Přehled všech opatření ČNB souvisejících s koronavirovou krizí na jednom místě

Přehled rozhodnutí České národní banky přijatých na podporu ekonomiky na jaře 2020 během první vlny pandemie nemoci COVID-19. Tato podstránka již není aktualizována. Platné nastavení makroekonomických sazeb a ukazatelů nebo aktuální znění opatření najdete v příslušných sekcích webu ČNB.

ČNB očekává, že v důsledku koronavirové nákazy a s ní spojených opatření dojde k silné recesi, ve které česká ekonomika setrvá po celý zbytek letošního roku.

Bankovní rada ČNB 16. března 2020 na mimořádném měnovém jednání jednomyslně rozhodla o opatřeních na zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti.

Následovaly další kroky ČNB schválené 26. března 2020 a 7. května 2020.

ČNB ve třech krocích postupně snížila všechny základní úrokové sazby. Klíčová dvoutýdenní repo sazba klesla nejprve 16. března 2020 o 0,5 procentního bodu, poté 26. března 2020 o 0,75 procentního bodu a 7. května o dalších 0,75 procenta. Dvoutýdenní repo sazba je nyní nastavena na úrovni 0,25 %, lombardní sazba na 1,00 % a diskontní sazba na 0,05 %.

ČNB očekává, že v důsledku koronavirové nákazy dojde k útlumu ekonomické aktivity, který se s vysokou pravděpodobností nepříznivě promítne do kvality úvěrových portfolií bank.

ČNB umožnila bankám odložit splátky úvěrů v případě dočasného výpadků příjmů klienta v důsledku koronavirové nákazy či preventivních opatření.

ČNB snížila proticyklickou kapitálovou rezervu pro úvěry bank umístěné v České republice s platností od 1. dubna 2020 z dosavadní úrovně 1,75 % na 1 %. Toto rozhodnutí znamená, že banky budou pro poskytnutí každého úvěru do domácí ekonomiky potřebovat méně kapitálu. Rozšíří se jim tak prostor pro úvěrování firem, podnikatelů a občanů zasažených dopady koronavirové pandemie. Pokud to bude nezbytné, ČNB tuto proticyklickou kapitálovou rezervu uvolní zcela. 

ČNB vyzvala banky, aby se zdržely výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit jejich kapitálovou odolnost.

Postupné uvolňování proticyklické kapitálové rezervy v kombinaci s odkladem výplaty dividend by mělo pomoci zvyšovat schopnost bank financovat reálnou ekonomiku.

ČNB preventivně zvýšila týdenní počet měnových operací k dodávání likvidity bankám. Dodávací repo operace jsou nově vyhlašovány třikrát týdně (v pondělí, středu, pátek) namísto původní frekvence jednou týdně. Objednávky bank v rámci těchto dodávacích repo operací budou uspokojovány v plné výši za fixní sazbu ve výši 2T repo sazby, tedy s nulovou přirážkou. Později u těchto operací rozšířila spektrum přijímaného zajištění, tedy aktiv, která mohou být brána od úvěrových institucí do zástavy výměnou za poskytnutou likviditu.

Klienti bank mají možnost odložit si splátky svých úvěrů  o 3 nebo 6 měsíců podle zákona 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. úvěrové moratorium). Moratorium je závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Splátky je možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží.

ČNB od 1. 4. 2020 zmírnila doporučení pro posuzování nových hypoték. Limit LTV (výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti) se zvedl na 90 % (z 80 %), takže žadatel může mít našetřeno méně finančních prostředků na pořízení bydlení. Od stejného data se rozvolnil limit ukazatele DSTI (poměr celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr) na 50 % (ze 45 %), čímž se snížila nezbytná výše příjmu potřebná na obsluhu konkrétního dluhu. Z Doporučení ČNB vůči bankám byla vypuštěna povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce budou tento ukazatel nadále pouze sledovat.

V návaznosti na vývoj situace a na sdělení Evropského orgánu pro bankovnictví z 31. března 2020 k výkaznictví a uveřejňování informací s ohledem na dopady pandemie COVID-19 mají společnosti úlevy v oblasti uveřejňování informací podle nařízení (EU) č. 575/2013 a vyhlášky č. 163/2014 Sb. Více v uvedeném odkazu.

Pojišťovnictví a penzijní společnosti

 • ČNB s ohledem na aktuální situaci informuje o své připravenosti poskytnout tuzemským pojišťovnám, zajišťovnám a penzijním společnostem (dále jen „dohlíženým subjektům“) určitou míru flexibility při plnění informační povinnosti spočívající v předložení a uveřejnění výroční zprávy za rok 2019 (včetně konsolidované) tak, že tuto povinnost je možné splnit nejpozději do 30. června 2020. Současně však ČNB očekává, že přes výše uvedenou možnost, dohlížené subjekty a jejich auditoři vyvinou dostatečné úsilí k tomu, aby ke splnění této povinnosti došlo v řádném termínu. Pokud přesto nebude možné předložení a uveřejnění výroční zprávy v zákonném termínu, je dohlížený subjekt povinen o této skutečnosti ČNB včas informovat spolu s uvedením důvodů a předpokládaného termínu splnění této povinnosti. Tato informace musí být rovněž uveřejněna způsobem, kterým se běžně uveřejňují informační povinnosti. Výroční zprávu společně se schválenou účetní závěrkou je pak dohlížený subjekt povinen předložit ČNB a uveřejnit, co nejdříve to bude možné. ČNB tak zastává stejný názor, jaký publikovala dne 27. března 2020 ESMA ve vztahu k informačním povinnostem kotovaných emitentů a EBA dne 31. března 2020 ve vztahu k regulovaným osobám a je připravena aplikovat srovnatelný přístup také vůči dohlíženým tuzemským pojišťovnám, zajišťovnám a penzijním společnostem.
 • ČNB vyzvala pojišťovny a penzijní společnosti, aby se zdržely výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit jejich kapitálovou odolnost. Podpořila také vydání stanoviska EIOPA k otázce dividend a další distribuce zdrojů.  Cílem je, aby pojišťovny a zajišťovny kvůli současné situaci dočasně pozastavily vyplácení dividend a neprováděly zpětné odkupy akcií za účelem odměňování jejich držitelů. Tento přístup by měl být aplikován i na pojišťovací skupiny na konsolidované úrovni. EIOPA dále očekává, že pojišťovny a zajišťovny posoudí svůj přístup k odměňování, zda je dostatečně konzervativní, obezřetný a odráží současnou situaci. V případě, že pojišťovna nebo zajišťovna bude považovat vyplacení dividend či velkých částek odměn za nezbytné z právních důvodů, měla by ČNB předem informovat a vysvětlit důvody. Toto stanovisko navazuje na předchozí obecnější stanovisko EIOPA  k dopadu COVID 19, podle něhož by pojišťovny a zajišťovny měly podniknout nezbytné kroky k pokračování své činnosti, zajištění své solventnostní a kapitálové pozice a ochraně spotřebitele.
 • ČNB podpořila doporučení EIOPA týkající se posunu termínů pro některé výkazy a zveřejňované informace pojišťoven a zajišťoven. V rámci toho lze akceptovat osmitýdenní zpoždění výkazů za rok 2019. Výjimkou jsou např. roční výkazy s informacemi o rozvaze, kapitálu nebo výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, u nichž by vzhledem k jejich významu lze akceptovat pouze dvoutýdenní zpoždění. Osmitýdenní zpoždění ČNB akceptuje také v případě tzv. pravidelné zprávy orgánům dohledu.  Pokud jde o výkazy pojišťoven a zajišťoven za první čtvrtletí 2020, doporučuje se akceptovat týdenní zpoždění. Výjimkou je čtvrtletní výkaz s informacemi o derivátových obchodech, u něhož se doporučuje čtyřtýdenní odklad termínu. Dále se doporučuje osmitýdenní odklad termínu pro zveřejnění zprávy o solventnosti a finanční situaci za rok 2019, s výjimkou některých významných informací (např. o rozvaze, kapitálu nebo výpočtu solventnostního kapitálového požadavku), které by měly být publikovány nejvýše s dvoutýdenním zpožděním.
 • ČNB také podpořila, že EIOPA kvůli současné situaci posouvá termíny pro vyjádření v rámci probíhajících konzultací.
 • ČNB připravila z preventivních důvodů nástroj na dodávání likvidity některým nebankovním subjektům, které jsou držiteli licence vydané ČNB. Tyto instituce budou mít nově možnost získat likvidní prostředky formou krátkodobého úvěru od ČNB.

Družstevní záložny

Kapitálový trh

 • ČNB akceptuje, pokud povinné osoby na kapitálovém trhu (které nejsou kotovaným emitentem, pro ty viz samostatné doporučení) a které by měly zaslat výroční zprávu do konce dubna, zašlou a uveřejní výroční zprávy do 30. června 2020, za podmínky informování ČNB o předpokládaném prodlení a jeho důvodech. 
 • ČNB podpořila veřejné prohlášení ESMA k objasnění otázek souvisejících se zveřejňováním údajů o kvalitě provádění obchodů podle nařízení Komise č. 2017/575 (RTS 27) a zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky podle nařízení Komise č. 2017/576 (RTS 28). Místa provádění pokynů zveřejní údaje za 4Q 2019 podle RTS 27, které mají být zveřejněny do 31. března 2020, jakmile to bude rozumně proveditelné po tomto datu, nejpozději však do následujícího termínu pro zveřejnění informací (tj. do 30. června 2020); Obchodníci s cennými papíry zveřejní údaje za rok 2019 podle RTS 28, které mají být zveřejněny do 30. dubna 2020, nejpozději do 30. června 2020.
 • ČNB podpořila veřejné prohlášení ESMA k objasnění otázek týkajících se reportingu podle nařízení Komise 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití. Povinné osoby, které by jinak měly povinnost reportingu k 13. dubnu 2020, tak mohou učinit až od 13. července 2020.
 • V návaznosti na vývoj situace a na sdělení Evropského orgánu pro bankovnictví z 31. března 2020 k výkaznictví a uveřejňování informací s ohledem na dopady pandemie COVID-19 mají společnosti úlevy v oblasti uveřejňování informací podle nařízení (EU) č. 575/2013 a vyhlášky č. 163/2014 Sb. Více v uvedeném odkazu.

ČNB umožnila bankám odložit splátky úvěrů v případě dočasného výpadků příjmů klienta v důsledku koronavirové nákazy či preventivních opatření. Banky tak dle ČNB mají už dnes dostatečnou flexibilitu, jak klientům postiženým výpadkem poptávky či neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožnit odklad splátek. Týká se to všech typů úvěrů, tedy jak drobných klientů, tak především firemních klientů s cílem zabránit případným přelivům negativních dopadů mezi sektory.

Banky budou individuálně pracovat s jednotlivými klienty a zjišťovat důvody jejich platebních obtíží, aby přiměřeně tomu upravily splátkové kalendáře jejich úvěrů. To platí za předpokladu, že klientovy potíže jsou pouze dočasné a že nedošlo k fundamentálnímu ohrožení klienta úvěr splácet v budoucnu.

Nyní záleží na individuálním přístupu bank, jak klientům postiženým výpadkem poptávky či neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožní odklad splátek. Jedná se čistě o jejich obchodní rozhodnutí.

Pro informaci o odložení splátek kontaktujte svou banku. Ze strany ČNB není možné určit jednotný návod, jak by banky měly postupovat, a to kvůli různorodosti systémů a přístupů jednotlivých bank.

Klienti bank mají možnost odložit si splátky svých úvěrů  o 3 nebo 6 měsíců podle zákona 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. úvěrové moratorium). Moratorium je závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Splátky je možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží.

ČNB od 1. 4. 2020 zmírnila doporučení pro posuzování nových hypoték. Limit LTV (výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti) se zvedl na 90 % (z 80 %), takže žadatel může mít našetřeno méně finančních prostředků na pořízení bydlení. Od stejného data se rozvolnil limit ukazatele DSTI (poměr celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr) na 50 % (ze 45 %), čímž se snížila nezbytná výše příjmu potřebná na obsluhu konkrétního dluhu. Z Doporučení ČNB vůči bankám byla vypuštěna povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce budou tento ukazatel nadále pouze sledovat.

ČNB ve shodě s evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) doporučuje emitentům cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu následující:

 • Informační povinnosti – emitenti by měli co nejdříve je to možné informovat trh o jakékoliv významné informaci týkající se konkrétního dopadu COVID-19 na jejich podstatu, finanční situaci, podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta, případně jeho konsolidačního celku.
 • Finanční reportování – emitenti by měli být transparentní ve vztahu k současným i možným budoucím dopadům COVID-19 na jejich finanční údaje.
 • Uveřejnění výroční zprávy za rok 2019 – ČNB s ohledem na aktuální situaci a v souladu s doporučením ESMA prohlašuje, že pro případ (konsolidovaných) výročních zpráv, jejichž rozvahový den končí 31. 12. 2019 a později (ne později než 1. 4. 2020), bude akceptovat zaslání a uveřejnění zprávy v období 2 měsíců po termínu stanoveném v § 118 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Více informací na stránkách dohledu a regulace a v dokumentu Informace pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v souvislosti s epidemií COVID-19.

ČNB v této chvíli neprovádí a ani neplánuje žádná speciální opatření v oblasti nakládání s hotovostními penězi, resp. jejich desinfekci. Riziko přenosu viru prostřednictvím bankovek a mincí je nízké, přičemž žádná vědecká studie nebezpečí přenosu viru tímto způsobem nepotvrdila. Ani samotná WHO nikdy nevydala varování týkající se přenosu koronaviru bankovkami.

Současná situace ohledně koronaviru by tudíž neměla vést k nedůvodnému (či dokonce záměrnému) vyvolávání obav u veřejnosti z používání hotovosti, a sice ve prospěch bezhotovostního platebního styku.  ČNB zpracovává bankovky a mince standardním způsobem jako jiné centrální banky. Bankovky a mince zůstávají, a to dokonce více než kdykoli předtím, základním způsobem platby za zboží či služby. Objem bankovek a mincí v oběhu i nadále roste.

Distribuce potenciálně infikovaného oběživa nehrozí

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu stejně jako jiná respirační onemocnění, nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin, maximálně několik dní podle typu povrchu. Zpracování bankovek a mincí v ČNB je však delší, trvá v řádu dní. Distribuce potenciálně infikovaného oběživa směrem z ČNB je tedy z logiky věci vyloučena, protože virus nepřežije po tak dlouhou dobu, kdy bankovky a mince čekají v ČNB na návrat do oběhu.

Účinná desinfekce bankovek je vzhledem k jejich množství v oběhu (téměř 500 milionů kusů bankovek a více než 2 miliardy kusů mincí) a množství účastníků peněžního oběhu neproveditelná. Obecně tedy platí, že je nezbytné dodržovat zvýšenou hygienu při manipulaci s bankovkami, o čemž je již veřejnost poučena.

Prohlášení zahraničních centrálních bank

Německá centrální banka vydala prohlášení (externí odkaz, anglicky), ve kterém upozorňuje, že mince a  bankovky nepředstavují zvýšené riziko nákazy koronavirem: "Koronavirus se šíří hlavně infikovanými kapičkami přenášenými kašlem, kýcháním nebo také mluvením, bankovky a mince nepředstavují pro veřejnost zvláštní riziko infekce. Pravděpodobnost, že někdo onemocní při manipulaci s hotovostí, je menší než u mnoha jiných předmětů používaných v každodenním životě." I francouzská centrální banka vydala oficiální prohlášení, ve kterém uvedla, že "neexistuje důkaz, který by podporoval hypotézu, že se virus šíří prostřednictvím hotovosti"

Na výsledky studie možného přenosu koronaviru bankovkami a mincemi zpracované skotskou University of Glasgow a švédským European Centre of Disease Prevention and Control nyní čeká také Evropská centrální banka. Prozatímní výsledky potvrzují, že životnost viru na bankovkách a mincích je krátká a jeho aktivní koncentrace rychle klesá.

Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS) zveřejnila 3. dubna studii Covid-19, ve které zjistila, že "dostupné vědecké důkazy potvrzují, že pravděpodobnost, že bankovky přenášejí koronavirus, je nízká ve srovnání s jinými předměty, jako jsou například elektronické platební terminály ."

Dokument MDWG Mint Directors Working Group ve spolupráci s Monnaie de Paris  (pdf, 184 kB, anglicky) shrnující dostupné informace související s používáním hotovosti v období pandemie.

ČNB zahájila zveřejňování statistik odkladů splátek a úvěrů poskytnutých v rámci programů státní podpory COVID. Tato data v agregované podobě bude ČNB publikovat každý týden až do odvolání, a to zpravidla v úterý v rubrice Dohled a regulace. Statistika se týká tzv. dluhového moratoria a státních programů COVID II, III a COVID Praha, přijatých kvůli zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19.