Parametry dodávací repo operace

  • repo operace je vyhlašována 1x týdně vždy v pondělí, objednávky jsou přijímány obvykle mezi 12:00 – 13:00 hod.;
  • vypořádání probíhá na valutu T+2;
  • splatnost 2 týdny;
  • objednávky bank budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající dvoutýdenní repo sazbě + 10bp;
  • seznam přijatelného kolaterálu je standardně zveřejňován na internetové stránce ČNB; nové emise dluhopisů nebudou na seznam dodávány automaticky;
  • haircut pro poukázky (SPP i pokladniční poukázky ČNB) 2 %; pro ostatní přijímaný kolaterál 4 %;
  • minimální objednávka činí 10 mil. Kč;
  • přístup do repo operace je standardně umožněn všem protistranám, které mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu;
  • informace o refinanční facilitě jsou zveřejňovány na webu ČNB a dále na stránkách informačních agentur Reuters (stránka CNB04) a Bloomberg (stránka CNB04).

Stávající sada nástrojů měnové politiky zůstává v platnosti beze změn.

Protistrany pro provádění měnových operací dle Úředního sdělení České národní banky ze dne 20. dubna 2007 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu, které nemají uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu, mohou o její uzavření v případě zájmu požádat.


Technické parametry mimořádných operací na podporu mezibankovního trhu platné od ledna 2011

Bankovní rada České národní banky upravila mimořádná měnová opatření k dodání likvidity bankám, která zavedla v říjnu 2008 na podporu domácího finančního trhu během globální finanční krize. V rámci schválených úprav zohledňujících aktuální podmínky na trhu budou tříměsíční repo operace na dodávání likvidity bankám zrušeny ke konci roku 2010. Provádění dvoutýdenních dodávacích repo operací bankovní rada rozhodla prodloužit minimálně do konce roku 2011.

Technické parametry se mění následovně:

Úprava dvoutýdenních dodávacích repo operací do 31.12.2010 od 1.1.2011
Frekvence vyhlašování repo operace: 2 x týdně (pondělí a pátek) 1 x týdně (pondělí)
Objednávky bank uspokojovány za fixní sazbu: 2T repo sazba + 10 bp 2T repo sazba + 10 bp

Poznámka: Zbývající parametry dodávacích repo operací zůstávají beze změn.

Úprava devizových swapů do 31.12.2010 od 1.1.2011
Maximální doba splatnosti: 3 měsíce 2 týdny
Uplatňované snížení kurzu (tzv. haircut): 10 % 5 %

Poznámka: Devizové swapy jsou prováděny na základě požadavku konkrétní banky na dodání korunové likvidity za eura, kurz je pro účely swapu snížen o 5 % s cílem eliminovat kurzové riziko. Ostatní parametry (např. vypořádání systémem delivery after delivery) zůstávají beze změn.

Výměna kolaterálu (nově standardní operace):

ČNB na požádání vyměňuje kolaterál vypořádávaný v Centrálním depozitáři cenných papírů za kolaterál vypořádávaný v Systému krátkodobých dluhopisů. Cílem je poskytnout bankám dostatek cenných papírů např. pro čerpání vnitrodenního úvěru. Výměnu kolaterálu nepovažuje ČNB za klasickou měnovou operaci, ale spíše za operaci technického charakteru.


Informace o zavedení mimořádných dodávacích repo operací z října 2008 a jejich úpravě v listopadu 2008