Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči České národní bance

Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem je oprávněna vyžadovat od regulovaných subjektů finančního trhu k výkonu této činnosti potřebné informace. Konkrétní způsob plnění této informační povinnosti je stanoven v rámci příslušných prováděcích právních předpisů, které Česká národní banka vydává na základě zmocnění v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, nebo v příslušných sektorových zákonech. Tyto prováděcí právní předpisy stanovují zejména pravidelné požadavky na data ve formě výkazů a hlášení. Kromě toho jsou příslušné subjekty povinny plnit i některé jednorázové informační povinnosti, které vyplývají přímo z jednotlivých sektorových zákonů, vyhlášek a opatření, jejichž forma není dále upravována. Pravidelné informace jsou zpravidla do ČNB předávány automatizovaně tak, aby bylo možné jejich další zpracování. ČNB nabízí tři základní způsoby předávání dat do ČNB, jejich základní parametry jsou popsány v materiálu Informace o způsobu předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných České národní bance. Charakter některých informací neumožňuje automatizované předkládání, v těchto případech se zpravidla používá elektronická pošta nebo datové schránky, případné formuláře k plnění těchto informačních povinností jsou uvedeny dále (pokud existují) na stránkách pro jednotlivé skupiny subjektů.

Subjekty finančního trhu kromě výkazů a hlášení pro dohled předkládají České národní bance i výkazy, které podporují její další činnosti v rámci měnové a bankovní statistiky, statistiky platební bilance, statistiky finančních účtů atd.