústředí ČNB nebo některého z mimopražských pracovišť ČNB v Brně Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni a Ústí nad Labem.

Až do odvolání jsou také uzavřeny odborná knihovna, archiv a expozice ČNB Lidé a peníze v Praze a v Brně pro veřejnost.