Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení měnového zasedání

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání jednomyslně snížila dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických bodů na 1,00 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 2,00 % a diskontní sazby na 0,05 %. Bankovní rada se pro další snížení úrokových sazeb rozhodla v reakci na očekávané dopady koronavirové pandemie do české ekonomiky.

Vliv koronavirové pandemie dramaticky mění dosavadní výhledy pro globální i českou ekonomiku. Opatření k zastavení koronavirové pandemie přijatá jednotlivými vládami velmi negativně dopadají na světový obchod a produkční i spotřební chování ekonomických subjektů. Překotný vývoj situace s sebou nese obrovskou nejistotu při tvorbě a aktualizaci výhledů. V aktuální situaci je tak třeba jakékoliv bodové odhady budoucího vývoje vnímat jako značně nejisté. Bankovní rada ČNB nicméně měla pro březnové měnověpolitické zasedání k dispozici mimořádnou interní aktualizaci makroekonomické prognózy, která sloužila jako jeden z podkladů pro její rozhodnutí. Byla přitom doplněna dalšími relevantními analýzami a úvahami z oblasti finanční stability a informacemi o dění v jednotlivých segmentech finančního trhu a finančního sektoru.

Očekávané výrazné snížení zahraniční ekonomické aktivity i inflace by již samo o sobě mělo silný vliv na vývoj české ekonomiky. Nad rámec toho však mají mimořádné poptávkové a cenové dopady přímo do domácího hospodářství také opatření české vlády proti šíření koronaviru. Všechny tyto skutečnosti povedou k útlumu české ekonomiky a snížení inflace. Pokles zahraniční poptávky a vliv domácích opatření ústí do silné recese tuzemské ekonomiky, ve které domácí ekonomika setrvá pravděpodobně po celý zbytek letošního roku. To bude působit silně protiinflačně. Kurz koruny, který v návaznosti na zhoršený výhled ekonomiky a vlivem paniky na finančních trzích výrazně oslabil, bude protiinflační a protirůstové dopady koronavirové epidemie částečně kompenzovat. Jeho vliv se však více projeví pravděpodobně až při návratu situace k normálu. I přes výrazně oslabené hodnoty měnového kurzu tento vývoj celkově vede k potřebě významného snížení úrokových sazeb v letošním roce. To bude v kombinaci s opatřeními rozpočtové politiky vlády a příznivým nabídkovým vlivem propadu cen ropy podporovat zotavování ekonomiky ze současného šoku po zmírnění karanténních opatření.

Bankovní rada potvrzuje, že kapitálová pozice domácího bankovního sektoru je díky kapitálovým rezervám a dobrovolně drženému přebytku kapitálu v současnosti robustní. Bankovní sektor jako celek je schopen se vyrovnat s důsledky i významně nepříznivého ekonomického vývoje. V důsledku výskytu koronavirové nákazy a souvisejících preventivních opatření nicméně dojde k výraznému útlumu ekonomické aktivity, který se s vysokou pravděpodobností nepříznivě promítne do kvality úvěrového portfolia institucí. Za této situace je postupné uvolňování vytvořené proticyklické kapitálové rezervy jedním z opatření, která mohou - v kombinaci s odkladem výplaty dividend avizovaným ze strany bank - podpořit schopnost bank financovat bez výrazného narušení reálnou ekonomiku. Bankovní rada proto s platností od 1. dubna 2020 snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,00 %. ČNB zůstává připravena proticyklickou kapitálovou rezervu v případě nárůstu neočekávaných ztrát bankovního sektoru plně uvolnit. 

ČNB v současné situaci rovněž očekává, že vedle úvěrových institucí se vzhledem k vysoké nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje zdrží také pojišťovny a penzijní společnosti s okamžitou platností zdrží do doby odeznění akutních i dlouhodobějších důsledků epidemie nového koronaviru jakékoli výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit odolnost jednotlivých institucí. 

S ohledem na mimořádnost současné situace bankovní rada avizuje svoji připravenost dále snížit úrokové sazby a přijmout opatření k řešení případných likviditních problémů v českém finančním sektoru. ČNB se bude i nadále pohybovat v mantinelech svého zákonného mandátu. Bankovní rada je nicméně přesvědčena, že rozšíření množiny finančních nástrojů a přípustných protistran České národní banky by výrazně přispělo k udržení finanční stability.

Bankovní rada současně zdůrazňuje připravenost ČNB reagovat na nadměrné výkyvy kurzu svými nástroji, a to v souladu s režimem řízeného plování kurzu. Všechna případná opatření měnové politiky mohou být přijata kdykoliv to bude potřeba, a to i na mimořádném měnovém zasedání bankovní rady.