Vzájemné uznávání makroobezřetnostních opatření (reciprocita)

Na finančním trhu v jednotlivých zemích EU působí kromě domácích subjektů i subjekty zahraniční, a to zejména formou poboček či přímého přeshraničního poskytování služeb. Makroobezřetnostní opatření přijatá členským státem však nemusí být pro tyto zahraniční subjekty závazná. To může mít za důsledek oslabení účinnosti těchto opatření a vznik nerovných podmínek. Proto byl do pravidel pro provádění makroobezřetnostní politiky v EU včleněn institut reciprocity, jehož cílem je zajistit její maximální účinnost a konzistentnost. U některých opatření se zřejmými přeshraničními dopady stanovuje CRD IV povinnou reciprocitu, tedy automatické uplatnění příslušných opatření i v dalších členských zemích. Jedná se o opatření vztahující se k expozicím bank, například o proticyklickou kapitálovou rezervu. Opatření, u nichž CRD IV reciprocitu přímo nestanovuje, mohou další členské země zavádět v odůvodněných případech na principu dobrovolnosti.

Rámec dobrovolné reciprocity je založen na principu, že národní makroobezřetnostní orgán aktivující příslušné opatření požádá prostřednictvím Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) o jeho aplikaci i dalšími členskými zeměmi EU. Pokud ESRB dojde k závěru, že žádost je oprávněná, vydá doporučení k reciprocitě. Členské země doporučení ESRB přijmou nebo odůvodní jeho odmítnutí („ comply or explain“).

Níže budou průběžně uváděna makroobezřetnostní opatření zavedená v zemích EU, u kterých byla ČR doporučena reciprocita včetně stanoviska ČNB. Seznam všech opatření makroobezřetnostních autorit v EU a jejich případná reciprocita v členských zemích jsou uvedeny na webových stránkách ESRB.

Makroobezřetnostní opatření zavedená v zemích EU s žádostí o reciprokaci v ČR

Země Nástroj Termín notifikace ESRB Sazba Postup ČNB Odůvodnění
1 Estonsko Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika 26. 4. 2016 1 % Nereciprokováno, resp. reciprokováno nepřímo Odkaz na vyjádření ČNB
2 Belgie Aktivace čl. 458 CRR
Neaktivní
21. 1. 2016 Přirážka 5 procentních bodů na rizikové váhy IRB bank u hypotečních úvěrů na nákup rezidenčních nemovitostí s umístěním v Belgii Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
3 Finsko Aktivace čl. 458 CRR 27. 6. 2017 Minimální úroveň průměrných rizikových vah ve výši 15 % aplikovaná na úrovni IRB bank u úvěrů na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Finsk Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
4 Belgie Aktivace čl. 458 CRR 14. 3. 2018 Paušální navýšení rizikové váhy o pět procentních bodů a poměrné navýšení rizikové váhy ve výši 33 % expozicí vážené průměrné hodnoty rizikových vah, které se uplatňují na portfolio retailových expozic zajištěných obytnými nemovitostmi nacházejícími se v Belgii u bank využívajících IRB přístup. Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
5 Francie Aktivace čl. 458 CRR 3. 4. 2018 Zpřísnění limitu na velké expozice, které by neměly pro vysoce zadlužené velké nefinanční podniky se sídlem ve Francii překročit 5 % kapitálu. Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
6 Švédsko Aktivace čl. 458 CRR 27. 6. 2018 Zavedení minimální úrovně expozicí vážené průměrné hodnoty rizikových vah pro portfolio retailových expozic zajištěných nemovitostmi vůči dlužníkům se sídlem nebo bydlištěm ve Švédsku ve výši 25 %, a to pro banky využívající přístup IRB. Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB